ČLÁNOK
Eximbanka chce naďalej exekučnú imunitu
2. júla 2013

Exportno-importná banka SR (Eximbanka) chce byť aj naďalej vyňatá spod exekúcie. Vlastné zdroje financovania Eximbanky nepodliehajú exekúcii podľa osobitného predpisu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009. Exekučnú imunitu Eximbanky napadol návrhom na Ústavný súd prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý ešte 3. apríla tohto roku. Tichý argumentoval tým, že napadnutá právna úprava exekučnej imunity Eximbanky umožňuje zneužitie práva, porušuje princíp rovnosti, právo rovnakej ochrany vlastníckeho práva. To podľa neho vedie k situácii, že ak Eximbanka dobrovoľne neuspokojí pohľadávky svojich veriteľov, ich pohľadávky sú v podstate nevymožiteľné.

  Ako pre agentúru SITA uviedla Tatiana Lamačková z komunikačného odboru Eximbanky, jediné exekučné konanie voči Eximbanke zastavili po splnení si jej povinnosti. „Medzi veriteľom a Eximbankou vtedy došlo k mimosúdnej dohode, v zmysle ktorej Eximbanka dobrovoľne plnila oprávnenému to, čo jej ukladalo rozhodnutie súdu,“ uviedla Lamačková. Podľa nej je to dôkazom, že Eximbanka si plní svoje povinnosti riadne a včas.

Tichý v návrhu žiada, aby ústavný súd vyriekol nález, že napadnuté ustanovenie nie je v súlade s ústavou, pričom ponechal na ústavný súd, či sa bude zaoberať pozastavením účinnosti napadnutého ustanovenia, kým nerozhodne vo veci samej. Navrhovateľ argumentuje, že napadnutá právna úprava exekučnej imunity Eximbanky umožňuje zneužitie práva, porušuje princíp rovnosti, právo rovnakej ochrany vlastníckeho práva. Odopiera prístup k spravodlivosti v prípadoch, ak jedným z účastníkov právnych vzťahov je Eximbanka. Podľa návrhu napadnutú právnu úpravu nemožno ospravedlniť žiadnym legitímnym cieľom, žiadnym záujmom. Intenzita právnej úpravy je neprimeraným výrazným zásahom do základných práv a slobôd subjektov a do základných princípov právneho štátu.

Podľa navrhovateľa zákonný rámec exekučnej imunity priznaný Eximbanke nepochybne diskriminuje jej veriteľov a znevýhodňuje ich pri vymáhaní pohľadávok. To vedie k situácii, že ak Eximbanka dobrovoľne neuspokojí pohľadávky svojich veriteľov, ich pohľadávky sú v podstate nevymožiteľné, pričom sa to týka aj pohľadávok priznaných právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu. Súčasná právna úprava vytvára priestor na to, aby Eximbanka nemusela plniť svoje záväzky. Ak ich neplní, neexistuje žiaden právny prostriedok, ktorý by ju nútil záväzky splniť. Nemožnosť docieliť výkon súdneho rozhodnutia voči Eximbanke porušuje podľa prokuratúry aj základné právo na súdnu ochranu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS