ČLÁNOK
Hospodárenie vlády SR v posledný septembrový deň 2001 s deficitom 22,878 mld. Sk
2. októbra 2001

Schodok z bežného rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu predstavuje sumu 15,050 mld. Sk, zostávajúca časť deficitu 7,828 mld. bola spôsobená výdavkami štátu na náklady spojené s reštrukturalizáciou bánk podľa § 12 zákona o štátneho rozpočtu. Informoval o tom Peter Papánek, hovorca ministerstva financií.

Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaná na 37,2 mld. Sk, skutočný schodok za obdobie január – september r. 2001 dosiahol 61,5% jeho predpokladanej celoročnej hodnoty. Príjmy štátu sa plnili na 84,0%, výdavky sa ustálili na hodnote 80,2% celoročne očakávaných výdavkov centrálnej vlády.

Plnenie štátneho rozpočtu v roku 2001 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka:

Ukazovateľ v mil. Sk
Skutoč. k 29.9.
Skutoč. k 28.9.
Rozdiel
Index
Schvál.rozp.
% plnenia
2000
2001
2 – 1
2 : 1
2001
2 : 5
1
2
3
4
5
6

Príjmy ŠR spolu

161869,3
151751,8
-10117,5
93,74958686
180569,7
84,04056716

Daňové príjmy

129126,5
122030,9
-7095,6
94,50492347
158087
77,19224225

z toho:

DPH

49806,1
53353,8
3547,7
107,1230231
64950
82,14595843

Spotr. dane

21040,7
21163,9
123,2
100,5855319
28750
73,61356522

Daň z príjmov PO

21586,8
16217
-5369,8
75,12461319
18602
87,17879798

Daň z príjmov FO

17959,2
19561,5
1602,3
108,9218896
27600
70,875

Daň z príjm. z kap.výnosov

7485,7
7455,1
-30,6
99,59122059
12500
59,6408

Clo

2590,2
2497,9
-92,3
96,4365686
3900
64,04871795

Dovozná prirážka

7189,8
280,6
-6909,2
x
0
x

Nedaňové príjmy

32742,8
29720,9
-3021,9
90,77079541
22482,7
132,1945318

Výdavky ŠR spolu

169690,5
174629,8
4939,3
102,9107699
217764,6
80,1920055

z toho:

Bežné výdavky

157264,4
160495,4
3231
102,0545018
202338,1
79,32040481

Kapitálové výdavky

12426,1
14134,4
1708,3
113,7476763
15426,5
91,62415324

Schodok/PrebytokŠR

e=“Arial, Helvetica, sans-serif“ size=“1″> -7821,2
-22878
-15056,8
x
-37194,9
61,50843261
Skutočnosť
Skutočnosť
Rozpočet 2001
k29.9.2000
k28.9.2001

Príjmy

161869,3
151751,8
180569,7

Daň.príjmy

129126,5
122030,9
158087

DPH

49806,1
53353,8
64950

Spotr. dane

21040,7
21163,9
28750

Daň PO

21586,8
16217
18602

Daň FO

17959,2
19561,5
27600

Kap.výnosov

7485,7
7455,1
12500

Clo

2590,2
2497,9
3900

Dovoz.prirážka

7189,8
280,6
0

Nedaň. príjmy

32742,8
29720,9
22482,7

Výdavky

169690,5
174629,8
217764,6

Bežné

157264,4
160495,4
202338,1

Kapitálové

12426,1
14134,4
15426,5

Schodok/PrebytokŠR

-7821,2
-22878
-37194,9

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS