ČLÁNOK
Európska únia má nový systém finančného dohľadu
11. januára 2011

Od 1. januára 2011 začal v rámci Európskej únie fungovať nový Európsky systém finančného dohľadu. Systém pozostáva z troch orgánov, a to z Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a tiež z Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). Prvé tri orgány vznikli transformáciou z už existujúcich európskych výborov bankového dohľadu (CEBS), dohľadu nad trhom cenných papierov (CESR) a dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými fondmi (CEIOPS). ESRB je vytvorený ako výbor pri Európskej centrálnej banke.

Nový systém finančného dohľadu vznikol ako odpoveď na finančnú krízu so záujmom posilniť všeobecnú finančnú stabilitu v Európskej únii. Európska rada definitívne schválila dňa 24. novembra 2010 znenia nariadení a smernice, ktoré predstavujú kompromisnú dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, na základe ktorých vznikol 1. januára 2011 tento systém.

Nová architektúra finančného dohľadu rozlišuje výkon dohľadu na makroprudenciálnej úrovni (ESRB) a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií (EBA, ESMA, EIOPA). Úlohou týchto inštitúcií je úplná harmonizácia v oblasti regulácie podnikania subjektov finančného trhu, zaistenie medzisektorovej konzistentnosti v oblasti finančných konglomerátov, účtovníctva a auditu, analýz rizík, opatrení proti praniu špinavých peňazí, retailových investičných produktov, spolupráca a výmena informácií medzi jednotlivými orgánmi.

Na fungovaní nového Európskeho systému finančného dohľadu sa podieľa za Slovenskú republiku aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá súčasne plní na národnej úrovni funkciu orgánu dohľadu nad finančným trhom. NBS je členom všetkých týchto inštitúcií, v každej z nich bude mať svojho zástupcu v jej najvyššom orgáne. Tým je v prípade ESRB generálna rada a v prípade troch nových dohľadových orgánov Rada orgánov dohľadu (anglicky Board of Supervisors), ktorá prijíma všetky rozhodnutia nových orgánov. Zástupca Slovenska v týchto orgánoch môže byť zvolený tiež do Riadiacej rady (anglicky Management Board) týchto orgánov. Experti Národnej banky Slovenska sa budú zúčastňovať na rokovaniach jednotlivých pracovných skupín, v ktorých budú pracovať na príprave vykonávacích a regulačných predpisov, odporúčaní a usmernení.

Podrobnejšie informácie o novom Európskom systéme finančného dohľadu nájdete na stránke NBS: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/medzinarodna-spolupraca/europsky-system-financneho-dohladu-esfs


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS