ČLÁNOK
Garančný fond stanovil poplatky na budúci rok
18. decembra 2002

Do Garančného fondu investícií (GFI) budú obchodníci s cennými papiermi platiť v budúcom roku ročný príspevok od 2 500 do 35 000 Sk. Ročný príspevok uhradia obchodníci do rozpočtu fondu v štvrťročných intervaloch, pričom prvú splátku by mali obchodníci uhradiť do 20. januára 2003. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia fondu Viliam Végh.

Obchodníci s cennými papiermi, ktorí dostanú povolenie na poskytovanie investičných služieb počas budúceho roka, uhradia v pravidelných splátkach len alikvotnú čiastku ročného príspevku. Ak príspevok do GFI obchodník neuhradí riadne a včas, bude povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania.

GFI bude sústreďovať peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok, ktorý tieto subjekty príjmu. Orgánmi fondu, ktorý vznikol podľa zákona o cenných papierov, sú rada, prezídium a dozorná rada. Rada schvaľuje použitie zdrojov fondu, výšku ročných príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov, všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a tiež rozpočet fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS