ČLÁNOK
FNM zvolá v najbližšom čase MVZ IRB
26. júla 1999

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky, a.s., v nútenej správe (IRB), nerokovalo o zmene základného imania ani o vstupe strategického investora ako avizovala pozvánka pre konanie VZ. Akcionári schválili len ročnú účtovnú závierku, podľa ktorej banka dosiahla za minulý rok stratu 4,516 mld. Sk, správu audítora k ročnej účtovnej závierke a ďalšie zameranie činnosti banky. Zároveň schválili nových členov dozornej rady, a to dvoch zástupcov Slovenskej poisťovne, a.s., jedného zástupcu Fondu národného majetku SR (FNM) a troch zástupcov Ministerstva financií SR.

Za SP bol do dozornej rady dosadený riaditeľ právneho odboru Juraj Wertlen a prvý viceprezident SP Vladimír Vrtiak. Zástupcom FNM SR sa stal riaditeľ sekcie stratégie Vladimír Dvořáček, MF zastupuje vedúca oddelenia odboru dozoru nad poisťovníctvom Júlia Šteflíková, referent odboru bankovníctva a poisťovníctva Marián Podolák a Peter Turinič z odboru dozoru nad finančným trhom.

Správca nútenej správy Vladimír Hromý sa odmietol bližšie vyjadriť k priebehu valného zhromaždenia. Po jeho skončení povedal pre prítomných novinárov len to, že VZ schválilo všetky body programu podľa pozmeneného programu. Body pôvodného programu, podľa ktorých malo dôjsť k zníženiu základného imania, zmene stanov a predstaveniu programu reštrukturalizácie, ktorý však naopak obsahoval ustanovenie o zvýšení základného imania, valné zhromaždenie neprerokovalo. Na zmeny základného imania je totiž potrebný súhlas Národnej banky Slovenska, tá však takýto súhlas neudelila. O zvýšení základného imania by preto malo rozhodnúť nasledujúce VZ. „FNM SR by mal v čo najkratšom čase zvolať ďalšie VZ, na ktorom by sa malo rozhodnúť o zvýšení ZI,“ skonštatoval správca. Neuviedol však, kedy by sa VZ mohlo konať.

Podľa informácii agentúry SITA, ktoré pre PRAVDU nedávno potvrdil aj nútený správca, sa bude mimoriadne valné zhromaždenie konať 30. júla. Agentúra SITA rovnako zistila, že už 5. august by mal byť dňom upísania akcií. V priebehu septembra by sa mohlo uskutočniť valné zhromaždenie, na ktorom dôjde k zúčtovaniu straty s kapitálom banky a následne by sa mal schváliť aj predaj akcií alebo časti banky zahraničnému investorovi.

Podľa správy audítora Deloitte&Touche vytvorila banka k 31. decembru rezervy a opravné položky na straty z úverov vo výške 7,77 mld. Sk, ale vykazuje potrebu dotvorenia dodatočných opravných položiek a rezerv vo výške minimálne 1,944 mld. Sk súvisiace s možnými úverovými stratami, pohľadávkami voči ostatným bankám a ďalšími aktivitami. Podľa názoru audítora by mali byť dodatočné opravné položky zaúčtované v priloženej účtovnej závierke. K 31. decembru predstavovali klasifikované úvery 33 % z celkového úverového portfólia, 37 % úvery poskytnuté jednému dlžníkovi na základe nekomerčných podmienok a financovanie výstavby jadrovej elektrárne v Mochovciach. Ďalších 24 % predstavovali úvery bytovým družstvám s priemernou úrokovou sadzbou 1,02 %. V roku 1998 mal ukazovateľ kapitálovej primeranosti zápornú hodnotu 26,95 %, 31. decembru 1997 bol -8,82 %.

V programe valného zhromaždenia bol aj prevod nízkovýnosových úverov na komplexnú bytovú výstavbu do Konsolidačnej banky, bol však vypustený.

Prostriedky štátu na navýšenie kapitálu IRB budú pochádzať z osobitného odvodu NBS. Banková rada už rozhodla o odvode 2 mld. Sk, o osobitnom odvode ešte nerozhodla. Časť z týchto zdrojov by sa mala použiť na

posilnenie kapitálu Slovenskej poisťovne, ktorá je zatiaľ 66 % akcionárom IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS