ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť je 11,5 mld. USD
4. júla 2001

Slovenská republika mala ku koncu prvého štvrťroku tohto roku dlh k zahraničiu 11,5 mld. USD. Nárast dlhu o 606,5 mil. USD bol spôsobený tým, že sa zvýšili krátkodobé záväzky komerčných bánk o 430,4 mil. USD. Išlo o krátkodobý vklad súvisiaci s privatizáciou Slovenskej sporiteľne rakúskou bankou Die Erste. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.

V skladbe strednodobého a dlhodobého zahraničného dlhu sa zvýšil podiel štátnych dlhopisov, ktoré vlastnia právnické, alebo fyzické osoby zo zahraničia. Oproti nedávnej minulosti si kúpili ďalšie štátne dlhopisy za 210 mil. USD. Oficiálne zadlženie vlády a centrálnej banky bolo 3,0 mld. USD.

Celková zadlženosť komerčnej sféry, teda komerčných bánk a podnikateľských subjektov, vrátane zahraničných zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v Sk dosiahla ku koncu marca sumu 7,997 mld. USD. Dlh obcí, ktorý vytvárali dlhopisy vydané hlavným mestom Bratislava predstavoval 97 mil. USD. Priamy dlh vládnej agentúry Štátny fond cestného hospodárstva bol 356 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti Slovenska predstavovali hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,5 ml. USD. Celkový krátkodobý dlh reprezentovala suma 3,0 mld. USD. Podiel celkového zahraničného dlhu na jedného obyvateľa dosiahol 2 149 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu Slovenska dosiahol ku koncu marca 26%.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 11,5 mld. USD a zahraničných aktív vo výške 8,3 mld. USD dosiahla ku koncu marca 3,2 mld. USD. Od začiatku roka čistý zahraničný dlh stúpol o 0,3 mld. USD. Bolo to zapríčinené nárastom čistého zahraničného dlhu v sektore vlády a Národnej banky Slovenska.

Zahraničný dlh Slovenskej republiky v mil. USD 31.12.2000 31.3.2001
Celkový zahraničný dlh SR 10 804,20 11 484,60
Oficiálny dlh vlády SR a NBS 2 916,50 3 035,20
oficiálny krátkodobý dlh 0 0
Vládne agentúry 371,9 355,8
Obce 95,7 96,8
Zahraničné pasíva komerčnej sféry 7 420,20 7 996,70
komerčné banky 683,5 1 122,40
podnikateľské subjekty 6 736,80 6 874,30
Stredno a dlhodobé zahraničné pasíva komerčnej sféry 5 005,20 5 012,20
komerčné banky 316,70 304,00
podnikateľské subjekty 4 688,50 4 708,20
Krátkodobé pasíva komerčnej sféry 2 415,00 2 984,50
komerčné banky 366,8 818,4
podnikateľské subjekty 2 048,30 2 166,10

Zdroj: NBS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS