ČLÁNOK
Eximbanka plánuje zvýšiť svoju bilančnú sumu
17. marca 1998

Jej hodnota k 31. decembru 1997 (4,6 mld. Sk) by sa tak v priebehu tohto roka mala zvýšiť na 6,6 mld. Sk. Prírastok aktív bude krytý prevažne cudzími zdrojmi získanými na zahraničných trhoch. Ako pre agentúru SITA povedal vrchný riaditeľ sekcie pre financovanie a riadenie zdrojov Eximbanky Stanislav Krcho, „z hľadiska Eximbanky ide o veľmi dynamický nárast o 43 %, pri ktorom je zároveň možné udržať zdravý vývoj banky“. Eximbanka neplánuje získať tieto prostriedky jednorazovou tranžou, pôjde o cudzie zdroje poskytnuté „v rôznych formách, v rôznych časoch a od rôznych poskytovateľov,“ skonštatoval S. Krcho. Dôležité však bude, ako sa vyvinie situácia na finančných trhoch v zahraničí a ratingové hodnotenie SR, aby bolo možné zabezpečiť zdroje za prijateľnú cenu a na dostatočne dlhé obdobie. Podľa slov vrchného riaditeľa sekcie pre financovanie a riadenie zdrojov však Eximbanka disponuje na rok 1998 dostatočným objemom zdrojov na podporu kvalitných exportných projektov. Podľa rozpočtu Eximbanky na rok 1998, s ktorým minulý týždeň vyjadrila vláda súhlas, by mali byť 2 mld. Sk použité na priame vývozné a dovozné úvery a 500 až 800 mil. Sk je určených na refinancovanie vývozných úverov prostredníctvom komerčných bánk. Prostriedky kumulované v dovoznom a záručnom fonde banky, ktoré sú tvorené príspevkami importérov a exportérov vo výške 0,05 % z hodnoty každého dovozu a vývozu, by mali v priebehu roka 1998 stúpnuť o 277 mil. Sk na približne 420 mil. Sk, čo však podľa vrchného riaditeľa sekcie pre financovanie a riadenie zdrojov Eximbanky bude závisieť od vývoja zahraničného obchodu Slovenska. Zo sumy vytvoreného záručného fondu poskytuje Eximbanka záruky za vývozy. Záruky na dovozy môže Eximbanka poskytovať do sumy vytvoreného dovozného fondu. Ďalšia podpora exportu je realizovaná formou poistenia. V rámci poistnej činnosti má Eximbanka rovnako ako v minulom roku aj v roku 1998 k dispozícii poistné fondy v objeme približne 1,4 mld. Sk. „Firmy majú záujem predovšetkým o poisťovanie rizík v rizikovejších východných teritóriách, preto zrejme väčšina prostriedkov týchto fondov bude kryt tieto projekty,“ uviedol S. Krcho. Eximbanka tvorí v rámci svojej poistnej činnosti fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikách a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a fond na vyrovnávanie kurzových strát pri poisťovaní zahraničných bánk a subdodávateľov konečnej dodávky. V tomto roku Eximbanka začala tiež eskontovať exportné zmenky, čo v minulosti realizovala predovšetkým Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa informácií S. Krcha sa od začiatku roka zrealizovali zatiaľ 2 eskonty, pričom v štádiu záverečnej prípravy sú ďalšie eskontné operácie. V prvom polroku by mala banka ukončiť nábehovú fázu budovania personálnej a technickej štruktúry banky a dobudovať svoj komplexný informačný systém. „Veľmi dôležité v tomto roku bude pre Eximbanku doriešenie prístupu do clearingového systému NBS, čo nám umožní aktívne pôsobiť v rámci slovenského bankového systému. Predpokladáme, že sa účastníkom clearingu staneme do konca prvého polroka 1998,“ povedal S. Krcho. Eximbanka má zatiaľ kód „pasívneho účastníka“. Vrchný riaditeľ sekcie pre financovanie a riadenie zdrojov Eximbanky v tejto súvislosti vyzdvihol dobrú spoluprácu s centrálnou bankou. Eximbanka vznikla 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č. 80/1997. Ku koncu roka 1997 dosiahlo jej základné imanie výšku 2,3 mld. Sk. Tieto zdroje získala Eximbanka od vlády na základe prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. V tomto roku Eximbanka neplánuje navyšovanie základného imania. Podľa predbežných údajov hospodársky výsledok pred zdanením k ultimu decembra 1997 dosiahol 81,9 mil. Sk, čo predstavuje čistý zisk približne 49 mil. Sk. Podľa S. Krcha časť zisku po schválení účtovnej závierky zvýši fondy na podporu exportu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS