ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť vlani 10,474 mld. USD
6. apríla 2000

Ešte ku koncu roka 1998 predstavovala 11,9 mld. USD, výsledky však nie sú plne porovnateľné, keďže od 1. januára 1999 Národná banka Slovenska (NBS) zmenila metodiku výpočtu dlhu. K ultimu januára 1999 dosahoval celkový hrubý zahraničný dlh 12,048 mld. USD

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo ku koncu decembra na úrovni 2,547 mld. USD a v porovnaní s januárovými výsledkami vzrástlo o 4,7 %. Celková zadlženosť komerčnej sféry, t.j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov (vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom) ku koncu decembra bola 7,654 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy, hl. mesta SR) predstavoval 64 mil. USD.

Najvyššiu dynamiku rastu zaznamenal dlh vládnych agentúr, ktorý dosiahol 208 mil. USD, pričom ešte v januári predstavoval len 46 mil. USD. Zahraničná zadlženosť samotných podnikov, ktorá sa na celkovom dlhu podieľa až 66,5 %, vzrástla od konca januára o 8,16 %. Značná časť dlhu podnikov (takmer 40 %) je garantovaná štátom. Štátne záruky predstavujú potenciálne riziko vzniku štátneho dlhu, v prípade ich realizácie by mohlo dôjsť k významnému zvýšeniu vládneho dlhu.

K poklesu, ktorý sa podpísal aj pod zníženie celkového zahraničného dlhu prispeli komerčné banky, ktorých zahraničný dlh sa od konca januára znížil z 3,071 mld. USD na 0,685 mld. USD. K tomuto zníženiu došlo pod vplyvom zrušenia opatrenia o devízovej pozícii na menové účely v apríli 1999.

V štruktúre dlhu predstavovali hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,780 mld. USD. Krátkodobý dlh k ultimu decembra 1999 bol 2,694 mld. USD a na celkovom zahraničnom dlhu sa podieľal 25,72 %. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol výšku 1 944 USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh ešte v roku 1995 dosahoval 5,8 mld. USD, v nasledujúcom roku sa zvýšil na 7,8 mld. USD a v roku 1997 bol 9,9 mld. USD. Už v roku 1998 dosahoval až 11,9 mld. USD.

Od 1. januára 1999 je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR v zmysle novej metodiky plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov voči nerezidentom (banky), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov (cudzozemcov). Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená i položka krátkodobé depozitné operácie NBS. Tieto položky navyšujú úroveň zahraničného dlhu SR.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 10,5 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 7,1 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla k 31. decembru 1999 výšku 4,4 mld. USD. Na začiatku roka 1999 bola vykázaná hodnota čistého zahraničného dlhu vo výške 4,2 mld. USD, takže v priebehu roka 1999 došlo k jeho nárastu len o 0,2 mld. USD, pričom najvyšší nárast čistého zahraničného zadlženia zaznamenala podniková sféra (0,3 mld. USD).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS