ČLÁNOK
Hodnota slovenských cenných papierov v portfóliu Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) dosiahla k 30. júnu tohto roka 345,204 mil. Sk.
16. júla 1998

Vyplynulo to z oficiálne zverejnených údajov. Fond vlastní 1,98 % podiel na majetku Figara Bratislava pri cene jednej akcie 928 Sk, 2,33 % podiel na akciách Nafty v celkovom objeme 8,064 mil. Sk a jednotkovej cene 480 Sk, 5,29 % Slovnaftu v objeme 18,582 mil. Sk. Podiel vo výške 12,06 % má na dlhopisoch Benzinolu II v objeme 42,317 mil. Sk a 2,88 % podiel eviduje aj na dlhopisoch ŽSR. Vo svojom portfóliu má fond aj 8,64 % podiel na dlhopisoch SE, 5,87 % na dlhopisoch VSŽ a 9,45 % na dlhopisoch ČSOB. Na prvej emisii Drôtovne sa fond podieľa 8,92 %, v dlhopisoch Koželužní Bošany 2000 má uložených 3,49 %. V dlhopisoch VÚB zero má umiestnených 14,1 % a na štátnych dlhopisoch 35 sa podieľa 12,43 %. Ďalšími 6,43 % sa podieľa na štátnych dlhopisoch 55. Celkovo fond uložil prostriedky vo výške 79,8 % do dlhopisov a zvyšok do akcií. K 30. júnu dosiahla čistá hodnota majetku TKF pripadajúca na jednu akciu 2 960 Sk, čo v porovnaní s uplynulým mesiacom predstavuje pokles o 22 Sk. V porovnaní s ultimom uplynulého roka ide o 11 % pokles, keďže výška čistého obchodného imania každej akcie predstavovala 3 332 Sk. V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. TKF je jediným fondom, ktorý je kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. TKF sa v polovici februára stal spolu s niekoľkými ďalšími najvýznamnejšími fondmi, zakladajúcim členom novovytvorenej Asociácie investičných spoločností. Cieľom činnosti asociácie je zastupovať záujmy tých subjektov kolektívneho investovania, ktoré podnikajú na základe udelenej licencie od Ministerstva financií SR. Za prvý štvrťrok dosiahol TKF hrubý zisk 5,718 mil. Sk. Fond tak pokračuje v každoročnom ziskovom hospodárení, keď napríklad v roku 1997 dosiahol 24 % nárast čistého zisku na 27,234 mil. Sk. Štvrťročné výsledky zároveň ukazujú, že fond dosiahol hrubý zisk 48,22 Sk na akciu, pri výške základného imania 118,581 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS