ČLÁNOK
Finančný manažér
28. januára 2016

OBSAH

ÚVODNÍK
Miloslava Zelmanová, šéfredaktorka

INTERVIEW NA KONFERENCII
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV SA OCEŇOVALO –
rozhovor s Miroslavom Štrokendlom, členom predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a Elenou Kohútikovou, predsedníčkou správnej rady CECGA (Vladimír DOBROVIČ)

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
ZMENY V KORPORÁTNOM PRÁVE VYPLÝVAJÚCE Z NOVELY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Jana PAGÁČOVÁ

MEDZINÁRODNÉ ZVYKLOSTI A PRAVIDLÁ PRE DOKUMENTÁRNE AKREDITÍVY
Eva JANČÍKOVÁ

MULTIPLIKATÍVNY ROZKLAD PRI POISTENÍ KATASTROFICKÉHO RIZIKA
Ľudovít PINDA – Daniel KOMADEL

ALTMANOVO Z – SCORE A JEHO MODIFIKÁCIE
Beáta ŠOFRANKOVÁ

ZA DVADSAŤ EUR SA PORADENSTVO ROBIŤ NEDÁ
Pavel ŠKRINIAR – Peter BADURA

STRÁNKY SAF
VÝZNAMNÉ ZMENY V OCHRANE VKLADOV NA SLOVENSKU OD 15. OKTÓBRA 2015 (Rudolf ŠUJAN)

EURÓPSKY TREASURER (Andrej RÉVAY)

ZASADNUTIE VÝBORU INTERNATIONAL GROUP OF TREASURER ASSOCIATION IGTA (Andrej RÉVAY)

RECENZIE KNÍH:
Božena Hrvoľová a kol.: Analýza finančných trhov (Katarína PODMAJERSKÁ)

ENGLISH SUMMARY


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS