ČLÁNOK
Investičný fond Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) vykázal za rok 1997 zisk vo výške 27,234 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 24 %.
24. marca 1998

„TKF vyplatí za minulý rok dividendu vo výške 200 Sk,“ zdôraznil predseda valného zhromaždenia a dodal, že v porovnaní s výškou vyplatenej dividendy v roku 1996 ide o nárast o takmer 21 %, čo v hodnotovom vyjadrení znamená nárast o 34 Sk. Pritom od roku 1995 výška dividendy rastie. Kým v roku 1995 predstavovala 50 Sk, v nasledujúcom roku TKF vyplatil 163 Sk na akciu. Ako povedal pre agentúru SITA člen predstavenstva Tatra Asset Management (TAM) Július Strapek, TKF je jeden z pilierov kolektívneho investovania na Slovensku, keďže ako jeden z mála nespreneveril peniaze svojich klientov. „TKF je pýchou Tatra banky, jej majoritného akcionára a nevyplatiť dividendy by znamenalo naštrbenie dôvery v Tatra banku,“ zdôraznil J. Strapek. Vlastné imanie spoločnosti pokleslo o 8,6 % na 387,592 mil. Sk, čo však bolo podľa J. Strapeka spôsobené oceňovacími rozdielmi. „Rapídny pokles cien akcií, dlhopisov spojený s nárastom úrokových mier bol hlavnou príčinou rozdielov vzniknutých v oceňovaní,“ uviedol J. Strapek. Hospodársky výsledok z finančných operácii dosiahol 31,973 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 1,6 %. „Výnosy z finančných investícii dosiahli 26,646 mil. Sk a v porovnaní s rokom 1996 vzrástli o 38 %,“ konštatoval J. Strapek. Náklady na prevádzku poklesli z 8,661 mil. Sk na 4,636 mil. Sk. Čistá hodnota majetku na jednu akciu predstavovala ku koncu roka 3 268 Sk, čo v porovnaní s rokom 1996 znamená pokles o 310 Sk. TKF si dokázal udržať charakter skutočného investičného fondu. O jeho výnimočnosti svedčí aj to, že po stále nejasnej zmene vlastníka VÚB kupónu je ako jediný z fondov kótovaný na BCPB. Vedenie fondu jasne formuluje ďalšiu investičnú stratégiu zameranú na zvyšovanie výnosu bežného akcionára. Už v roku 1996 došlo k výrazným zmenám v štruktúre portfólia TKF. Podstatná časť aktív bola prevedená na cenné papiere s pevným výnosom. Väčšia časť portfólia bola tvorená investíciami s pevným výnosom – 53% bolo v slovenských dlhopisoch a 20% portfólia predstavujú termínové vklady. V slovenských akciách bolo iba 12 % portfólia, 13 % bolo v zahraničných cenných papieroch. Celé portfólio fondu si od uvedenia emisie na trh udržiavalo veľmi vysokú „vnútornú“ hodnotu, čo ukazuje, že správca už v prvej vlne kupónovej privatizácie vedel vybrať veľmi silné a cenné podniky. K 31. decembru 1997 majú na čistom majetku fondu najväčšie podiely predovšetkým cenné papiere Benzinol dlhopis II (10 %), dlhopisy ČSOB 1999 (8,35 %), dlhopisy Slovenské elektrárne (7,593 %), dlhopisy Drôtovňa I (7,59 %) a zero-bondy VÚB (6,48 %). K najvyšším podielom pribudli štátny dlhopis 035 (9,29 %), Slovnaft (7,12 %), Nafta (5,63 %), dlhopisy VSŽ (5,06 %). Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. Obidve finančné inštitúcie boli za TKF od jeho vzniku a ukázalo sa, že skutočne vedeli využiť investičné príležitosti v ČR i v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS