ČLÁNOK
FOV podal návrh na ustanovenie nového správcu SKB
18. júna 2001

Na schôdzi veriteľov skrachovanej Slovenskej kreditnej banky (SKB) predstaviteľ Fondu ochrany vkladov (FOV) nepodporil plán speňaženia, ktorý vypracoval správca konkurznej podstaty Juraj Tomášek. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia FOV Milan Horváth.

Návrhu podľa Horvátha chýbali určité znaky kontroly pri speňažovaní majetku, keďže správca by mal pri speňažovaní rozhodovať sám bez priamej kontroly veriteľov. Návrh neobsahoval zákonom určené rozčlenenie pohľadávok na čiastočne bonitné a stratové. „S predloženým návrhom nemožno súhlasiť aj z toho dôvodu, že ako hlavné kritérium pri predaji majetku nebola stanovená cena ale doba, za ktorú bol investor ochotný zaplatiť za postúpenú pohľadávku,“ uviedol Horváth.

Medzi závažné nedostatky, ktoré bránili prijatiu plánu speňaženia, Horváth zaradil aj neexistenciu účtovnej uzávierky, ako aj chýbajúce ocenenie majetku, ktorý je zaradený do konkurznej podstaty. Do schôdze veriteľov neboli tiež uzatvorené zápočty pohľadávok a záväzkov počas nútenej správy SKB. „V súčasnosti totiž neexistuje presný prehľad o tom, aký majetok sa zahŕňa do konkurznej podstaty,“ uviedol Horváth.

Opakovaná schôdza veriteľov, ktorá sa bude zaoberať plánom speňaženia majetku SKB, by sa mala uskutočniť najskôr o šesť týždňov. V prípade opätovného neschválenia plánu speňaženia by však do platnosti vstúpil plán navrhnutý správcom. „V podobe, akej ho predložil terajší správca je však pre FOV neprijateľný,“ uviedol Horváth. FOV aj z tohto dôvodu navrhol zvolanie opakovanej schôdze ešte pred uplynutím šesťtýždňovej lehoty s návrhom na ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty. Predstavitelia FOV na základe platnej legislatívy tiež požiadali súd o vymenovanie osobitého správcu pre odbor správy účtovníctva, oceňovania a vymáhania pohľadávok.

Na štvrtkovej schôdzi bol schválený aj veriteľský výbor, ktorého členmi sa podľa slov Horvátha stali predstavitelia FOV, Investičnej a rozvojovej banky a Mesta Košice. Za náhradníkov výboru boli odsúhlasení zástupcovia fyzických osôb, Slovenského plynárenského priemyslu a Národnej banky Slovenska.

Bilančná hodnota majetku SKB pred zavedením nútenej správy bola viac ako 10 mld. Sk, pričom počas nútenej správy bola znížená o vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov a o precenenie hodnoty majetku správcom pre výkon nútenej správy. Ku dňu vyhlásenia konkurzu bola bilančná hodnota SKB už len vo výške 4,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS