ČLÁNOK
Iniciatíva PROFINI n.o. na zreálnenie SK NACE
11. augusta 2020

Nezisková organizácia PROFINI n.o. v rámci riešenia  projektu „Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve“ financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa pri analytických prácach zistila, že existujú nezrovnalosti pri vykazovaní SK NACE v rôznych verejných registroch. Bolo napríklad zistené, že v 42,9% prípadov sa nezhoduje ani tá najvšeobecnejšia kategorizácia, t.j. hlavný SK NACE (Register organizácií  vs. Register účtovných závierok). Takéto rozdiely znemožňujú uskutočniť reálne a kvalitné nastavenie finančných a rozhodovacích nástrojov v závislosti na odvetvových dátach.

Pre podrobnejšiu analýzu PROFINI oslovilo ešte Sociálnu poisťovňu na spoluprácu, ktoré tiež eviduje pre podnikateľské subjekty ich zaradenie do SK NACE na základe ich vlastného vyjadrenia.

Vzhľadom na to, že ústredné orgány moci nastavujú svoje rozhodovacie parametre pre riadenie aj na základe rôznych triediacich znakov ekonomickej činnosti podnikateľských subjektov, je potrebné, aby vytvorené triedy (skupiny podnikateľských subjektov) boli v maximálnej miere zhodné pre každý verejný register.

Cieľom neziskovej organizácie PROFINI n.o. (www.profini.sk) je, aby sa čo najviac zreálnili dáta v referenčných registroch formou správneho a efektívneho vykazovania, čo by napomohlo  skvalitneniu ekonomických analýz využívaných pri rozhodovacích procesoch vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…).

Správne a efektívne vykazovanie zaradenia podnikateľského subjektu do určitej triedy ekonomických činností v danom čase (hospodárskom roku) vyžaduje nastaviť pravidlá, procedúry a právomoci niektorých orgánov štátu tak, aby im referenčné registre slúžili čo najspoľahlivejšie a efektívne. Preto PROFINI n.o. oslovuje na spoluprácu Ministerstvo financií (Finančnú správu), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Ministerstvo hospodárstva, Sociálnu poisťovňu a ďalších. Každá z uvedených organizácií potrebuje využívať pre svoje analytické a rozhodovacie procesy skupinové dáta o podnikateľských subjektoch na základe ich zatriedenia podľa SK NACE v aktuálnom čase.

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS