ČLÁNOK
Fond najneskôr v stredu zverejní postup vyplácania vkladov v SKB
20. mája 2000

Piatkovým vyhlásením Slovenskej kreditnej banky, a.s., (SKB) za neschopnú vyplácať vklady Fond ochrany vkladov (FOV) začal s prípravou vyplácania náhrad vkladateľom za ich nedostupné vklady v SKB z finančných prostriedkov fondu. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia Fondu ochrany vkladov Milan Horváth. „Fond ochrany vkladov ubezpečuje vkladateľov, ktorých vklady uložené v SKB sa stali nedostupnými a podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane vkladov, že má dostatok finančných prostriedkov a uspokojí ich nároky poskytnutím náhrady za takýto vklad, a to za podmienok stanovených v zákone o ochrane vkladov,“ uviedol. Fond najneskôr do piatich dní od doručenia vyhlásenia o neschopnosti banky vyplácať vklady, to znamená do 24. mája 2000, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad za nedostupné vklady, pričom miestom vyplácania môže byť aj iná banka ako SKB. Náhrada za nedostupný vklad v SKB patrí vkladateľovi vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých jeho nedostupných vkladov a jeho záväzkov voči Slovenskej kreditnej banke, a.s., najviac však vo výške 322 tis. Sk na jedného vkladateľa. Náhrada sa poskytne v slovenských korunách, a to aj za vklady uložené v cudzej mene. Pri prepočte meny na slovenskú sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými, teda k 19. máju 2000. Fond poskytne náhrady v súlade s podmienkami určenými v zákone o ochrane vkladov všetkým klientom spĺňajúcim najmä tieto kritériá: 1. Účet, na ktorom je uložený vklad, je vedený ako neanonymný účet (vklad) fyzickej osoby, to znamená, že obsahuje meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia (alebo rodné číslo); takýto vklad nesmie slúžiť vkladateľovi pre účely podnikania; vo vkladných knižkách musí byť označenie, že ide o vkladnú knižku na meno. 2. Z cenných papierov sú chránené tie, ktoré sú verejne neobchodovateľné (depozitné certifikáty, vkladové listy a pod.) a neanonymné, to znamená, že je na nich uvedené meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia (rodné číslo) majiteľa. 3. Vkladateľ preukáže svoju totožnosť a ďalej preukáže skutočnosť, že mu vklad patrí a že má nárok na náhradu za vklad. Totožnosť možno preukázať platným občianskym preukazom, platným cestovným pasom, diplomatickým pasom, cudzinci preukazujú svoju totožnosť povolením na pobyt na území Slovenskej republiky. Právo na výplatu náhrady za vklad sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu (vkladná knižka, cenný papier, zmluva a pod.) alebo rozhodnutím príslušného orgánu (súdu), splnomocnením, dokladom o zastupovaní. Pre rodiča, ako zástupcu dieťaťa, je dokladom o zastupovaní rodný list dieťaťa, alebo rozhodnutie súdu. Pri vinkulovaných vkladoch Fond prihliada iba na vinkuláciu na privolenie tretej osoby, kde vkladateľ musí predložiť príslušný súhlas tejto osoby a v prospech akreditívu otvoreného podľa príslušných predpisov. Náhradu Fond neposkytne: 1. Za anonymné vklady (vkladné knižky na doručiteľa, anonymné cenné papiere), premlčané vklady, zmenky a šeky. 2. Za vklady právnických osôb alebo vklady fyzických osôb slúžiacich na podnikanie. 3. Vklady patriace osobám, ktoré majú podľa paragrafu 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách osobitný vzťah k banke v období jedného roka pred vyhlásením banky za neschopnú vyplácať vklady. 4. Vklady získané legalizáciou výnosov z trestnej činnosti alebo trestnou činnosťou, ktorou spôsobili neschopnosť Slovenskej kreditnej banky, a.s., vyplácať vklady. 5. Za vklady, s ktorými je podľa osobitných predpisov zakázané nakladať alebo vyplatiť ich (napríklad podľa Občianskeho súdneho poriadku), a to po dobu trvania tohto zákazu. Národná banka Slovenska vyhlásila v piatok Slovenskú kreditnú banku, a.s. (SKB) za neschopnú vyplácať vklady. Podľa NBS vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady. SKB podľa zdôvodnenia NBS už od apríla 2000 zadržiavala platby klientov, keďže nebola schopná ich uhrádzať. Ako v pondelok uviedol hovorca NBS, v prípade likvidácie banky nebude fyzickým osobám vyplatených približne 600 mil. Sk, nakoľko ich vklad presahuje zákonom garantovaných 322 tis. Sk. Ďalej nebude vyplatených cca. 90 mil. Sk z vkladových certifikátov. Objem vkladov, ktoré podliehajú zákonnej ochrane, sa pohybuje okolo 4 mld. Sk. FOV bude musieť na ich vyplácanie získať úver pravdepodobne z prostriedkov NBS. Dňom doručenia vyhlásenia o neschopnosti vyplácať vklady tejto banke sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v nej do skončenia vyplácania náhrad za nedostupné vklady z finančných prostriedkov FOV. Týmto dňom sa tiež banke zakazuje prijímať ďalšie vklady a poskytovať úvery alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky banky. Pozastavuje sa aj nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS