ČLÁNOK
FINANČNÝ MANAŽÉR
9. apríla 2013

Časopis Finančný manažér je štvrťročné periodikum SAF, ktorý vychádza od roku 2001. Od roku 2009 sa na jeho vydávaní spolupodieľa aj Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností CECGA. Ide o časopis s odbornou tematikou zameranou na praktické problémy finančného riadenia podnikov, podnikateľského prostredia, zdroje financovania, správanie sa podnikov v krízovom aj pokrízovom období a pod. Taktiež uverejňuje príspevky teoretického charakteru, čo je vhodné hlavne pre prepojenie vedy a výskumu s ekonomickou praxou. Okrem uvedenej náplne, ktorá tvorí hlavnú časť časopisu, uverejňujú sa aj aktuálne informácie zo života SAF, o vzdelávacích možnostiach a seminároch, prezentujú sa názory členov SAF na aktuálne ekonomické problémy podnikov a spoločnosti. Časopis je určený členom a spolupracovníkom SAF, je bezplatný. Distribuuje sa aj do knižníc a univerzitám v SR.

OBSAH

 ÚVODNÍK
Viera BAKOŠOVÁ

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
Dobrá správa a riadenie spoločnosti je prvou a najdôležitejšou povinnosťou každej spoločnosti
Barbora LAZÁROVÁ

Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita v podpriemerných podmienkach pre podnikanie
Anna PILKOVÁ – Marian HOLIENKA

Zvýšenie významu sledovania finančných ukazovateľov spoločnosti v súvislosti s osobnou zodpovednosťou členov orgánov spoločností
Jana PAGÁČOVA – Lenka ABELOVSKÁ – Matej PUSTAY

Prehľad vývoja ratingových modelov vo vybraných krajinách (3. časť)
Peter VLKOLINSKÝ

Rozbor medzinárodnej daňovej politiky Slovenskej republiky
Martin GEŠKO

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii zatiaľ nesplnila očakávania
Jana MARKOVÁ

Treasurer je v podniku dôležitejší než kedykoľvek predtým a oblasť jeho pôsobnosti sa rozširuje
Miroslav KRAJČOVIČ

 STRÁNKY SAF
Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou ( Eduard HOZLÁR)


RECENZIA PUBLIKÁCIE
Anna Pilková a kolektív: Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie (jozef papula)

Výsledky hlasovania účastníkov výročnej konferencie SAF

FINANČNÝ MANAŽÉR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS