ČLÁNOK
Hlava štátu odobrila viaceré zákony z oblastí financií, vrátane zákonov o bankách a finančnej správe
18. novembra 2021

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala viaceré zákony z oblasti financií. Slovensko na základe novely zákona o bankách zosúladí podmienky na emisiu krytých dlhopisov s pravidlami Európskej únie. Novela by zároveň mala zabezpečiť rozvoj trhov s krytými dlhopismi, tiež by sa mali obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability. Kryté dlhopisy tak budú vyhovovať európskym štandardom a požiadavkám trhu. Hlavným cieľom právnej úpravy je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa krytých dlhopisov bude od 8. júla 2022, pri ustanoveniach vyplývajúcich z aplikačnej praxe od 10. decembra 2021, resp. 1. januára 2022.

Kompetencia v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva sa presunie z Kriminálneho úradu finančnej správy na Finančné riaditeľstvo SR. Vyplýva to z novely zákona o finančnej správe, ktorou sa tiež posilňujú kompetencie a oprávnenia Kriminálneho úradu finančnej správy v boji proti nedovolenému obchodovaniu medzi členskými štátmi Európskej únie s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami.

Na základe novely zákona o cenách sa obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku od 1. júla 2022 obmedzí. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho. Platby do 5 eurocentov sa zaokrúhlia na 5 eurocentov. Ak je však výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.

Všetky účtovné dokumenty sa podľa novely zákona o účtovníctve budú ukladať v elektronickej podobe. Ministerstvo financií ňou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Podľa rezortu sa tým zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov. Novela umožní dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Zároveň od budúceho roka sa verejná časť Registra účtovných závierok rozšíri o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb. Všetky právnické osoby sa tak zaradia do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra zostanú len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2022

USD 1,135 0,001
CZK 24,347 0,084
GBP 0,836 0,004
HUF 358,190 2,380
CAD 1,421 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS