ČLÁNOK
FNM odstúpil od privatizačnej zmluvy v prípade ZSNP
23. augusta 1999

Prezídium FNM SR schválilo na svojom zasadnutí 12. augusta 1999 odstúpenie od zmluvy o odplatnom prevode 73,9 % akcií spoločnosti Závody Slovenského národného povstania, a.s., v Žiari nad Hronom, uzatvorenej so spoločnosťou Žiarsky hutný kombinát, a.s., Žiar nad Hronom (ŽHK). Informovala o tom Alžbeta Šimonovičová, poradkyňa pre médiá FNM SR.
Podľa informácie FNM zmluva o predaji 73,9 % akcií ZSNP, a.s., bola uzavretá dňa 8. septembra 1998 medzi FNM SR a ŽHK. V článku II. odseku 4 tejto zmluvy sa uvádza, že na 1 719 852 kusov akcií (menovitá hodnota jednej akcie je 1000 Sk), ktoré sú predmetom predaja, je zriadené záložné právo v prospech tuzemských bánk. Toto právo vzniklo v súvislosti s investičnou akciou Modernizácia výroby hliníka. Fond ako predávajúci bol podľa tohto ustanovenia oprávnený previesť akcie, ku ktorým bolo zriadené záložné právo, až po získaní predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných bánk – záložných veriteľov.
Kúpna cena bola dohodnutá na 150 Sk za akciu, celkom 641,379 mil. Sk, pričom kupujúci doteraz zaplatil čiastku 65 mil. Sk. Kupujúci (ŽHK, a.s.) bol v zmluve zaviazaný predložiť predávajúcemu (FNM SR) písomný súhlas záložných veriteľov s prevodom akcií, ku ktorým bolo zriadené záložné právo, a to najneskôr do 31. marca 1999. „Tento záväzok, uvedený v článku VII. ods. 6 nebol splnený, preto Fond národného majetku SR od zmluvy so spoločnosťou ŽHK, a.s., odstúpil,“ informovala A. Šimonovičová.
Ako dodala, ku dňu 16. augusta 1999 je v Stredisku cenných papierov SR evidovaných na účte FNM SR 73,9 % akcií spoločnosti Závody SNP, a.s. so sídlom v Žiari nad Hronom. Začiatkom budúceho týždňa požiada Výkonný výbor FNM SR ministra hospodárstva a ministerku pre správu a privatizáciu národného majetku na spoločné predbežné rokovanie o ďalšej privatizácii spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS