ČLÁNOK
Finančné ukazovateľe za 9 mesiacov roku 1998
30. októbra 1998

Za uvedené obdobie zrealizovala tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 3,016 mld. Sk, prevádzkový zisk dosiahol 2,243 mld. Sk. Z finančných operácií spoločnosť vykázala stratu 858,366 mil. Sk. Podľa viacerých vyhlásení predstaviteľov podniku by dôsledkom transformácie VSŽ na viacodvetvový nadnárodný holding mala byť zmena VSŽ Holding na finančno-obchodnú spoločnosť, ktorá bude podnikať len s cennými papiermi. Táto transformácia sa však prejaví najskôr v budúcoročnom hospodárení podniku. K ultimu septembra evidoval VSŽ Holding bilančnú sumu 59,785 mld. Sk. Obežné aktíva sa na celkovom objeme aktív podieľali takmer 47 %. Dlhodobé pohľadávky spoločnosti predstavujú 14,751 mld. Sk, krátkodobé 11,553 mld. Sk. Cudzie zdroje v objeme 23,096 mld. Sk majú na celkových pasívach podiel 38,6 %. Úverová zaťaženosť podniku dosahuje pri vlastnom imaní 35,963 mld. Sk hodnotu 33,2 %. Z celkovej hodnoty bankových úverov 11,945 mld. Sk tvoria 81,2 % dlhodobé bankové úvery. Za prvý polrok 1998 dosiahol VSŽ Holding čistý zisk 450,601 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy čistý zisk bol 398,829 mil. Sk, predstavuje nárast o 13 %. Do konca roka by mal čistý zisk dosiahnuť 800 mil. Sk až 1 mld. Sk. Tento objem však nezahŕňa podiel na hospodárskom výsledku spoločného podniku s U.S. Steel, ktorý môže dosiahnuť približne 200 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS