ČLÁNOK
Erste Bank od štvrtka reálnym vlastníkom SLSP
6. apríla 2001

Vo štvrtok 5. apríla sa uskutoční prevod 87,18-percentného podielu akcií Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) z vlastníctva štátu na rakúsku Erste Bank čím sa zavŕši proces predaja najväčšej slovenskej banky. Informovala o tom hovorkyňa SLSP Jana Ďuricová.

Celková predbežná kúpna cena SLSP predstavuje 425 miliónov EUR, z ktorej pri podpise kúpnej zmluvy 11. januára tohto roku uhradila Erste bank 10 %. Po prevode balíka akcií uhradí Erste Bank na špeciálny účet štátu zvyšnú čiastku vo výške 382,5 milióna EUR. Z uhradenej sumy sa na účet Fondu národného majetku SR prevedie 340 miliónov EUR, čo zodpovedá 80 % predbežnej kúpnej ceny. „Zvyšných 20 % zostane na špeciálnom účte a bude slúžiť na krytie prípadných úprav kúpnej ceny v súvislosti s vypracovaním ročnej závierky banky podľa medzinárodných účtovných štandardov, na základe ktorej sa do konca apríla stanoví konečná kúpna cena,“ uviedla J. Ďuricová.

Súbežne s úhradou 80 % kúpnej ceny prechádza titul vlastníckeho práva na 87,18 % akcií Slovenskej sporiteľne na Erste Bank. Ďalšími akcionármi banky sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky s takmer 10-percentným podielom na základnom imaní a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.

Bezprostredne po januárovom podpise kúpnej zmluvy rozbehla Erste Bank rozsiahly transformačný a integračný program pre Slovenskú sporiteľňu, ktorý sa opieral o skúsenosti získané pri transformácii Českej spořitelne. Hlavnou úlohou 19 transformačných tímov je podľa J. Ďuricovej zostavenie plánu, ktorý umožní rýchlu a efektívnu realizáciu štandardov Erste Bank v Slovenskej sporiteľni. Transformačný proces by nemal trvať dlhšie ako 24 mesiacov.

V dôsledku opatrení opierajúcich sa o centralizáciu funkcií back-office, optimalizáciu využívania ľudských zdrojov, rozšírenie investícií do oblasti informačných technológií, ako i zavedenie nových produktov a vzdelávanie zamestnancov, by sa počas nasledujúcich troch rokoch mala výrazne zvýšiť efektivita práce v SLSP. „Taktiež by malo dôjsť k zlepšeniu služieb pre klientov,“ uviedla J. Ďuricová. Slovenská sporiteľňa plánuje v nasledujúcich rokoch investovať do modernizácie banky prostriedky v celkovom objeme 150 miliónov EUR, ktoré budú použité hlavne v oblasti informačných technológií a na vzdelávanie ľudských zdrojov.

Erste Bank pri vstupe do SLSP neprevzala riziko vyplývajúce z úverov poskytnutých v minulosti. Okrem už odsunutých pohľadávok na štátnu reštrukturalizačnú agentúru má Erste Bank možnosť počas šiestich mesiacov od schválenia účtovnej závierky za rok 2000 reklasifikovať úvery s čistou účtovnou hodnotou vo výške dvoch miliárd korún, čo je približne 46,2 mil. EUR, a previesť ich na štátne reštrukturalizačné agentúry. Táto čiastka zodpovedá približne 20 % zvyšných úverov, ktoré boli poskytnuté štátnym alebo štátu blízkym nadobúdateľom úveru.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení SLSP, ktoré sa uskutočnilo v stredu akcionári schválili čiastočné zmeny v obsadení predstavenstva a dozornej rady. Novou predsedníčkou predstavenstva sa stala Regina Ovesny-Straka, predsedom dozornej rady Reinhard Ortner.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS