ČLÁNOK


,

Inštitúcie sa hádajú, motoristi trpia
31. januára 2005

Rafinérska spoločnosť Slovnaft by mala za porušenie cenovej disciplíny v rokoch 2002 až 2004 zaplatiť pokutu 1,353 mld. Sk. Kontrola z Ministerstva financií SR preverovala za roky 2002 a 2003 jednotlivé nákladové položky a ich ekonomickú oprávnenosť, pričom v roku 2004 kontrolovala aj primeranosť resp. neprimeranosť zisku za prvé tri štvrťroky.

Podľa ministra financií SR Ivana Mikloša nedodržal Slovnaft v rokoch 2002 a 2003 platnú legislatívu a do ceny svojich výrobkov započítal ekonomicky neoprávnené náklady. Zároveň podnik nedodržal pravidlá vecnej regulácie. V mesiacoch január až september tohto roku dosiahol podľa ministra financií zisk Slovnaftu na Slovensku 1,921 mld. K, čo predstavuje 16,16-percentný pomer k nákladom. Za rovnaké obdobie minulého roku bol zisk Slovnaftu na území SR 842 mil. Sk t.j. 7 % k nákladom.

Dva tábory ekonómov

Slovenskí ekonómovia sú vo veci postupu kontroly Ministerstva financií SR v rafinérii Slovnaft rozdelení na dva protichodné tábory. Viacerí z nich postup kontroly spochybňujú. Ďalší zas považujú za celkom reálne, že zvyšovaním cien pohonných látok si Slovnaft chce sanovať možnú pokutu, ktorá mu hrozí od Ministerstva financií SR.

Tí, ktorí postup kontroly spochybňujú tvrdia, že MF SR pri posudzovaní primeranosti ziskov stanovil také parametre rentability súkromnej firme, ktoré jeho pracovníci nedokážu racionálne zdôvodniť. Člen rady maďarského Úradu pre hospodársku súťaž András Bodóczsi hovorí, že téma Slovnaft mimoriadne zaujíma aj MOL. Podľa neho je stanovovanie kvót ziskovosti v rozpore s princípmi voľnej súťaže. Na trhu s pohonnými látkami v prípade súkromnej firmy by také niečo nemalo existovať. Preto si myslí, že je chybou vstupovať do ziskovosti spoločností, ktoré sa riadia cenami na medzinárodných trhoch.

S obvineniami kontrolnej skupiny MF SR spoločnosť Slovnaft nesúhlasí. „Celý postup kontroly je bez právneho základu,“ zdôraznil generálny riaditeľ Slovnaftu Vratko Kaššovic. Minister financií I. Mikloš to však popiera. Podľa neho cenovú kontrolu začalo ministerstvo začiatkom novembra 2004 na základe jednoznačného stanoviska Protimonopolného úradu SR o dominantnom postavení podnikateľa na trhu.

Motoristi sa prispôsobili

Slovenskí motoristi dobre vedia, že ak nakúpia benzín v susednom Česku, zaplatia zaň v prepočte za každý liter o 6 Sk menej. V prípade plnej nádrže väčšieho osobného automobilu ide už o celkom zaujímavú sumu. „Český ropný trh je na rozdiel od slovenského nekonsolidovaný. Okrem iného sa to prejavuje aj v tom, že v sektore stále dominujú štátne či pološtátne spoločnosti ako Unipetrol. V dôsledku toho ceny pohonných látok v českých rafinérskych spoločností plne neodzrkadľujú reálny trhový vývoj, ale sú do istej miery deformované účasťou štátneho sektoru, “ dôvodí hovorkyňa Slovnaftu Kristína Félová.

Prečo však štátna kasa SR musí takto prichádzať o príjmy zo spotrebnej dane a DPH? Mnohí ekonómovia hovoria, že za to môže monopolné postavenie Slovnaftu na slovenskom trhu pohonných látok.

Podľa prognostika SAV Pavla Kárásza chýba v tomto smere Slovensku väčšia konkurencia, väčší boj o zákazníka. Protimonopolný úrad má podľa jej podpredsedníčky Daniely Zemanovičovej na aktivity Slovnaftu podobný názor. „Ministerstvu financií sme odovzdali naše stanovisko. Podľa našich analýz má Slovnaft dominantné postavenie na príslušných relevantných trhoch.“ Slovenskí motoristi znechutene krčia plecami. Ich výpovede možno zhrnúť do výstižnej vety: Slovnaft si s nami robí, čo chce.

Zaplatia to motoristi?

Aj posledné zvýšenie cien pohonných látok pripisuje Slovnaft zvýšeniu cien ropy na svetových trhoch. Podľa slovenských ekonómov ide o ľahko prehliadnuteľnú výhovorku. Je to jeden zo spôsobov, ako si zarobiť na hroziacu viac ako miliardovú pokutu. „Vzhľadom na monopolné postavenie Slovnaftu na slovenskom trhu sa takáto kompenzácia vylúčiť nedá,“ povedal P. Kárász pre televíziu Markíza. Hovorkyňa Slovnaftu K. Félová takéto špekulácie rázne odmieta. „Ak prídeme k záveru, že Slovnaft zneužíva svoje dominantné postavenie, nič nám nebráni konať a znovu stanoviť pokutu,“ podotýka minister financií Ivan Mikloš. Napriek tomu si ekonómovia myslia, že prípadnú pokutu Slovnaftu zaplatia slovenskí motoristi.

Ministerstvo financií spracováva rozhodnutie o pokute Slovnaftu. „Akonáhle bude vydané rozhodnutie, Slovnaft môže využiť termín na odvolanie sa. Ak tak urobí, jeho odvolanie bude posudzované v správnom konaní. Prvostupňové rozhodnutie závisí od generálnej riaditeľky kontrolnej sekcie. Rozhodnutie v druhom stupni závisí odo mňa, samozrejme po posúdení rozkladovou komisiou,“ vysvetľuje I. Mikloš. Správne konanie trvá podľa zákona 30 dní. Ak si to však vyžaduje závažnosť prípadu, môže sa predĺžiť do 60 dní.

Slovnaft sa bráni

Predstavitelia Slovnaftu považujú konanie Ministerstva financií SR voči ich spoločnosti za neopodstatnené. „Zistenia cenovej kontroly zo strany MF SR, zhrnuté v záverečnom protokole, ako aj celý postup, ktorý mu predchádzal, nemá podľa predstaviteľov Slovnaftu akýkoľvek právny základ nielen na Slovensku ale v rámci celej EÚ. Popiera základné princípy trhovej ekonomiky a vyvoláva dojem kontroly s vopred stanovenými výsledkami a dodatočne určenými pravidlami,“ argumentuje K. Félová.

Do lehoty 60. dní môže Slovnaft podať mimoriadny opravný prostriedok podaním na súd, ktorý by mal preskúmať rozhodnutie MF SR. Ak správne konanie dopadne v neprospech Slovnaftu, spoločnosť je rozhodnutá využiť všetky dostupné právne prostriedky vrátane európskych, aby presvedčil os svojej pravde.

Ceny palív zvyšujú infláciu

Zákon o cenách ani s ním súvisiace predpisy o parametroch rentability nehovoria. Hovorí však o tom, kedy sa ceny dominantného podniku považujú za neprimerané. Ide o prípad, keď si spoločnosť kalkuluje neoprávnené náklady resp. dosahuje neprimeraný zisk. Maďarské zákony však žiaden zákon o primeranosti alebo neprimeranosti ziskov nepoznajú. Ceny ropných produktov nie sú v tejto krajine regulované už dvanásť rokov.

Zvyšovanie cien pohonných látok nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje infláciu. NBS uvádza, že v priebehu rokov od septembra 2003 do septembra 2004 vzrástli ceny pohonných látok o 7,4 %.

Čo MF SR vytýka Slovnaftu

*porušenie cenovej disciplíny v oblasti neoprávnených nákladov v roku 2002 v sume 252,1 mil. Sk

*porušenie cenovej disciplíny v oblasti neoprávnených nákladov v roku 2003 v sume 275,9 mil. Sk.

*neprimeranú cenu v roku 2004 , ktorá výrazne presahuje ekonomicky oprávnené náklady v sume 824 mil. Sk.

*predloženie nepravdivých informácií cenovým orgánom MF SR. Slovnaft má zaplatiť pokutu 1. mil. Sk

aHospodárenie Slovnaftu

Rafinérska spoločnosť Slovnaft, a.s. vykázala za prvých deväť mesiacov roku 2004 zisk 2,96 mld. Sk. Z nekonsolidovaných výsledkov spoločnosti, ktoré sú v súlade s so slovenskými účtovnými štandardmi, dosiahli tržby spoločnosti za vlastné výrobky a služby za prvých deväť mesiacov 41,75 mld. Sk. Tržby za predaj tovaru predstavovali 11,24 mld. Sk. Výsledkom hospodárenia z hospodárskej činnosti bol zisk 2,34 mld. Sk. Vo finančnej oblasti Slovnaft k ultimu septembra 2004 dosiahol zisk 743,1 mil. Sk. Objem výroby vo finančnom vyjadrení predstavoval 44,43 mld. Sk, pričom spoločnosť vygenerovala pridanú hodnotu 7,57 mld. Sk. Viac ako 37,77 mld. Sk tvoril z toho neobežný majetok. Majetok Slovnaftu kryje vlastné imanie na úrovni 40,34 mld. Sk. Základné imanie je 20,63 mld. Sk. Ďalších 1,8 mld. Sk predstavovali v jeho bilancii bankové úvery a výpomoci evidované k ultimu septembra.

Podľa neauditovaných konsolidovaných výsledkov počítaných podľa medzinárodných štandardov výkazníctva IFRS , ktoré Slovnaft zverejnil 14. novembra 2004, dosiahol zisk spoločnosti v sledovanom období 1,76 mld. Sk.

Ku koncu septembra 2004 vlastnila spoločnosť MIOL v Slovnafte 70,02 %. Európska banka pre obnovu a rozvoj kontrolovala 8,37 %, Slovnaft CV III 2,18 % a Miguelka Investments Limited 2,16 %.

Zdroj: Sita


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS