ČLÁNOK
Fond Slnka zaznamenal 43,8-percentný pokles zisku
4. mája 2001

Fond Slnka spravovaný správcovskou spoločnosťou Agroinvest dosiahol za rok 2000 zisk po zdanení 140 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vykázal fond 43,8-percentný pokles čistého zisku. Z finančných operácií dosiahol fond zisk 1,445 mil. Sk, z prevádzkovej činnosti evidoval stratu vo výške 973 tis. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou. Fond Slnka sa od 4. apríla 2001 pretransformoval z uzavretého na otvorený podielový fond.

Čistá hodnota majetku podielového fondu bola k ultimu minulého roka 36,974 mil. Sk. Fond mal vo svojom portfóliu cenné papiere v hodnote 29,191 mil. Sk, z čoho 63,7 % tvorili dlhopisy. Väčšinu prostriedkov vo výške 10,276 mil. Sk deponovaných na účtoch v bankách tvorili vklady na termínových účtoch. Ku koncu decembra bolo v obehu 10 367 kusov podielových listov fondu s čistou hodnotou podielu 3 564 Sk. Za rok 2000 fond vyplatí podielnikom výnosy v celkovej výške 3,577 mil. Sk, pričom podielnik má nárok na 345 Sk za jeden podielový list.

Správcovská spoločnosť Agroinvest, i.s., a.s. zaznamenala za rok 2000 stratu 3,014 mil. Sk. Záporný hospodársky výsledok vo výške 1,966 mil. Sk vykázala aj z finančných operácií. Príčinou vysokej straty z finančných operácií bola tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady vo výške 2,354 mil. Sk. Medzi správcovské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu kolektívneho investovania sa spoločnosť Agroinvest zaradila od začiatku roka 2001, keď získala povolenie na túto činnosť od Úradu pre finančný trh. Ukončila tak transformáciu z investičnej spoločnosti, ktorá bola potrebná vzhľadom na nový zákon o kolektívnom investovaní platný od minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS