ČLÁNOK
FOV o podmienkach pre vyplácanie vkladov v AG Banke
6. decembra 1999

Národná banka Slovenska vyhlásila v piatok v piatok AG Banku za neschopnú vyplácať vklady. Týmto vyhlásením sa zároveň zaktivizoval systém ochrany vkladov. „Fond ochrany vkladov (FOV) ubezpečuje vkladateľov, ktorých vklady uložené v AG Banke sa stali nedostupnými a podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane vkladov, že má dostatok finančných prostriedkov a uspokojí ich nároky poskytnutím náhrady za takýto vklad, a to za podmienok stanovených v zákone o ochrane vkladov,“ uviedol vo vyhlásení FOV. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia fondu Milan Horváth.
Náhradu za nedostupný vklad uložený v AG Banke poskytne fond v súlade s podmienkami určenými v zákone o ochrane vkladov všetkým klientom spĺňajúcim nasledovné kritériá:
1. Účet, na ktorom je uložený vklad (banke zverené peňažné prostriedky, úroky z nich a iné majetkové výhody) je vystavený ako neanonymný účet (vklad) fyzickej osoby, to znamená, že obsahuje meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia (alebo rodné číslo), takýto vklad nesmie slúžiť vkladateľovi pre účely podnikania.
2. Vklady uložené na vkladných knižkách musia obsahovať okrem mena, priezviska, adresy a dátumu narodenia fyzickej osoby (rodného čísla) aj označenie, že ide o vkladnú knižku na meno.
3. Z cenných papierov sú chránené tie, ktoré sú verejne neobchodovateľné (depozitné certifikáty, vkladové listy a pod.) a neanonymné, to znamená, že je na ňom tiež uvedené meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia (rodné číslo) majiteľa.
4. Pri účtoch označených ako „notárska úschova“ je príjemcom vkladu fyzická osoba.
5. Vkladateľ sa preukáže, že mu vklad patrí a že má nárok na náhradu za vklad. Totožnosť možno preukázať platným občianskym preukazom, platným cestovným pasom, diplomatickým pasom, cudzinci preukazujú svoju totožnosť povolením na pobyt na území SR. Právo na výplatu náhrady za vklad sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu (vkladná knižka, cenný papier, zmluva pod.) alebo rozhodnutím príslušného orgánu (súdu), splnomocnením, dokladom o zastupovaní. Pre rodiča, ako zástupcu dieťaťa, je dokladom o zastupovaní rodný list dieťaťa, alebo rozhodnutie súdu.
Náhrada za nedostupný vklad v AG Banke patrí vkladateľovi (prípadne inej fyzickej osobe) vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých nedostupných vkladov toho istého vkladateľa a jeho záväzkov voči AG Banke, najviac však vo výške 310 500 Sk na jedného vkladateľa. Náhrada za vklad sa poskytne v slovenských korunách, a to aj za vklady uložené v cudzej mene. Pri prepočte cudzej meny na slovenskú sa použije kurz vyhlásený NBS ku dňu, kedy sa vklady stali v AG Banke nedostupnými, teda k 3. decembru 1999.
Náhradu FOV neposkytuje:
1. Za anonymné vklady (vkladné knižky na doručiteľa, verejne obchodovateľné cenné papiere), premlčané vklady, zmenky a šeky.
2. Za vklady právnických osôb alebo vklady fyzických osôb slúžiace na podnikanie.
3. Vklady patriace osobám, ktoré majú podľa par. 19 zákona č. 32/1992 Zb. o bankách osobitný vzťah k banke v období jedného roka pred vyhlásením banky za neschopnú vyplácať vklady.
4. Vklady získané legalizáciou výnosov z trestnej činnosti alebo trestnou činnosťou, ktorou spôsobili neschopnosť AG Banka vyplácať vklady.
5. Za vklady, s ktorými je podľa osobitných predpisov zakázané nakladať alebo vyplatiť ich (napríklad podľa Občianskeho súdneho poriadku), a to po dobu trvania tohto zákazu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS