ČLÁNOK
Hospodárske ukazovatele a inflácia podľa programu SMP
29. marca 2001

Štvrťročné ukazovatele hospodárskej výkonnosti

Skutočnosť

Podľa programu
(kumulované hodnoty od dec. 2000)

31. decembra 2000

31. marca 200

30. júna 2001

30. sept. 2001

31. decembra 2001

Plánované fiškálne ukazovatele

Horná hranica deficitu verejnej správy (čisté úverovanie vlády)2/a/ (mil. Sk)

5 988

11 787

33 990

37 849

Horná hranica výdavkov verejnej správy b/(mil. Sk)

90 038

192 808

292 836

392 142

Plánované menové ukazovatele

Dolná hranica čistých medzinárodných rezerv NBS c/ (mil. USD) 3/

3 753

-69

92

318

1 762

Horná hranica čistých domácich aktív v bankovej sústave d/ (mil. Sk) 4/

503 900

9 700

10 400

25 200

4 800

Ostatné

Limity nového štátneho dlhu alebo štátnych záruk, vonkajší dlh so splatnosťou 1-12 rokov (mil. Sk)

6 500

22 100

22 100

24 100

Limity nového krátkodobého štátneho dlhu alebo záruk (so splatnosťou kratšou ako 1 rok a bez bežných importných kreditov) (mil. Sk)

0

0

0

0

1/ Definície koncepcií, ktoré sa budú merať, sú uvedené v Technickom memorande o porozumení.

2/ So zohľadnením dopadov prevodu privatizačných dlhopisov bankám v januári 2001 a marci 2001 (83,7 mld. Sk, resp. 21,3 mld. Sk).

3/ Pri fixnom krížovom kurze platnom koncom decembra 2000.

4/ Devízová zložka hodnotená pevným výmenným kurzom a pevným krížovým kurzom platným koncom decembra 2000.

a/ Limity čistého úverovania vlády stanovené na marec, jún a september sa upravia smerom nahor o čiastku ekvivalentnú výpadku výnosov z privatizácie, ktoré sa majú použiť na oddlženie

fondov zdravotného a dôchodkového poistenia.

b/ Limit výdavkov verejnej správy sa upraví smerom nahor v prípade nepredvídaných výdavkov v dôsledku prírodných pohrôm a výdavkov zo zákona do výšky 1,5 mld. Sk.

c/ Dolná hranica čistých medzinárodných rezerv NBS sa upraví smerom nadol (nahor) v závislosti od toho, či kumulované odchýlky od plánovaných výnosov z privatizácie, s ktorým sa rátalo v programe,

budú smerovať nahor alebo nadol a v závislosti od čerpania úveru EFSAL of Svetovej banky.

d/ Horná hranica čistých domácich aktív v bankovej sústave sa upraví smerom nadol (nahor) v závislosti od toho, či kumulované odchýlky od plánovaných výnosov z privatizácie,

s ktorými sa rátalo v programe, budú smerovať nadol alebo nahor a v závislosti od čerpania úveru EFSAL od Svetovej banky. Horná hranica sa upraví aj s prihliadnutím na dopady, ktoré môže mať odňatie licencie

Slovenskej konsolidačnej banke na údaje o bankovej sústave.

Inflačné pásmo, ktorého prekročenie si vyžaduje konzultácie s MMF

Skutočnosť

Podľa programu

december 2000

marec 2001

jún 2001

september 2001

december 2001

Nominálna inflácia

8,4

-dolná hranica

7,2

7,2

7,0

6,7

-horná hranica

7,9

8,3

8,2

8,2

Jadrová inflácia 1/

4,6

-dolná hranica

4,2

4,3

3,9

3,7

-horná hranica

4,8

5,4

5,3

5,3

1/ Podľa zverejnených údajov Štatistickým úradom SR (jadrová inflácia nezahŕňa dopady zmien regulovaných cien a nepriamych daní).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS