ČLÁNOK
Finančný rámec návrhu rozpočtu Eximbanky
13. marca 1998

Návrh rozpočtu Eximbanky tak v tomto roku nepočíta so žiadnymi zdrojmi zo štátneho rozpočtu SR. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou Eximbanky Jarmila Galandáková. Podľa J. Galandákovej rozpočet predpokladá vyčlenenie prostriedkov v objeme 2 mld. Sk na úvery. V prípade refinancovania vývozných úverov zo strany komerčných bánk sa uvažuje so sumou 500 až 800 mil. Sk. Eximbanka pôvodne plánovala podľa decembrového vyhlásenia viceguvernéra Vladimíra Kozubíka poskytnúť v tomto roku úvery v hodnote približne 3,6 mld. Sk. „Možno konštatovať, že rámec vytvorený pre hlavnú činnosť Eximbanky môže adekvátne prispieť k podpore zvýšenia dynamiky vývozu zvýšením konkurencieschopnosti slovenských výrobkov na zahraničných trhoch,“ uviedla J. Galandáková. Vo vzťahu k návrhom úverových a poistných podmienok a programov ako aj k podmienkam poskytovania záruk vychádza predložený návrh rozpočtu z princípov obsiahnutých v týchto návrhoch a určuje pre ne štrukturálny a objemový rámec. Vo vzťahu k vlastnej činnosti Eximbanky návrh rozpočtu na rok 1998 odráža skutočnosť, že v tomto roku bude ďalej pokračovať personálne a technické dobudovanie banky a taktiež etablovanie sa banky v domácom i zahraničnom bankovom prostredí. V ďalšom kroku vypracuje Eximbanka na základe celkového rozpočtu osobitné a podrobnejšie rozpočty pre oblasť financovania úverovej činnosti, pre oblasť financovania poistnej činnosti a taktiež pre oblasť vlastnej činnosti. Podľa zákona disponuje Eximbanka tromi základnými druhmi zdrojov. Ide o prostriedky zverené zo štátneho rozpočtu, vlastné a cudzie zdroje. Medzi prostriedky zo štátneho rozpočtu patrí aj suma o niečo vyššia ako 2 mld. Sk, ktorú dostala Eximbanka zo štátneho rozpočtu v minulom roku. Tieto zdroje pridelila vláda Eximbanke na základe prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. Medzi vlastné prostriedky patrí vlastné imanie spoločnosti ako aj fondy, do ktorých sú podľa zákona o Eximbanke povinní prispievať všetci vývozcovia i dovozcovia. Na účet Eximbanky je každý vývozca alebo dovozca uhradiť 0,05 % objemu, ktorý dováža alebo vyváža. Tretím zdrojom Eximbanky sú podľa Orolínových slov cudzie zdroje. V roku 1998 plánuje Eximbanka prijať zahraničné syndikované úvery v objeme 2 mld. Sk, o ktorých už začala rokovať. Eximbanka vznikla 1. júla tohto roka na základe zákona NR SR č. 80/1997. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie. Bilančná suma banky predstavovala ku koncu roka približne 4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS