ČLÁNOK


,

Hypotekárny úver je riešenie, ale ktorý je naj…
11. mája 2003

Každý má nieco špecifické. Najnižší úrok, rýchle vybavenie, najmenšie poplatky. Ak potrebujeme financovat bývanie a alternatívou, ktorá nám najviac vyhovuje alebo ktorú musíme použit, sú hypotekárne úvery, urcite sa zaujímame o to, ktorá banka má aké naj. Licenciu na poskytovanie hypoúverov má zatial devät bánk. Úverový vztah znamená nielen platenia úrokov aj cas strávený vysvetlovaním, upresnovaním ci predbežnou kalkuláciou, takže okrem poplatkov je dôležitá i komunikácia. Možno to znie smiešne a neekonomicky, ale niektorí naozaj uprednostnia prívetivý prístup pred nižším úrokom. Co je teda na našich bankách naj?

Štyridsatosem hodín

Služby zohrávajú v spolocnosti coraz významnejšiu úlohu. Ak za ne platíme, všímame si aj kvalitu. Tak je to i v bankách. Okrem poplatkov nás zaujíma dostupnost, rôzne možnosti komunikácie, prístup zamestnancov. Aj banky pochopili, že výška poplatkov a úrokových sadzieb sa dá lahko odkopírovat, ale kvalita služieb je to, cím môžu prilákat klientov.

V prípade hypotekárnych úverov je jedným z nefinancných kritérií urcite cas vybavenia úveru. OTP Banka Slovensko, a. s. Bratislava deklaruje hypotekárny úver za 48 hodín. Císlo znie lákavo, no nezarucuje, že dva dni po rozhodnutí požiadat o úver budeme mat peniaze k dispozícii. Vztahuje sa na lehotu od podania kompletnej žiadosti po predloženie zmluvy o hypotekárnom úvere. Je potešujúce, že je banka za dva dni schopná posúdit žiadost a vo vybraných 21 pobockách predložit na podpis zmluvu.

K casu však treba prirátat dni alebo aj mesiace, ktoré klient potrebuje na zabezpecenie zápisu

záložného práva v katastri nehnutelností. Ani predloženie kompletných dokladov nie je otázkou jedného dna. Treba dokladovat vztah k nehnutelnosti (výpis z listu vlastníctva, dedicské rozhodnutie atd), pravidelný príjem (potvrdenie od zamestnávatela, danové priznanie), doklady preukazujúce záväzky a dalšie, napríklad stavebné povolenie ci kúpna zmluva. V každom prípade sa banke podla slov hovorcu OTP Banky Norberta Lazara darí dodržiavat 48-hodinovú lehotu. Treba ešte pripomenút, že deklarované dva dni sa nevztahujú na dni pracovného volna, na hypotekárny úver, ak sa nehnutelnost financuje postupne, na predhypotekárny úver a na prípady, ak analytici zistia nedostatky pri spracúvaní podkladov. Vtedy sa však so žiadatelom kontaktuje zamestnanec banky a dohodne další postup. O skrátenie casu na poskytnutie úveru sa snažia aj ostatné banky. Hoci je dlžka spracovania žiadosti individuálna, v prípade kompletných podkladov hovoria o lehote dva až tri dni aj UniBanka, a. s., Bratislava, Ceskoslovenská obchodná banka (CSOB), a. s., Bratislava i Všeobecná úverová banka (VÚB), a. s., Bratislava i Tatra banka, a. s., Bratislava. Ostatné penažné ústavy vybavia žiadost priemerne za jeden až dva, maximálne však tri týždne.

Prvý dojem

Výskumy ukazujú, že coraz castejším výberovým kritériom sa stáva prvý dojem. Ak sa klient pri prvom kontakte stretne s neochotou, málokedy využije služby danej banky. Na trhu má predsa dalších osem, z ktorých si môže vyberat. Aj preto sa penažné ústavy sústredujú na školenia zamestnancov, poradenský servis. Ponúkajú vypracovanie predbežného ratingového ohodnotenia, informujú o produktoch. Dôraz kladú na fázu prípravy dokladov a na to, aby bol klient dôkladne informovaný, ako má predložit dobre vyplnenú žiadost so všetkými podkladmi. Napríklad Tatra banka na základe vstupnej analýzy preberie len kompletne vyplnené žiadosti. Žiadatelovi tak zarucuje takmer isté udelenie úveru.

S kvalitou služieb a možnostou výberu súvisí aj dostupnost pobociek. Lebo hypoúver je jedným z produktov, ktoré sa (zatial) nedajú vybavit cez internet alebo telefón. Výhodu z najširšej pobockovej siete cerpá Slovenská sporitelna, a. s., Bratislava s 338 obchodnými miestami. Ak chcú o úver žiadat obyvatelia z najodlahlejších castí Slovenska, obrátia sa na banku, ktorá je najbližšie. Vtedy sa rozsiahla siet pobociek stáva naozaj výhodou.

Ak má žiadatel na výber viacej bánk, rozhoduje sa aj podla toho, ktorý financný dom mu ušije úver na mieru. Žiadatelia do 35-36 rokov majú výhodu v nižšej úrokovej sadzbe. Hypoúver pre mladých, ktorý poskytuje niekolko bánk, zvýhodnuje úrokovú sadzbu o 0,3 až 0,5 %. V UniBanke pokladajú tento produkt za jedno z riešení bytovej otázky mladých najmä vtedy, ak môžu pomôct rodicia. Ak aj mladý clovek nemá vlastný príjem alebo je nízky a nepostacuje na splátku hypotekárneho úveru, spolužiadatelom, ktorý preberie záväzok splácania úveru, sa stáva rodic. Podla slov vedúceho oddelenia zodpovedného za styk s verejnostou Rudolfa Gálika je o produkt velký záujem, hoci na štatistické hodnotenie je ešte priskoro.

Napriek tomu, že v porovnaní s okolitými krajinami i samotným vývojom u nás sú hypotéky stále lacným zdrojom financovania bývania, toto pomenovanie je relatívne. Banky naozaj siahajú po znižovaní úrokových marží, po poklese štátneho príspevku o 2 % niektoré znížili sadzby ešte viac, kedže poplatky spojené s vybavením úveru naozaj nie sú najnižšie.

Za poskytnutie i spracovanie

Jednou z najväcších položiek pre žiadatela o úver je poplatok za jeho poskytnutie. Pohybuje sa v intervale od 0,2 do 0,9 % z objemu úveru. Najmenej zaplatí klient v Istrobanke, a to 0,2 až 0,5 %, najviac vo VÚB – 0,9 %, minimálne však 4 000 Sk. Všetky banky okrem OTP Banky, Istrobanky a Ludovej banky však úctujú aj poplatky za spracovanie žiadosti úveru. Ak by sme scítali obidva poplatky, pri úvere 1 000 000 korún zaplatí klient za spracovanie a poskytnutie úveru najmenej v Istrobanke od 2 000 do 5 000 korún, v CSOB maximálne 4 000 Sk, najviac, ciže 9 000 korún, by žiadatel zaplatil vo VÚB, Tatra banke i UniBanke. Poplatok za poskytnutie úveru v HVB Bank je síce jeden z najnižších (0,25 %), za spracovanie žiadosti však klient zaplatí 1 % zo sumy úveru, minimálne 6 000 Sk, co po spocítaní pri jednomiliónovom úvere znamená 12 500 Sk.

Špeciálne úverové úcty vedie šest z deviatich bánk, výška poplatkov závisí od toho, ci klient cerpá úver so štátnym príspevkom alebo bez neho. Ak využíva výhodu zníženého úroku vdaka štátnej bonifikácii, mesacné poplatky sú o 10 až 40 Sk vyššie. Celkove najvyšší mesacný poplatok úctuje VÚB, konkrétne 130 Sk pri úvere so štátnym príspevkom a 90 Sk mesacne bez bonifikácie. Naopak, len 25 Sk za mesiac zaplatí klient za vedenie úverového úctu v CSOB.

Úrokové sadzby

Od roku 1997, ked ako prvá zacala poskytovat hypoúvery VÚB, sa konkurencia úrokových sadzieb výrazne zvýšila, z coho taží najmä klient. Hoci štát prispieva na hypotéky v relatívnom vyjadrení coraz menej (z pôvodných 6 % na súcasných 2,5 %), banky pomáhajú zvyšovat dostupnost úverov stále nižšími úrokovými sadzbami. Zaujímavo sa rozrastá aj ich škála. Najcastejšie poskytujú penažné ústavy sadzbu fixovanú na 5 rokov, jediná HVB Bank má pevnú sadzbu na 4 roky. Väcšina bánk ponúka už aj pohyblivú úrokovú mieru.

V Slovenskej sporitelni ju nazývajú premenlivá a názov hovorí o tom, že sa mení každý den podla podmienok na trhu. S desatrocnou pevnou sadzbou sa stretne klient v Slovenskej sporitelni, VÚB, UniBanke, HVB Banke i Tatra banke. Posledná menovaná zatial ako jediná prišla na trh s pevnou sadzbou na obdobie 15 rokov. Riaditel public relations Tatra banky Roman Zacka hovorí, že jej podiel na novoposkytnutých úveroch je približne rovnaký ako pri ostatných úrokových sadzbách.

Ktorá banka má teda na trhu najlacnejšie sadzby? Medzi pohyblivými mierami je to Istrobanka, ktorej spodná hranica 7,25 % (bez zohladnenia štátneho príspevku) je o 0,10 % nižšia ako v prípade UniBanky a o 0,2 % nižšia ako v HVB Bank. Ak má však klient menej ako 35 rokov a cerpá úver s poistením, vo VÚB môže získat úver aj s pohyblivou sadzbou od 7,2 %. V kategórii pätrocných pevných sadzieb vedie CSOB, ktorá poskytuje úvery za rocný úrok v intervale od 5,6 do 7,6 %. Napriek najnižším sadzbám však banka v prvom štvrtroku poskytla zo všetkých bánk najmenej hypoték (iba 31). Zaujímavostou je, že jedinou bankou, ktorá neponúka v úrokových sadzbách interval, ale jednu hodnotu pre všetkých klientov, je Slovenská sporitelna. Pevná sadzba na pät rokov je v tejto banke 7,7 %, na desat rokov fixuje sadzbu 7,8 %, co je najnižšia hodnota vo svojej kategórii.

Len si vybrat

Dostatocný príjem, a najmä nehnutelnost vhodná na zabezpecenie sú základnými podmienkami na bezproblémové získanie hypotekárneho úveru. Ak klient založí nehnutelnost v dostatocnej výške, napríklad dom rodicov v hodnote 4 mil. Sk a potrebuje úver 1 mil. Sk, na kúpu bytu v uvedenej hodnote nepotrebuje vlastné prostriedky. To je však ideálny príklad. Pri založení kupovanej nehnutelnosti získa žiadatel úver vo výške 70 % jej hodnoty.

Konkurencia bánk je velká. Je však na klientovi, ci má cas porovnat konkrétne ponuky jednotlivých bánk, alebo sa rozhodne na základe referencií, dostupnosti, vlastnej skúsenosti s kvalitou služieb alebo výšky úrokov.

Co treba vediet, ak ideme žiadat o úver:

o úcel (nadobudnutie nehnutelnosti, výstavba alebo zmena dokoncenej stavby, údržba nehnutelnosti, splatenie iného úveru, ktorý nie je hypotekárnym úverom),

o výšku úveru,

o celkovú financnú nárocnost investície,

o zdroje financovania,

o zabezpecenie,

o spolužiadatelov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS