ČLÁNOK
Eximbanka v minulom roku so ziskom 132,1 mil. Sk
6. apríla 2000

Ako na tlačovej besede informoval guvernér Eximbanky Ľubomír Šlahor, na tomto poklese sa odrazilo zníženie výnosovosti obchodovania banky v dôsledku výrazného zníženia úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.
Bilančná suma Eximbanky bola ku koncu decembra minulého roka 5,4 mld. Sk, čo je podľa guvernéra veľmi nízka hodnota. K ultimu minulého roka Eximbanka podporila formou bankových aktivít, teda priamymi, refinančnými úvermi, eskontom zmeniek a záruk, slovenský export v objeme 9,565 mld. Sk. Z tejto sumy predstavovali najvyšší objem refinančné úvery vo výške 8,499 mld. Sk. Eskont zmeniek dosiahol 563 mil. Sk a podľa Ľ. Šlahora práve tento produkt by mať podporiť aktivity malých a stredných exportérov. Eximbanka totiž nemôže podľa zákona podporovať vývoz úvermi nižšími ako 10 mil. Sk.
Formou poisťovacích aktivít podporila banka slovenský export vo výške 10,71 mld. Sk. Z tejto hodnoty predstavovalo poistenie krátkodobých komerčných a kombinovaných rizík výšku 5,95 mld. Sk, krátkodobé politické riziká 0,584 mld. Sk a výška 4,17 mld. Sk bola hodnota exportu, ktorý Eximbanka poistila proti strednodobým a dlhodobým politickým a komerčným rizikám, vrátane hodnoty prísľubu poistenia do Číny (4,1 mld. Sk). Eximbanka tak podporila 4,5 % celého exportu Slovenskej republiky v roku 1999.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry mal najsilnejšie zastúpenie v podpore exportu zo zdrojov Eximbanky ľahký priemysel, a to v sume 3,666 mld. Sk (39 %) a tiež strojársky priemysel v hodnote 2,247 mld. Sk (24 %). Vývoz hutníckeho priemyslu podporený Eximbankou predstavoval 0,44 mld. Sk (7 %), vývoz elektrotechnického priemyslu 0,610 mld. Sk (7 %) a export stavebného priemyslu predstavoval 0,38 mld. Sk (4 %). Podľa teritórií smerovala najväčšia podpora banky, 42,2 % hodnoty celkovej podpory exportu, do Európskej únie a 39,9 % do krajín združených v Stredoeurópskej zóne voľného obchodu (CEFTA).
Náklady banky dosiahli za spomenuté obdobie 486,995 mil. Sk, čím prekročili plán zhruba o 10 %. Na tomto zvýšení sa podieľala hlavne zvýšená tvorba rezerv a opravných položiek. Výnosy Eximbanky boli oproti plánu vyššie približne o 9 % a dosiahli 619,107 mil. Sk. Rozhodujúci podiel na výnosoch banky mali výnosy z finančných činností, ktorých objem prekročil plán o približne 51,8 mil. Sk.
„V tomto roku plánujeme rozšíriť svoju činnosť aj na vymáhanie štátnych pohľadávok. Uskutočníme teda niekoľko pilotných projektov. Zatiaľ však len projekty mimo územia Ruskej federácie. V budúcnosti sa chceme tiež angažovať v oblasti forfaitingu, v tomto roku to však bude okrajová činnosť,“ uviedol. Eximbanka rozbehne program na podporu malých a stredných podnikov. Banka začala spolupracovať napríklad aj so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Formou eskontu zmeniek chce na podporu vývozných obchodných aktivít týchto podnikov vynaložiť prostriedky v sume do 10 mil. Sk.
Zo štátneho rozpočtu dostala Eximbanka v tomto roku dotácie vo výške 500 mil. Sk. Podľa guvernéra sa však banka bude snažiť o získanie cudzích zdrojov. „Naša zdrojová kapacita je stále nízka,“ skonštatoval Ľ. Šlahor. Činnosť Eximbanky by mal zlepšiť aj očakávaný nový zákon o podpore exportu. Ten by mal byť podľa Ľ. Šlahora v platnosti už od budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS