ČLÁNOK
Faktory pre rozhodovanie
24. januára 2001

Rok 2000 bol pre svet investičných fondov na Slovensku rokom prelomovým. Výrazný pokles výnosov z bankových vkladov ako i pokračujúce krachy nebankových subjektov zvýšili záujem o túto formu investovania.

Zhodnocovanie majetku formou investovania do fondov je atraktívnou alternatívou bankových vkladov či nebodaj nebankových subjektov vlastniacich perpetum mobile na 30% výnosy, jej využitie si však vyžaduje ozrejmenie niekoľkých základných faktorov:

1. Investovanie do fondu nie je pasívnym investovaním.

Ak nateraz necháme bokom otázku výberu správcu fondu, kľúčovým býva výber typu fondu, od ktorého je závislá nielen možná výška očakávaných výnosov, ale i množstvo bezsenných nocí strávených počas období poklesov či prepadov. Investovanie do fondov je aktívnym investovaním. Jeho cieľom je dosiahnuť výnos nad úrovňou bankového vkladu, za možnosť dosiahnutia takéhoto výnosu sa platí – okrem bezsenných nocí – i časom venovaným investičnému rozhodovaniu sa

2. Otázka výberu správcu je – a na Slovensku zvlášť – jednou z kľúčových otázok.

Rozhodujúce parametre sú pomerne jednoduché – dôveryhodnosť a meno zakladateľa, história fondov, dostupnosť a aktuálnosť informácií o výkonoch a portfóliách.

3. Investície do fondov by mali byť – s výnimkou peňažných fondov1 – dlhodobého charakteru.

Temnou stránkou investovania do fondov sú poplatky – ich výška dosahujúca pri zrátaní vstupných a výstupných poplatkov bežne 5% – neumožňuje robiť krátkodobé pohyby. Je zbytočné investovať na rok do dlhopisového fondu, keď ten síce dosiahne napríklad o 3% vyšší výnos ako bankový vklad, ale vstupno-výstupné poplatky pohltia celý tento zisk. Druhou vecou sú presuny medzi rôznymi fondami toho istého správcu – tie bývajú zvyčajne vo svete dostupné za výrazne menej boľavých podmienok. Na Slovensku už túto službu ponúka napríklad TAM za 0,2%.

4. Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti.

Toto zaklínadlo, ktorého absencia by mala byť prvým varovným znamením pri výbere správcu majetku, sa stáva vďaka svojmu častému opakovaniu ľahko prehliadnuteľným. Napriek tomu prehliadnutie tohoto faktu môže byť zásadným omylom. Skôr ako investujeme do fondu XYZ, ktorý dosiahol za posledných 6 mesiacov 10% výnos, musíme sa pýtať a dozvedieť nie len prečo či vďaka čomu bol dosiahnutý, ale aj a v prvom rade voči čomu bol dosiahnutý.

5. Nestrieľajte na klavíristu, robí čo môže.

Výkon fondu je determinovaný dvoma zložkami. Za prvé priestorom určeným štatútom fondu – hovoriacim o typoch inštrumentov, do ktorých budú investície smerované, za druhé konkrétnymi rozhodnutiami portfólio managera, ktorý sa však pohybuje iba na pieskovisku definovanom štatútom. Váha týchto dvoch zložiek je v čase a priestore premenlivá, s výnimkou veľmi široko koncipovaných zmiešaných fondov je však výkon fondu i odrazom výkonu daného trhu. A teda investičného rozhodnutia investora.

6. Jedinou obranou proti panike je poznanie rizika.

Je nevyhnutné vnímať všetky riziká toho ktorého fondu – ak ideme do fondu kupujúceho akcie európskych technológií, ideme zároveň i do eura. Alebo naopak, v domácom dlhopisovom fonde nie sme vôbec chránení voči prípadnému oslabeniu koruny.

7. Jedinou obranou proti riziku je diverzifikácia.

Pokiaľ nejde o investora s vyložene dobrodružnou povahou, mala by byť jeho prvoradým záujmom diverzifikácia rizík, na ktoré nemá záujem stavať. Súčasnou kúpou fondu amerických technológií a fondu európských technológií nedôjde síce k výraznému rozloženiu rizika z pohľadu investovania do akcií, nakoľko oba tieto trhy sú veľmi silne previazané. Je však možné – a v prípade nechuti niesť takéto riziko i nevyhnutné – zbaviť sa rizika pohybu eura voči doláru.2 V prípade investície do vyložene širokých fondov by zase bolo účelné diverzifikovať medzi rôznych správcov fondu.

1 – Fondy umožňujúce investovanie na peňažnom trhu majú zvyčajne výrazne zlacnené a zjednodušené nastupovanie a vystupovanie z fondu. Ich výnos výrazne nepresahuje výnos bankových vkladov, atraktívnym sa však stáva vďaka daňovému zvýhodneniu, mažúceho za určitých podmienok 15% daň bežne strhávanú bankami.

2 – Problémom samozrejme je nesymetrický vzťah medzi dominatnou väzbou koruny a eura a až odvodeným vzťahom medzi korunou a dolárom. Ak nepredpokladáme posilnenie alebo oslabenie koruny voči euru, je našou domácou menou euro. Takýto predpokald je však v súčasnosti iba hypotetickým predpokladom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS