ČLÁNOK
Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v prvom štvrťroku
23. apríla 2001

Podľa výsledkov prieskumu názorov mienkotvorcov (opinion makers) v oblasti ekonomiky, známeho ako Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) za prvý štvrťrok je najpozitívnejším opatrením reforma štátneho rozpočtu. Finančné noviny o tom informoval Milan Kisztner, zo Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Reforma štátneho rozpočtu, novou metodikou zavádza viacročné zostavovanie štátneho rozpočtu a triedi výdavky na programy podľa funkcií vlády. Miera úspor, ktorú má reforma priniesť, bude však značne závisieť od rozsahu vládnych priorít a schopnosti dodržať výdavkové limity jednotlivých programov.

V rámci projektu HESO sa štvrťročne vyjadrujú ekonómovia, analytici, odborní žurnalisti, zástupcovia akademickej obce, stavovských organizácií a samosprávy k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií a sprostredkúvajú tak názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúcich kvalitu života občanov krajiny.

Politickú udalosť prvého štvrťroku – novelizácia ústavy SR – hodnotili členovia komisie zväčša kladne, pretože posilňuje právomoci Najvyššieho kontrolného úradu, čo mu umožní kontrolovať takmer všetky orgány nakladajúce s verejnými financiami. Novela takisto vytvára predpoklad vzniku druhého stupňa samosprávy (VÚC), čo spolu s posilnením ich právomocí, napriek krátkodobým problémom, prinesie dlhodobé pozitíva vo forme decentralizácie štátnej moci, financií a posilnenia demokratických princípov v spoločnosti. Novela tiež zvýšila nezávislosť súdnictva a kompetencie Ústavného súdu , predĺžila dobu vyšetrovacej väzby, odstránila i Európskou úniou kritizované štvorročné skúšobné obdobie sudcov a presunutím vecí podružnej povahy do agendy vyšších súdnych úradníkov čiastočne odbremenila sudcov. Kriticky sú však vnímané ustanovenia o imunite poslancov, nakoľko imunita sa dnes zneužíva a neplní svoje opodstatnenie, a preto by mala byť výrazne obmedzená alebo zrušená. Na druhej strane, možnosť stíhať poslanca po skončení jeho mandátu je čiastočným pokrokom. Novela občianskeho súdneho poriadku by mala zvýšením prevencie umelých obštrukcií urýchliť súdne konanie a znížiť zaťaženosť súdov. Zosúladenie spotrebnej dane z minerálnych olejovs legislatívou EÚ bolo akceptované, no prekročenie minimálnej úrovne sadzby EÚ a zrušenie daňového zvýhodnenia ekologických palív bolo prijaté s nevôlou. Pozitívom novely vysokoškolského zákona [24.3] je posilnenie vonkajšej konkurencie medzi vysokými školami (VŠ), vnútornej medzi pedagógmi i posilnenie ich finančnej autonómie, no výrazný nesúhlas zaznel s presunom viacerých akademických kompetencií obmedzujúcich autonómnosť VŠ. Súčasťou systému viaczdrojového financovania by podľa väčšiny hodnotiacich malo byť i spoplatnenie vysokoškolského štúdia a takmer unisono zaznela potreba zvýšiť celkový objem prostriedkov pre VŠ, nakoľko zlepšením materiálnych podmienok VŠ treba zastaviť pokles ich technickej vybavenosti i odliv kvalitných pedagógov. Monopolizácia základného poistenia bola vnímaná rozporuplne, pretože rozsah a cenu poskytovaných služieb nemôže ovplyvniť ani jeden z účastníkov vzťahu (poisťovňa, poistený) a konkurencia tak prakticky nie je možná, no podľa značnej časti komisie monopolizácia nie je dostatočne objektívne zdôvodnená a nepomôže vyriešiť problémy systému ZS. Predĺženie mandátu Devín banky na deblokácie sa vníma ako politické, netrhové rozhodnutie v prospech netransparentnej banky, pričom väčšina hodnotiacich preferuje zadávanie akýchkoľvek štátnych objednávok služieb či tovarov prostredníctvom verejnej súťaže.

HESO január – marec 2001

5 najlepšie hodnotených opatrení

rating (-300,300)

Reforma štátneho rozpočtu

136

Novela ústavy SR – kontrola verejných financií (NKÚ)

134,1

Novela ústavy SR – samospráva (VÚC)

133,5

Novela ústavy SR – súdnictvo a Ústavný súd

122,2

Novela občianskeho súdneho poriadku

119,2

5 najhoršie hodnotených opatrení

rating(-300,300)

Návrh novely spotrebnej dane z minerálnych olejov

27,7

Návrh novely vysokoškolského zákona

24,3

Návrh monopolizácie základného zdravotného poistenia

-1,5

Predĺženie mandátu Devín banky na deblokácie

-37

Novela ústavy SR – imunita poslancov

-46,7


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS