ČLÁNOK
Integrovaný dohľad nad finančným trhom od roku 2006
28. júna 2003

Od januára 2006 by mal na Slovensku pôsobiť integrovaný dohľad nad finančným trhom, ktorý bude zastrešovať Národná banka Slovenska. Úrad pre finančný trh (ÚFT) by sa mal zrušiť. Dovtedy však Slovensko čaká niekoľko legislatívnych úprav, ktorými by sa mal parlament zaoberať najneskôr od mája 2004. Koncepcia zabezpečenia informačného systému pre potreby integrovaného dohľadu by mala byť známa do konca tohto roka. Už do konca augusta by pritom mali vzniknúť expertné komisie nielen na prípravu legislatívy, zosúladenia informačných systémov, ale aj na prechod majetku ÚFT a prechod jeho pracovno-právnych vzťahov. Vyplýva to z implementačného plánu integrácie dohľadu nad finančným trhom z dielne ministerstva financií.

Dohľad nad finančným trhom by sa mal financovať z troch zdrojov. Prostriedky z rozpočtu NBS by sa mali podieľať na príjmoch rozpočtu prvostupňového orgánu približne dvojtretinovým podielom, zvyšok budú v primeranom pomere tvoriť príspevky dohliadaných subjektov a poplatky za úkony v konaní na prvostupňovom orgáne. Viaczdrojové financovanie dohľadu nad finančným trhom je prevládajúcou formou financovania orgánov dohľadu v krajinách Európskej únie.

Dohľad tej časti finančného trhu, ktorý NBS doteraz nevykonáva, by sa mal personálne vykryť z ÚFT, ako aj z Ministerstva financií SR. Pri integrácii postupov v oblasti automatizovaného zberu, spracovávania a uchovávania štatistických údajov od dohliadaných osôb finančného trhu sa predpokladá využitie automatizovaného programového systému Status, ktorý používa NBS.

Integrovaný dohľad sa bude zameriavať na dohľad nad bankami, kapitálovým trhom a poisťovníctvom, dohľad nad subjektmi kapitalizačného piliera povinného dôchodkového zabezpečenia a nad subjektmi, ktoré vzniknú transformáciou súčasných dôchodkových doplnkových poisťovní. Činnosť dohľadu bude spočívať najmä v povoľovacej činnosti, dohľade na diaľku a na mieste nad dohliadanými subjektmi, vrátane dohľadu na konsolidovanom základe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS