ČLÁNOK
Eximbanka v minulom roku podporila 4,3 % celkového exportu
23. apríla 2001

Eximbanka SR podporila v minulom roku export v objeme 23,4 mld. Sk, čo predstavuje 15,25-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Svojou činnosťou tak podporila 4,3 % z celkového minuloročného exportu Slovenska. Financovaním úverových a záručných aktivít prispela k exportu v objeme 15,1 mld. Sk a formou poisťovacích aktivít 8,33 mld. Sk. Informoval o tom guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor.

Jadro bankových činností Eximbanky predstavovali refinančné úvery v objeme 14 mld. Sk, priame úvery boli vo výške 130 mil. Sk a zmenkové úvery 306 mil. Sk. Prostredníctvom odkupu pohľadávok formou eskontu zmeniek podporila export za 50 mil. Sk. Objem poskytnutých záruk predstavoval 609 mil. Sk. Ďalšiu časť aktív tvoril finančný majetok v objeme 2,4 mld. Sk, ktorý sa zhodnocoval na termínovaných vkladoch pri priemernej úrokovej sadzbe 7,95 % p.a.

Eximbanka hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 275 mil. Sk, v predchádzajúcom roku dosiahla zisk 132,1 mil. Sk. Celkové náklady pritom dosiahli 340,3 mil. Sk a tvorili 90 % rozpočtovanej úrovne. V medziročnom porovnaní klesli o 30,1 %. Výnosy predstavovali 615,4 mld. Sk, pričom prekročili plánovaný objem o 21 %. Podľa návrhu Eximbanky, ktorý musí schváliť Ministerstvo financií SR, by mala podstatná časť zisku dotovať zákonný rezervný fond, 50 mil. Sk by malo zvýšiť poistný fond pre krátkodobé komerčné riziká.

Ako uviedol Šlahor, uplynulý rok bol pre Eximbanku rokom expanzie, pričom za dôležité považuje sprístupnenie produktov banky pre malých a stredných podnikateľov (MSP). Prostredníctvom aktivít bankovej divízie podporila export za 380 mil. Sk desiatich MSP a formou poistných činností 1,1 mld. Sk pre 41 klientov.

Cieľom Eximbanky, ktorá sa doteraz v rámci bankových produktov sústredila na refinancovanie úverov poskytnutých exportérom komerčnými bankami, je rozvoj priameho úverovania. K tomu by podľa Šlahora malo prispieť získavanie zdrojov banky na finančnom trhu. „Eximbanka totiž disponuje fondmi pre bankové aktivity vo výške 3,2 mld. Sk a pre poistné činnosti 1,4 mld. Sk,“ povedal.

Pri celkovom objeme exportu v minulom roku, ktorý predstavoval 548 mld. Sk je tak podľa jeho slov banka kriticky malá. Východisko, ktoré by umožnilo zvyšovanie podpory exportu vidí v udelení štátnej záruky za záväzky Eximbanky, ktoré by umožnili získavanie zdrojov za výhodnejších podmienok. „Momentálne platné priame dotácie zo štátneho rozpočtu totiž nič neriešia,“ dodal.

Eximbanka SR je štátnou finančnou inštitúciou, ktorej cieľom je podpora slovenského exportu. Na slovenskom bankovom trhu pôsobí od leta 1997. Jej štartovací kapitál predstavoval 2,3 mld. Sk, v roku 1998 ani v roku 1999 nedostala banka od štátu žiadne dotácie. V minulom roku jej štátny rozpočet formou dotácií pridelil 500 mil. Sk. Ku koncu roka zamestnávala 106 pracovníkov. Bilančná suma Eximbanky bola koncom decembra minulého roka 6,4 mld. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS