ČLÁNOK
Fondy vykázali posledný týždeň 2000 rozdielne úspechy
2. januára 2001

V poslednom týždni roku 2000 zaznamenali otvorené podielové fondy rozdielne výsledky. Podľa údajov, ktoré agentúre SITA poskytla Asociácia správcovských spoločností, najväčšie straty vykázali fondy spoločnosti Veritas. Počas týždňa zaznamenali zníženie čistej hodnoty aktív (NAV) na jednu korunu v rozpätí od 4,58 % do 16,03 %. Popri spomenutých fondoch straty počas minulého týždňa vykázali aj fondy VÚB Asset Management Korunový o.p.f. (-0,32 %) a Dolárový o.p.f. (-0,19 %). Všetky ostatné fondy zaznamenali týždňový nárast NAV vykazovanej na 1 Sk.

Najväčší nárast čistej hodnoty aktív na jednu korunu dosiahli podielové fondy WIOF US Capital Growth Fund (3,11%) spoločnosti AIG Global Investment Corp a WIOF European Equity (2,14 %) spoločnosti Paribas Asset Management

Počas posledného týždňa v roku 2000 nedošlo vo väčšine slovenských otvorených podielových fondov (OPF) k výrazným zmenám. Všetky podielové fondy Tatra Asset Management boli v kladných číslach prípadne sa pohybovali na nule. Nulové zmeny vykázali aj podielové fondy spoločnosti J&T Asset Management Kladný vývoj na trhoch sa odzrkadlil aj v portfóliách spoločnosti Istro Asset Management

Najvyššiu čistú hodnotu aktív 4,9643 Sk na jednu korunu naďalej stále vykazuje podielový fond Veri-Valeur spoločnosti Veritas. Z domácich podielových fondov najväčšiu čistú hodnotu aktív na jednu korunu v poslednom týždni roku 2000 vykázal Bonus o.p.f. spoločnosti Prvá penzijná. Najmenšiu výšku aktív 0,65 Sk na jednu korunu v poslednom týždni roku 2000 evidoval Európsky technologický fond o.p.f. spoločnosti Tatra Asset Management Spolu s ním nízku úroveň čistej hodnoty aktív dosahujú aj fondy Globálny akciový o.p.f. spoločnosti Istro Asset Management (0,7355 Sk) a Hi -Tech akciový o.p.f. spoločnosti J&T Asset Management

Z 21 OPF domácich správcovských spoločností má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 1,029 mld. Sk Korunový dlhopisový o.p.f. spoločnosti Tatra Asset Management. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 951,3 mil. Sk dosahuje Eurofond, ktorý spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV majú fondy Garant o.p.f., Growth o.p.f. a Income o.p.f. spoločnosti J&T Asset Management Zahraničné fondy dosahujú ako obvykle väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 17,599 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS