ČLÁNOK
Hospodársky výsledok IRB za prvý polrok
3. augusta 1998

Medziročne tým zvýšila svoju stratu o 682 mil. Sk. V druhom štvrťroku negatívny hospodársky výsledok banky stúpol dokonca až o 1,79 mld. Sk, keďže ku koncu marca IRB ohlásila stratu 533,7 mil. Sk. „Vykázaná strata bola dôsledkom poklesu úrokových výnosov, poklesu čistého neúrokového príjmu z bankovej činnosti a najmä tvorby opravných položiek na krytie rizík z pohľadávok,“ uvádza sa v informácii zverejnenej bankou. Od decembra minulého roku je IRB ako zatiaľ jediná slovenská banka pod nútenou správou Národnej banky Slovenska. IRB v prvom polroku vytvorila rezervy a opravné položky vo výške takmer 1,37 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast o 535,8 mil. Sk. V prvom tohtoročnom štvrťroku však banka vytvorila rezervy a opravné položky iba vo výške 115,6 mil. Sk, ich tvorba v období apríl – jún tak presiahla 1,2 mld. Sk. Ku koncu minulého roka boli vytvorené v hodnote 2,45 mld. Sk. V priebehu prvých šiestich mesiacov tohto roku banka zároveň rozpustila rezervy a opravné položky 426 mil. Sk, pričom k ultimu marca to bolo 173,3 mil. Sk. Bilančná suma predstavovala k 30. júnu 1998 hodnotu 38,58 mld. Sk čo znamená, že jej minuloročný prepad o takmer 9,2 mld. Sk na 41,931 mld. Sk sa ďalej prehĺbil. V priebehu prvého polroka 1998 však jej výška zaznamenala značné výkyvy. Ešte k 31. marcu dosahovala bilančná suma 43,1 mld. Sk a výrazný pokles jej hodnoty (- 4,3 mld. Sk) tak možno spájať s druhým štvrťrokom. Na aktívach sa k ultimu júna rozhodujúcou mierou podieľali úvery poskytnuté klientom (takmer 31,5 mld. Sk), ktoré v druhom štvrťroku poklesli o 1,5 mld. Sk. V štruktúre pasív dominovali záväzky voči bankám, ktorých výška dosiahla 28,8 mld. Sk pri polročnom raste o 2,8 mld. Sk. Po minuloročnom raste záväzkov voči NBS o 6,43 mld. Sk táto položka ďalej stúpla o vyše 3 mld. Sk na takmer 25,8 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám v prvom polroku mierne poklesli na 3,04 mld. Sk. Záväzky IRB voči klientom dosahovali na konci minulého roka 11,915 mld. Sk, k 30. júnu tohto roku však tvorili iba 6,4 mld. Sk. Pri sledovaní vývoja v druhom kvartáli tohto roku je evidentný pokles záväzkov voči bankám o 1,6 mld. Sk. Na tejto skutočnosti sa podieľal hlavne pokles prostriedkov NBS v IRB, ktoré ku koncu marca dosahovali 27,2 mld. Sk a v druhom štvrťroku sa tak znížili o 1,4 mld. Sk. Kontinuálny pokles záväzkov banky voči klientom sa prejavil i v druhom kvartáli, keď sa ich hodnota znížila o 2,9 mld. Sk, pričom v prvých troch mesiacoch roka bol evidovaný ich zostup o 2,6 mld. Sk. Podľa informácií banky dosiahla strata z finančných operácií 615,26 mil. Sk pri výnosoch 1,29 mld. Sk a nákladoch 1,9 mld. Sk. Zisk pritom IRB dosiahla z operácií s klientmi (664,7 mil. Sk) a z devízových operácií (16,7 mil. Sk) a mierny zisk z ostatných operácií. Vysoko stratové boli pokladničné a medzibankové činnosti (1,28 mld. Sk). Celkové náklady banky dosiahli 4,083 mld. Sk pri výnosoch 1,761 mld. Sk. Audit v IRB zvýšil pôvodne odhadovanú minuloročnú stratu z 3,06 mld. Sk na 3,25 mld. Sk. Náklady banky dosiahli vlani podľa auditovaných výsledkov 10,52 mld. Sk a výnosy 7,27 mld. Sk. Bilančná suma IRB predstavovala ku koncu minulého roka 41,931 mld. Sk. Hodnota vlastného kapitálu banky bola evidovaná vo výške mínus 9 mld. Sk. Dôvodom zavedenia nútenej správy 19. decembra 1997 v IRB bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky. Hlavnými akcionármi IRB boli do 10. júna tohto roku Fond národného majetku (FNM) s 34 % akcií a VSŽ Holding, ktorý oficiálne vlastnil 15 % akcií IRB, hoci podľa neoficiálnych informácií prostredníctvom rôznych spoločností kontroloval viac ako 40 % základného imania IRB. Štruktúra akcionárov sa zmenila po navýšení základného imania IRB Slovenskou poisťovňou o 2 mld. Sk na súčasné 3 mld. Sk. Poisťovňa tak získala 66,67-percentný podiel, kým podiel FNM klesol na 11 % akcií a VSŽ Holding na 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS