ČLÁNOK


,

Fondy na americký spôsob
14. marca 2003

Pády akciových trhov v posledných troch rokoch otvorili dvere dalším možnostiam investovania. Populárnym sa stalo najmä kolektívne investovanie, hoci u nás stále naráža na odpor a strach bežných investorov. Americký mesacník Money zverejnil vo svojom februárovom císle rady, ktoré by mali pomôct pri investovaní penazí. Podielové fondy však nie sú všeliekom pre investorov, ktorí v posledných rokoch zažili šoky zo strát na financných trhoch. V case teroristických útokov a konfliktu v Iraku treba byt pripravený na to, že niektoré fondy budú znehodnocovat aj nadalej. Spolu s americkými radami sa pokúsime povedat nieco o mýtoch, ktoré strašia slovenských investorov.

Namiesto predaja nákup

Pesimistické nálady by nemali ohrozit dôveru vo fondy. Ich cas prichádza práve teraz. Za posledné tri roky stratili fondy na amerických trhoch kumulatívne takmer 30%. Ked k tomu pripocítame poplatky, je to dalšie percento rocne. Enron, WorldCom, technologické a telekomunikacné spolocnosti obrali o peniaze mnoho investorov. Aj preto niektorí rozmýšlajú o tom, že si portfólio cenných papierov vytvoria aj sami. Museli by však stále sledovat situáciu vo svete financií, co nie je jednoduché, ak sú pracovne vytažení v zamestnaní. Vela expertov financného plánovania hovorí o plne diverzifikovanom portfóliu až pri 50 cenných papieroch. Preto je pre väcšinu z nás riešením podielový fond a nie nákup jednej alebo dvoch akcií. Podielový fond je teda urcený aj pre ludí, ktorí nedisponujú prostriedkami, casom a znalostami, ktoré by im umožnili pohybovat sa samostatne vo svete financných trhov.

Najbezpecnejšie je sporit pravidelne, každý mesiac alebo štvrtrok. Tým naozaj rozložíte riziko, získate cenné papiere rôznych cien a predpokladaných výnosov. Dalšia výhoda pravidelného investovania je, že sa z nakupovania vytratia emócie. Vzrušenie totiž môže byt nákazlivé. Jeho dôsledkom môže byt radost alebo aj katastrofa. Investori napumpovali v roku 2000 do technologických fondov rekordných 33 miliárd amerických dolárov a mnohé z týchto fondov stratili doteraz viac ako 90% svojej hodnoty. Dodnes sa nevie, kolko bude trvat, kým sa trh spamätá zo straty. Legendárny Benjamin Graham kedysi poznamenal, že ktokolvek, kto zacal pravidelne sporit tesne pred ciernym piatkom v roku 1929, dosiahne pravidelný rocný výnos 8% okolo roku 1948. Ak máte odvahu a budete investovat pravidelne, historické skúsenosti hovoria o tom, že zarobíte peniaze. Zvyk, ktorý si vypestujete, vás uchráni aj od davovej psychózy, ak sa na trhu prudko zmení situácia.

Nielen pre bohatých

Možno máte pocit, že hovoríme o podielových fondoch len tak do vetra a nie je to investícia vhodná pre bežne zarábajúceho cloveka. Nie je to tak. Kolektívne investovanie je jednoduchý a moderný spôsob zhodnocovania úspor, bežný vo vyspelej casti sveta. Podlieha prísnym pravidlám, je upravovaný zákonom (u nás Zákon o kolektívnom investovaní) a smernicami Európskej únie (tzv. UCITS direktívy). Správcovské spolocnosti casto zverejnujú na svojich internetových stránkach aktuálnu hodnotu fondu. O zhodnotení svojich penazí máte teda stály prehlad. Informácie o stave fondov raz týždenne zverejnuje aj Asociácia správcovských spolocností ako záujmové združenie spolocností spravujúcich podielové fondy v SR. Okrem toho na bezpecnost kolektívneho investovania dozerá aj Úrad pre financný trh, v prípade zahranicných fondov aj príslušné orgány Európskej únie.

Podielové fondy neslubujú ohromné výnosy. Ocakávania z výnosov by mali byt reálne. V minulom storocí prinášali najmä kmenové akcie priemyselných spolocností priemerný rocný výnos 10 %, kým dlhopisy len 5% a najbezpecnejšie štátne papiere 4 %. Táto tzv. prémia z rizika už v budúcnosti nebude taká štedrá. Ekonómovia z London Business School vypracovali za rok 2002 štúdiu o výnosoch na trhoch cenných papierov. Dokazujú v nej, že investori, ktorí by ocakávali vysoké výnosy, dostanú úder pod pás. Preco? Odpoved je jednoduchá: trhy cenných papierov aj ekonomika sa v druhej polovici 20. storocia výrazne zmenili. Nové financné nástroje, ktoré zahrnajú aj fondy, ulahcili investorom nákup cenných papierov a zároven zvýšili bezpecnost investície. Spojené štáty dosiahli úroven produktivity, akú si investori v roku 1945 nedokázali predstavit. Niektorým ušiel vlak a neboli schopní prispôsobit sa novým podmienkam. Iní sú stále pripravení na prekvapenia – pozitívne i negatívne.

Akcie na dlhšie

Daktorí si myslia, že do podielových fondov sa oplatí investovat len na dlhšie obdobie. Máme však niekolko druhov fondov – penažné, dlhopisové, akciové, zmiešané, fondy fondov. Každý z nich má iný odporúcaný investicný horizont. Zvycajne platí, že cím väcšie riziko sme schopní znášat, tým je obdobie investície dlhšie. Kým penažné fondy sú urcené na krátkodobé vkladanie prostriedkov, napr. do jedného roka, pri dlhopisových fondoch sa odporúcajú aspon tri a pri akciových pät a viac rokov. Treba si teda dobre zvážit, ako dlho nebude investor potrebovat prostriedky, ktoré chce umiestnit na financný trh. Ak by vložené peniaze naozaj súrne potreboval, pri otvorených podielových fondoch môže kedykolvek požiadat o spätný predaj podielového listu. Za nedodržanie odporúcaného casového horizontu však zaplatí nízkymi alebo žiadnymi výnosmi.

V case ocakávaných nízkych výnosov londýnski ekonómovia presadzujú názor, že ceny akcií dlhodobo porastú rýchlejšie ako dlhopisy. Takže klasické rozdelenie 60 k 40 medzi akcie a dlhopisy alebo hotovost ostáva štartovacím bodom investorov. Ale to je podla mesacníka Money skutocne len štart. Dôležité je, kolko je kto ochotný stratit. Posledné tri roky ukázali, že nákup cenných papierov je zahrávaním sa s ohnom. Strata penazí v akciách mnohých viedla k tomu, že zacali predávat za nízke ceny, len aby co najrýchlejšie dojednali obchod. Ak teda nepotrebujete peniaze v blízkej budúcnosti, investujte. A hoci vás ešte mátajú nedávne straty, nebojte sa. Slúbte si, že nikdy nedáte na trhy všetky úspory. Jednou z rád je diverzifikácia, ktorá vás udrží v hre.

Investori, ktorí vstúpili na trh v roku 2000, verili, že ich osem alebo desat fondov dostatocne diverzifikuje riziko. Ale pocet podielových listov, ktoré vlastnia, nesúvisí s rozložením rizika. Aj rôzne fondy investujú do rovnakých akcií. Ak zistíte, že máte niekolko takýchto listov, skúste ich premiestnit. Samotný fond rozkladá riziko tým, že investuje do niekolkých spolocností a cenných papierov. Ak ale patríte k investorom, ktorí sa neuspokoja s jedným fondom, rozmýšlajte nielen o väcšom pocte, ale aj rôznych typoch fondov. Velký výber ponúkajú aj slovenské správcovské spolocnosti resp. spolocnosti s pôsobnostou na našom trhu.

Analýza potrieb

Ak si sami robíte prehlad o riziku, nezabudnite, že môžete byt konzervatívni a agresívni zároven. Investície si môžeme predstavit v akýchsi nehmotných skrinkách: dane, úspory na bývanie, štúdium atd. V prvom rade si teda spravte analýzu svojho majetku, toho, co vlastníte, kolko ste ochotní investovat a kedy budete peniaze potrebovat. Aj samotné správcovské spolocnosti alebo banky vám vypracujú investicný profil. Zistujú, akú cast financných prostriedkov chcete investovat, ako dlho necháte peniaze pracovat, aké máte skúsenosti s investovaním, akú máte predstavu o výnosoch a riziku, ci ste ochotní akceptovat aj zníženie hodnoty investície. A otázkou zostáva, ci do imaginárnych skriniek chcete pridávat, alebo budete prostriedky odtial vyberat. Ak budete pridávat, riešením môžu byt aj akciové fondy. Ak budete potrebovat hotovost, peniaze by ste mali presunút do stabilnejšísh investícií. Napr. investor, ktorý detom sporí na štúdium, môže viac penazí investovat do dlhopisov. Peniaze bude potrebovat, ked deti vyrastú.

Posledným pravidlom, ktoré odporúca casopis Money, je dat si poradit. Skúsenost posledných troch rokov ukázala, že nie je jednoduché plánovat riziko a poradit si s ním. V prípade, že zaplatíte za radu brokerom alebo iným financným poradcom a ich odporúcanie vás udrží v hre, oplatí sa to.

Minislovník investovania

Akciový fond – investuje do akcií.

Zmiešaný fond – investuje do akcií, obligácií a nástrojov financného trhu súcasne. Zastúpenie jednotlivých typov cenných papierov sa mení podla aktuálnej situácie na trhu.

Diverzifikácia – rozloženie investícií v portfóliu, aby sa rozložilo riziko medzi viac druhov cenných papierov.

Investicný horizont – cas, na ktorý je investícia plánovaná. S väcším rizikom sa investicný horizont predlžuje a naopak.

Investicná spolocnost (správcovská) – zakladatel a správca fondov. Podlieha regulácii danej zákonom o kolektívnom investovaní. Jej cinnost kontroluje

depozitár i audítor.

Podielový list alebo akcia fondu – cenný papier vyjadrujúci podiel na majetku.

Podielnik alebo akcionár fondu – majitel podielových listov alebo akcií fondu.

Profil investora – charakteristika cloveka, ktorý sa rozhoduje pre investovanie. Na jeho základe sa väcšinou odporucí vhodné rozloženie investície.

Výkonnost fondu – udáva sa spravidla v percentách a vyjadruje zhodnotenie majetku fondu za príslušné casové obdobie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS