ČLÁNOK


,

Flash odhad odráža vnímanie ekonomickej reality
18. februára 2008

Flash odhad odráža vnímanie ekonomickej reality

 

Rozdiel medzi odhadom a definitívnym číslom spočíva v metodike výpočtu. Kým definitívne číslo tempa rastu HDP vzniká „spočítaním“ všetkých zložiek tvorby a použitia, rýchly odhad je založený na výpočte podľa ekonometrických rovníc

 

 

            Hladinu verejnosti včera rozvírila správa o rekordne vysokom raste HDP za posledný štvrťrok roku 2007. Je jasné, že 14,1% je viac ako príjemné číslo a svedčí skutočne o výraznom ekonomickom raste. Treba mať však na pamäti, že sa zatiaľ jedná iba o rýchly odhad, ktorý ešte nie je definitívnym číslom. Definitívny a oficiálny rast HDP v štvrtom štvrťroku 2007 bude známy 4. marca 2008. Rozdiel medzi odhadom a definitívnym číslom spočíva v metodike výpočtu. Kým definitívne číslo tempa rastu HDP vzniká „spočítaním“ všetkých zložiek tvorby a použitia, rýchly odhad je založený na výpočte podľa ekonometrických rovníc. Tento výpočet vychádza z údajov, ktoré sú k dispozícii ešte pred definitívnym zosumovaním jednotlivých zložiek HDP.

            Jednou z hlavných zložiek výpočtu flash odhadov je Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý odráža celkové nálady a názory podnikateľských subjektov na vývoj ich podniku v nasledovnom období.  Indikátor ekonomického sentimentu sa skladá z čiastkových indikátorov – indikátor dôvery v priemysle, indikátor dôvery v stavebníctve, indikátor dôvery v službách indikátor dôvery, indikátor dôvery v maloobchode, indikátor dôvery spotrebiteľov. Tvorba týchto indikátorov je založená na štatistických prieskumoch priamo u podnikateľských subjektov. Indikátory sú zostavované na základe dotazníkov, v ktorých sa skúmajú také charakteristiky, ako očakávaný trend v produkcii, v dopyte, v tvorbe zamestnania a pod. Jednotlivé subjekty hodnotia, aký očakávajú vývoj danej charakteristiky.

 

            Graf 1 je zrejmé, že súčasný vysoký rast ekonomiky je založený na výrazne dobrom vnímaní vývoja ekonomiky v druhom a treťom štvrťroku 2007. Z Graf 1 je však takisto vidieť, že výrazne pozitívne nálady sú v súčasnom postupne nahradzované konzervatívnejším pohľadom na budúci vývoj, ktorý je viac podobný so začiatkom roka 2006. Hlavnými príčinami sú zdržanlivejšie očakávania v indikátore dôvery v priemysle ako aj v indikátore dôvery spotrebiteľov (pozri Graf 2). 

  

Graf 1 – Vývoj indikátora ekonomického sentimentu

 

 

            Pri indikátore dôvery v priemysle sú podstatné negatívne nálady v očakávaniach nižšej priemyselnej produkcie spôsobenej očakávaným poklesom dopytu zo zahraničia. V indikátore dôvery v službách je badateľný cyklický trend avšak pri porovnaní rovnakých období rokov 2007 a 2006 sú hodnoty konjunktúrnych sáld na nižšej úrovni. Zaujímavý je aj vývoj indikátora dôvery v stavebníctve, ktorý aj napriek všeobecnému stavebnému boomu v ostatnom období zaznamenáva pomerne rigidné a hlavne negatívne resp. iba mierne pozitívne nálady. Stabilný vývoj je badať pri indikátore dôvery v maloobchode.

 

Graf 2 – Vývoj zložiek indexu ekonomického sentimentu

 

 

  

             Doterajšie odhady sa líšili od skutočných hodnôt len minimálne. Maximálne odchýlky boli menšie ako 0,5 p.b., z čoho možno usúdiť, že oficiálny rast HDP za 4. štvrťrok 2007, ktorý bude známy 4. marca 2008 nebude menší ako 13%. V tom čase bude známa aj definitívna štruktúra HDP.

             Vzhľadom na vývoj indikátora ekonomického sentimentu je potrebné toto vysoké tempo hodnotiť ako jednorazový výkyv (je všeobecne rozšírená myšlienka vplyvu predzásobenia sa cigaretami). Celkové vnímanie ekonomickej reality však svedčí o postupnom upokojovaní rastu na tempá charakteristické pre taký typ ekonomiky, ako je ekonomika Slovenska. Neočakávame teda, že dvojciferné rasty budú pokračovať aj v roku 2008, ale naopak očakávame, že rasty v nasledujúcom období budú podobné tým z roku 2006.

 

 

Autori sú pracovníkmi Ekonomického ústavu SAV

 

  


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS