ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2022
7. júna 2022

Slovenská ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku o 3,1 %, jej výkonnosť sa vrátila na úroveň pred pandémiou

Napriek poklesu zahraničného dopytu, vzhľadom na doznievajúcu štvrtú vlnu pandémie, podržal rast ekonomiky v prvom štvrťroku nad troma percentami domáci dopyt, k čomu prispela hlavne vyššia spotreba domácností a investičné aktivity. Z 10 odvetví ekonomiky až 7 medziročne rástlo.

Hrubý domáci produkt sa v 1. štvrťroku 2022 medziročne zvýšil o 3,1 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Výkonnosť slovenskej ekonomiky si v prvom štvrťroku udržala kladné hodnoty, ktoré boli vyššie ako v predošlých dvoch štvrťrokoch.

Medzikvartálne (1. štvrťrok 2022 oproti 4. štvrťroku 2021) bol HDP po sezónnom očistení reálne vyšší o 0,4 %. Objem HDP v bežných cenách dosiahol 23,8 mld. eur. Aj napriek kolísavému vývoju niektorých kľúčových parametrov sme sa v 1. štvrťroku 2022 dotiahli na úroveň výkonnosti dosahovanej pred pandémiou (porovnanie s 1. štvrťrokom 2019).

Ilustračný obrázok – grafStiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PNG (124 kB), alebo vo formáte PDF (85 kB).

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkonnosť jednotlivých odvetví ekonomiky v 1. štvrťroku zotrvala v miernom raste, celkový objem hrubej pridanej hodnoty dosiahol 18,1 mld. eur. Rozhodujúca zložka HDP tak dosiahla rast 7,8 %. Odvetvová výkonnosť sa nedotiahla na úroveň pred pandémiou, oproti 1. štvrťroku 2019 bola nižšia iba o 1,8 %.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 7 z nich, predkovidovú úroveň prekonali však len 4 skupiny odvetví. Druhá podielovo najvýznamnejšia skupina odvetví – veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby – dosiahla výrazný nielen medziročný rast (o 15 %), ale aj rovnaké obdobie pred pandémiou už prekonala o viac ako 8 % najmä vďaka rastu vnútorného obchodu o 18 %. Vyššie výkony zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností, predkovidovú úroveň presiahli o 6,6 %. Nad úroveň prvého štvrťroka 2019 sa dostali aj odvetvie informácie a komunikácia (o 10,1 %) a verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc (o 8,7 %). Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 17,7 %.

Odvetvie priemyslu, ktoré so štvrtinovým podielom tvorilo najvýznamnejšiu zložku celkovej hrubej pridanej hodnoty, zaznamenalo v 1. štvrťroku mierny medziročný rast pridanej hodnoty o 0,8 %. V porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 1. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia ešte o viac ako 4,7 %. Pokles pridanej hodnoty sme zaznamenali vo viacerých podielovo významných odvetviach. Najvýznamnejšie klesla medziročne výroba motorových vozidiel o viac ako 15 %. Pozitívne ovplyvnili vývoj v priemysle výroba kovových konštrukcií s nárastom o viac ako 13 % a výroba strojov a zariadení o takmer 20 %.

V oblasti služieb sme zaznamenali medziročný rast najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o viac ako 24 % a v pozemnej doprave o viac ako 19 %, ako aj vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov o viac ako 10 %.

Celkový výsledok negatívne ovplyvnil najmä pokles pridanej hodnoty v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti o 15,4 %, ako aj dynamickejšie prepady vo váhovo menej významných odvetviach finančné a poisťovacie činnosti o 30,5 % a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov o 7,4 %.

Výdavková metóda

Pozitívnu ekonomickú výkonnosť tretí štvrťrok za sebou držal predovšetkým domáci dopyt, ktorý zotrval v raste štvrtý štvrťrok po sebe a dosiahol zvýšenie o 6,7 %. Rozhodujúci vplyv na vývoj domáceho dopytu mal nárast konečnej spotreby o 6,8 %, hlavne pokračujúci rast konečnej spotreby domácností o 9,1 %. Kolísavý vývoj v poslednom roku zaznamenáva konečná spotreba verejnej správy, po raste v predošlom štvrťroku bola v 1. štvrťroku opäť nižšia o 0,4 %. Rast dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu o 6,2 %, z toho tvorba fixného hrubého kapitálu bola vyššia o 6,4 %.

Po raste v predošlom štvrťroku zahraničný dopyt, t. j. vývoz výrobkov a služieb, v 1. štvrťroku 2022 zaznamenal opäť pokles o 4,5 %. Jeho objem v stálych cenách  bol však vyšší ako v rovnakom období pred pandémiou. Medziročný pokles zaznamenal aj dovoz výrobkov a služieb, tempo jeho poklesu bolo miernejšie (1,3 %).

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP1) tvorili odmeny zamestnancov2) 10,8 mld. eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2021 vzrástol ich objem o 8,3 %. Hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky v hodnote 10,8 mld. eur vzrástli o 6,8 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu stúpol o 18,2 % na viac ako 3 mld. eur. Hodnota subvencií bola nižšia o 5,4 % a dosiahla 770,3 mil. eur.

 

  • – podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015
  • 1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú v bežných cenách
  • 2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
  • – p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS