ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť za minulý rok 10,5 mld. USD
14. apríla 2000

Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS), ktorá výsledky zahraničnej zadlženosti schválila vo štvrtok.

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo ku koncu decembra na úrovni 2,8 mld. USD, v porovnaní s výsledkami k 1. januáru 1999 vzrástlo o 12 %. Podnikateľské subjekty sa na celkovej zahraničnej zadlženosti podieľali 66,7-percetami, čo je v nominálnom vyjadrení 7 mld. USD. V porovnaní so začiatkom januára minulého roka sa zvýšila o 4,5 %. Značná časť dlhu podnikov (takmer 40 %) je garantovaná štátom. Štátne záruky tak predstavujú potenciálne riziko vzniku štátneho dlhu, v prípade ich realizácie by mohlo dôjsť k významnému zvýšeniu vládneho dlhu.

K poklesu hrubej zahraničnej zadlženosti prispeli komerčné banky, ktorých celková hrubá zadlženosť dosiahla k ultimu decembra 0,7 mld. USD, kým k začiatku januára bola na úrovni 2,7 mld. USD. K tomuto zníženiu došlo pod vplyvom zrušenia opatrenia o devízovej pozícii na menové účely v apríli 1999.

Celkový hrubý zahraničný dlh ešte v roku 1995 dosahoval 5,8 mld. USD, v nasledujúcom roku sa zvýšil na 7,8 mld. USD a v roku 1997 bol 9,9 mld. USD. Výsledky však nie sú z dôvodu zmeny metodiky výpočtu dlhu

porovnateľné. Od 1. januára 1999 je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov voči nerezidentom (banky), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov (cudzozemcov). Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená i položka krátkodobé depozitné operácie NBS. Tieto položky navyšujú úroveň zahraničného dlhu SR.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 10,5 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 6,1 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla k 31. decembru 1999 výšku 4,4 mld. USD. Na začiatku roka 1999 bola vykázaná hodnota čistého zahraničného dlhu vo výške 4,2 mld. USD, v priebehu minulého roka tak došlo k jeho nárastu len o 0,2 mld. USD, pričom najvyšší nárast čistého zahraničného zadlženia (o 0,3 mld. USD) zaznamenala podniková sféra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS