ČLÁNOK
Hlavným problémom pri transformácii SE možný pokles aktív
12. decembra 2000

Hlavným problémom pri transformácii Slovenských elektrární, a.s. (SE) je postoj veriteľov v súvislosti s možným poklesom aktív tejto spoločnosti. Elektrárne evidujú spolu 53 úverových zmlúv, z ktorých mnohé zakotvujú podmienku, že zámer na znižovanie aktív musí byť vopred prerokovaný s veriteľom. SE spolu s poradcami z Bank of America a Ministerstva hospodárstva SR preto v súčasnosti analyzujú, ako reštrukturalizovať úverové portfólio a transformovať podnik tak, aby s tým súhlasili aj veriteľské banky. Pre SITA to povedal generálny riaditeľ podniku Vincent Pillár.
Možný pokles aktív súvisí s pripravovanou premenou elektrární na štyri akciové spoločnosti. Slovenská prenosová sústava, a.s. vznikne v súlade s uznesením vlády k 1. aprílu 2001, v rovnakom termíne dôjde tiež k odčleneniu teplární do samostatných akciových spoločností Košická teplárenská a Prešovská teplárenská. Prvé rokovania s príslušnými mestskými úradmi o možnosti bezodplatného prevodu časti akcií v nových teplárenských spoločnostiach, alebo o vytvorení spoločných podnikov s obcami sa už uskutočnili, mestá v súčasnosti hľadajú kontakty na zahraničného investora pre umiestnenie 49 % akcií budúcich teplárenských podnikov.
Štvrtou spoločnosťou, ktorá vzíde z procesu transformácie, bude vlastná SE, v ktorej ostanú všetky existujúce výrobné zdroje. Práve na tie sa v posledných rokoch viazal rozsiahly investičný program financovaný prevažne z úverových prostriedkov. Suma bankových úverov a výpomocí SE predstavovala ku koncu októbra 67 mld. Sk, čo bolo 65 % všetkých cudzích zdrojov. Základné imanie podniku pritom dosahuje 41,855 mld. Sk, hodnota aktív znížených o oprávky a opravné položky je 159 mld. Sk. V nadväznosti na odčlenenie prenosovej sústavy a teplární spracuje vedenie novej SE, a.s. konečný návrh privatizácie, o ktorom bude do 30. júna 2001 rokovať vláda SR. Ukončenie privatizácie sa očakáva do konca budúceho roka.
Ešte pred rozčlenením SE predpokladá model transformácie elektroenergetiky schválený vládou doriešiť usporiadanie majetkových vzťahov na Vodnom diele Gabčíkovo, ako aj využitie telekomunikačných systémov vytvorením samostatnej akciovej spoločnosti. V súlade s modelom pripravia SE návrh zámeru a postupu privatizácie nových akciových spoločností a návrh zmlúv, ktoré stanovia podmienky spolupráce odčleňovaných subjektov. Tieto dokumenty zadefinujú okrem iného aj presné rozdelenie majetku elektrární. Vedenie SE súčasne spracuje riadiace normy pre vznikajúce subjekty a pripraví ich zápis do obchodného registra, čím sa vytvoria podmienky pre emitovanie nových akcií.
Slovenské elektrárne vyrábajú približne 85 % elektrickej energie spotrebovanej na Slovensku. Okrem toho zabezpečujú výrobu, tranzit, dovoz, vývoz a predaj elektrickej energie, prevádzku prenosovej sústavy, ako aj výrobu, prenos a predaj tepla. Podnik dosiahol za prvých desať mesiacov stratu 0,676 mld. Sk, v minulom roku vykázal stratu 3,92 mld. Sk. V prevádzkovej oblasti mali SE ku koncu októbra zisk 9,12 mld. Sk, vo finančných operáciách stratu 9,83 mld. Sk, čo ovplyvnila hlavne tvorba dodatočnej rezervy na kurzové straty vo výške 6,2 mld. Sk. Podnik zamestnáva 11 249 osôb, v budúcom roku očakáva úbytok 214 pracovných miest.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS