ČLÁNOK
FOV začne v pondelok vyplácať náhrady za vklady v AG Banke
10. januára 2000

Fond ochrany vkladov (FOV) začne v pondelok 10. januára vyplácať náhrady za nedostupné vklady klientov AG Banky, a.s., Nitra. Výplatnými miestami budú vybrané pobočky a filiálky Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava v mestách, kde mala svoje pracoviská AG Banka pred odňatím bankovej licencie. Vyplácanie potrvá do 3. marca 2000. Celkový objem chránených vkladov klientov banky je 1,996 mld. Sk.
Vkladateľ alebo iná osoba oprávnená na výplatu náhrady za nedostupné vklady musí podľa zákona o ochrane vkladov preukázať svoju totožnosť a preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na jeho výplatu. Toto právo sa preukazuje dokladom o vkladovom vzťahu, ktorým je vkladná knižka, cenný papier, zmluva o zriadení osobného účtu, prípadne preukazný lístok k účtu, výpis z účtu alebo iný ďalší doklad o účte, alebo rozhodnutím príslušného orgánu (súdu, notárstva a podobne). Zákonný zástupca vkladateľa musí preukázať svoju totožnosť a tiež predložiť doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie na zastupovanie (napr. rozhodnutie súdu, rodný list dieťaťa a pod.). Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec sa musí preukázať aj splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
Náhrada za nedostupný vklad sa vyplatí v slovenských korunách, a to aj za vklady v cudzej mene, ktoré sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dňu 3. decembra minulého roku. K tomuto dňu sa vypočítajú aj úroky a iné majetkové výhody z chráneného vkladu. Výška vkladu sa pre účely výpočtu náhrady za nedostupný vklad zníži o všetky záväzky vkladateľa voči AG Banke, napríklad úvery ku dňu 3. 12. 1999.
Maximálne plnenie zo strany FOV bude vo výške 310 500 Sk. Výplatu náhrady za nedostupný vklad môže vkladateľ realizovať buď výberom v hotovosti na výplatnom mieste alebo bezhotovostným prevodom na iný účet. Toto rozhodnutie oznámi priamo na výplatnom mieste.
AG Banke odobral povolenie pôsobiť ako banka bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) 1. decembra minulého roku po prerokovaní s Ministerstvom financií SR. Dôvodom pre toto rozhodnutie bola pretrvávajúca nepriaznivá finančná a ekonomická situácia banky a s tým súvisiace porušovanie opatrení NBS o obozretnom podnikaní bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS