ČLÁNOK
FOV bude mať zrejme možnosť získať zdroje od štátu
14. februára 2003

Fond ochrany vkladov (FOV) by mal mať podľa pripravovanej novely zákona o ochrane vkladov v prípade potreby právnu možnosť získať návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu. Mala by sa tak podporiť finančná stabilita FOV, čo bolo kľúčovou požiadavkou Svetovej banky. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR (MF) František Palko. Pravidlá poskytnutia týchto prostriedky bude určovať zákon o štátnom rozpočte, o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ako aj zákon o rozpočtových pravidlách. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra tohto roku.

Pripravovaná novela zákona z dielne MF podľa Palka zruší doterajšie oprávnenie FOV poskytovať úver bankám v nútenej správe. Túto možnosť však FOV v praxi aj tak nikdy nevyužil. Novela sa zaoberá tiež zložením Rady FOV. Svetová banka totiž vystríhala pred tým, aby v rade nezískali majoritu zástupcovia komerčných bánk, pretože by to mohlo viesť k potenciálnemu konfliktu záujmov v oblasti uplatňovania vzájomných práv a vymáhania vzájomných povinností komerčných bánk na jednej strane a FOV na druhej strane. Trvale by sa preto mal zachovať doteraz platný pomer troch zástupcov komerčných bánk, dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a dvoch zástupcov MF.

Novela spresňuje viaceré ustanovenia v doterajšom zákone vzhľadom na novú legislatívu, skúsenosti FOV zo zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady a poznatkov zo sporov súvisiacich s ich vyplácaním. Reaguje aj na nový zákon o ochrane osobných údajov.

Rozsah chránených vkladov zostane rovnaký a naďalej sa bude týkať vkladov fyzických osôb a vkladov niektorých vybraných druhov právnických osôb neziskového nepodnikateľského charakteru, ako sú vklady nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení občanov alebo spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Od decembra 2001 zahŕňa aj bankové vklady podnikajúcich fyzických osôb zriadené na účely podnikania. „Od začlenenia Slovenska do Európskej únie sa zákonná ochrana bankových vkladov rozšíri aj na bankové vklady ďalších druhov právnických osôb, aby bol slovenský zákon o ochrane vkladov plne zhodný so smernicou platnou v Európskej únii,“ dodal Palko.

FOV doteraz vyplácal chránené vklady v Slovenskej kreditnej banke, AG Banke, Dopravnej banke a Devín banke. Spolu vyplatil zhruba 20 mld. Sk náhrad za nedostupné vklady. V čase krachov týchto bánk platila právna úprava, na základe ktorej FOV ručil za vyplatenie 100 % chráneného vkladu, najviac do výšky 30-násobku priemernej mesačnej mzdy za posledné známe štyri štvrťroky predchádzajúce dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Výška maximálneho objemu náhrad za nedostupné vklady v bankách je v súčasnosti vo výške 40-násobku priemernej mesačnej mzdy, ochrana však zahŕňa len 90 % vkladu. Po vstupe Slovenska do Európskej únie bude hranica maximálneho objemu chránených vkladov 20 tis. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS