ČLÁNOK
Humenné a Prešov dostali ratingové hodnotenie SRA
12. decembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) priradila ratingové hodnotenie mestu Humenné. Dlhodobý korunový rating mesta agentúra stanovila na BBB so stabilným výhľadom. Zároveň mestu udelila dlhodobý devízový rating BB so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Humenného je S2. Agentúru SITA o tom informovala SRA.

Svoje rozhodnutie agentúra zdôvodnila vývojom finančnej situácie mesta, ktorý považuje za stabilný. Mesto podľa SRA vykazuje prebytkové hospodárenie, čím si vytvára finančné rezervy na realizáciu rozvojových programov a zvládnutie nepredvídaných situácií. Ako ďalej agentúra uvádza, objem disponibilných prostriedkov mesta mu zaručuje okamžitú likviditu. Ku koncu roka minulého roka predstavovali disponibilné prostriedky Humenného 71,305 mil. Sk, čím boli krátkodobé záväzky a dlhová služba k ultimu roka 2001 podľa agentúry kryté 8-násobne.

Mesto dosahuje nízke hodnoty ukazovateľov zadlženosti, zadlženosť k pasívam ku koncu vlaňajšieho dosiahla 1,40 %, zadlženosť k príjmom k ultimu roka 2001 dosiahla 6,66 %, uvádza sa v hodnotení SRA. V rámci nových rozpočtových pravidiel bude pomer dlhovej služby mesta splatnej v roku 2003 k predpokladaným bežným príjmom roka 2002 predstavovať 2,32 % a mesto už v súčasnosti podľa SRA dodržuje zásadu krytia bežných výdavkov bežnými príjmami.

Vo svojom hodnotení agentúra zohľadnila aj primárny strategický cieľ mesta – vybudovanie priemyselného parku, ktorý prispeje k zvýšeniu zamestnanosti. Ako uvádza SRA, výstavba priemyselného parku Gutmanovo by sa mala začať v apríli 2003. Mesto má už uzatvorené dohody so zahraničnými investormi, ktorí by v priemyselnom parku mali pôsobiť.

Pozitívne SRA hodnotí implementáciu mestského informačného systému, ktorý zabezpečuje označenie ulíc a organizácií s prepojením mesta na internetové stránky. Jeho súčasťou bude aj zriadenie informačného strediska na železničnej stanici, ktoré bude ponúkať návštevníkom mesta rôzne druhy informácií o meste, jeho okolí, podnikateľských, dopravných, ubytovacích a turistických možnostiach.

SRA vznikla v roku 2001 ako nezávislá analytická spoločnosť. Začiatkom októbra uzatvorila dohodu o spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska. Do konca tohto roku plánuje agentúra prideliť ďalšie ratingové hodnotenia mestám a obciam, medzi inými aj hlavnému mestu SR.

Slovenská ratingová agentúra (SRA) priradila v stredu ratingové hodnotenie krajskému mestu Prešov. Agentúra pridelila mestu dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom. Zároveň mestu udelila dlhodobý devízový rating BB+ so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Prešova je S2. Agentúru SITA o tom informovala SRA.

Finančná situácia Prešova je podľa SRA stabilná, čo dokumentuje dobrú úroveň finančného riadenia. Objem disponibilných prostriedkov mesta sa medziročne zvyšuje. K ultimu roka 2001 boli disponibilné prostriedky mesta v objeme 146,4 mil. Sk, čo predstavovalo 37 % obežných aktív mesta. Ako sa v správe SRA uvádza, vysoký objem disponibilných prostriedkov zaručuje mestu okamžitú likviditu.

Ako jedno zo štyroch miest na Slovensku sa mesto zapojilo do projektu USAID, ktorý je zabezpečovaný konzultantmi česko-americkej spoločnosti Berman Group a zástupcami spoločnosti Academia Istropolitana Nova. Výsledkom projektu bolo spracovanie strategického plánu ekonomického rozvoja mesta, ktorý bol spracovaný na základe partnerstva súkromného a verejného sektora. Strategický plán, v rámci ktorého má mesto vytýčených 36 strategických cieľov, sa sústreďuje do štyroch oblastí – rozvoj podnikania, vonkajšie investície, ľudské zdroje a kvalita života.

Jedným z cieľov strategického plánu ekonomického rozvoja mesta je vybudovanie technologického inkubátorového centra v meste. Nositeľom tejto úlohy je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, ktorého jedným z členov je aj mesto Prešov. Zriadenie inkubátora v meste podľa agentúry prispeje k podpore podnikateľského prostredia v meste, najmä pre začínajúcich podnikateľov a k vytvoreniu nových pracovných príležitostí. Vybudovanie inkubátora bude financované zo zdrojov PHARE, časť finančných prostriedkov nevyhnutných na spracovanie projektovej dokumentácie poskytne mesto Prešov.

Prešov je sídlom rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ekonomického rozvoja na území mesta, ktoré podľa SRA prispievajú k vytváraniu podmienok pre rozvoj podnikania. Mesto významnou mierou podporuje aktivity v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, čím prispieva k skvalitneniu života občanov v meste.

SRA vznikla v roku 2001 ako nezávislá analytická spoločnosť. Začiatkom októbra uzatvorila dohodu o spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska. Do konca tohto roku plánuje agentúra prideliť ďalšie ratingové hodnotenia mestám a obciam, medzi inými aj hlavnému mestu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS