ČLÁNOK


,

Ekonomiku čaká rast. Nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu trvá
21. marca 2002

Podľa prognózy Štatistického úradu SR o vývoji slovenského hospodárstva na prvý polrok a správy o vývojových tendenciách ekonomiky v minulom roku, sa v prvom polroku 2002 očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,9 % a mieru inflácie predpokladá vo výške 3,3 %.

Na trhu práce prognózuje medziročný rast zamestnanosti o 0,5 % a rast počtu nezamestnaných o 0,5 % na 518 tis. osôb. Miera nezamestnanosti by mala v priemere za prvý polrok dosiahnuť 19,6 %. Vo vývoji priemernej nominálnej mesačnej mzdy sa očakáva rast o 8,5 % na 12 690 Sk. Po zohľadnení predpokladaného vývoja spotrebiteľských cien reálna mzda by sa mala medziročne zvýšiť o 4,2 %.

V minulom roku sa podľa predbežného odhadu vytvoril HDP v objeme 964,6 mld. Sk a medziročne stúpol o 3,3 %. Z vytvoreného hrubého domáceho produktu tvorila pridaná hodnota 866,7 mld. Sk. Jej objem sa medziročne zvýšil o 3,5 %. Podiel medzispotreby na hrubej produkcii v úhrne za ekonomiku 63,3 % zostal rovnaký ako v roku 2000.

Vývoj inflácie bol vlani priaznivejší ako v roku 2000. Jej medziročný rast dosiahol v decembri 6,5 % a bol o 1,9 percentuálneho bodu nižší ako v decembri 2000, najmä vplyvom spomalenia rastu regulovaných cien. Miernejšie bolo aj tempo jadrovej inflácie. Nepriame dane úroveň inflácie v podstate neovplyvňovali. Medziročný rast cien priemyselných výrobcov sa v decembri spomalil o 5,7 percentuálneho bodu na 3,4 %, rast cien stavebných prác predstavoval 6 %.

Rozpočtové hospodárenie SR skončilo schodkom 44,4 mld. Sk, z toho 8 mld. Sk súviselo s reštrukturalizáciou úverového portfólia komerčných bánk. Bežné hospodárenie štátu sa na schodku podieľalo 36,3 mld. Sk. Celkový schodok štátneho rozpočtu tvoril 4,6 % z HDP.

Vývoj zahraničného obchodu v roku 2001 charakterizoval predstih tempa rastu dovozu pred vývozom a najvyšší schodok obchodnej bilancie od vzniku samostatnej republiky. Podľa predbežných výsledkov pasívne saldo zahraničného obchodu tovarov a služieb oproti roku 2000 vzrástlo o 61,6 mld. Sk na 83,7 mld. Sk.

Na trhu práce po štyroch rokoch medziročne vzrástla zamestnanosť. V priemere za rok 2001 sa podľa výsledkov výberového zisťovania pracovných síl počet pracujúcich osôb oproti roku 2000 zvýšil o 1 % na 2,124 mil. osôb. Vzrástol počet zamestnancov o 0,6 % na 1,943 mil. a podnikateľov o 6,5 % na 175,2 tis. Priaznivý vývoj zamestnanosti sa prejavil v spomalení medziročného rastu počtu nezamestnaných. V priemere za rok 2001 bolo nezamestnaných 508 tis. osôb Miera nezamestnanosti dosiahla 19,2 % a bola o 0,6 percentuálneho bodu vyššia ako v roku 2000.

Tempo rastu nominálnej mesačnej mzdy bolo o 1,1 percentuálneho bodu rýchlejšie ako rast HDP na zamestnanca v bežných cenách. Rast reálnej mzdy bol pomalší o 1 percentuálny bod.

Vláda SR vzala na vedomie aj Informáciu o vývoji zahraničného obchodu za január 2002 a bežného účtu platobnej bilancie za január až december 2001. Ministri sa touto otázkou zaoberali v súvislosti so svojím záväzkom mesačne monitorovať súčasný nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu na Slovensku. Ako pre novinárov uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko, ministrom zatiaľ nebol predložený materiál, ktorý minulý týždeň prerokovala Porada ekonomických ministrov. Ten by mal obsahovať aj konkrétne opatrenia vlády na zvrátenie nepriaznivého vývoja zahraničného obchodu SR. Jusko očakáva, že vláda ho bude mať k dispozícii na najbližšom rokovaní.

Guvernér odmietol pripravované zásahy vlády špecifikovať. „Nebudú sa týkať menovej politiky, reč nebola ani o snahách zaviesť dovoznú prirážku, pôjde skôr o fiškálne opatrenia, ktorých cieľom bude udržanie, prípadne zníženie deficitu štátneho rozpočtu,“ povedal Jusko. Škrtanie vládnych výdavkov Slovensku vo svojej aktuálnej správe k plneniu Staff monitored programm odporúča aj Medzinárodný menový fond.

SR v januári vyviezla tovar za 45,1 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s januárom 2001 medziročný pokles o 6,6 %. Zníženie o 4,1 % zaznamenal slovenský dovoz, ktorý v januári predstavoval 50,9 mld. Sk. Zahraničnoobchodná bilancia SR vykázala deficit 5,8 mld. Sk v porovnaní so 4,8-miliardovým mínusom v januári 2001. Zahraničný obchod býva zvyčajne v prvom mesiaci roka podpriemerný. Tohtoročný januárový obrat zahraničného obchodu oproti januáru predchádzajúceho roka však navyše poklesol aj v absolútnej hodnote, a to o 5,4 mld. Sk. Po nadpriemerných dovozoch v posledných mesiacoch minulého roka však boli očakávania januárového dovozu logicky nižšie.

Medziročný pokles vývozu o 3,2 mld. Sk na úroveň 93,4 % vývozu rovnakého obdobia minulého roka sa najviac prejavil vo vzťahu ku krajinám CEFTA, ale aj smerom k Európskej únii (EÚ). Januárový vývoz do CEFTA zostal na úrovni 81,3 % vývozu rovnakého obdobia vlaňajška, čo je 12,1 percentuálneho bodu pod priemernou dynamikou vývozu. Dynamika vývozu do EÚ, ktorá je na úrovni 97,9 % z vývozu rovnakého obdobia minulého roka, prevyšuje priemernú dynamiku vývozu o 4,5 %.

Najväčší pokles oproti vlaňajšiemu januáru, až o 2,2 mld. Sk, zaznamenal vývoz do ČR. Pri poklese dovozu o 0,1 mld. Sk eviduje SR v obchode s ČR aj najväčšie zhoršenie bilancie o 2,1 mld. Sk.

Pokles vývozu zaznamenalo Slovensko do všetkých štátov CEFTA okrem Rumunska. Celkovo poklesol vývoz do CEFTA o 2,9 mld. Sk. Dovoz zostal približne na úrovni rovnakého obdobia minulého roka, bilancia obchodu s CEFTA sa teda zhoršila o 2,9 mld. Sk.

V januári 2002 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zásadným spôsobom zmenila štruktúra devízových inkás za vývozy a platieb za dovozy. Výrazne sa posilnila pozícia eur na štruktúre inkás a platieb, podiel národných mien štátov EÚ sa výrazne znížil. Mierne sa zoslabila pozícia amerického dolára a českej koruny, naopak, pozícia švajčiarskeho franku sa posilnila. Kurz slovenskej koruny v januári 2002 oproti minuloročnému januáru sa spevnil voči euru o 2,7 %, voči americkému doláru oslabil o 3,28 %.

Deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahol podľa predbežných údajov za minulý rok 88,1 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 bol vyšší o 55,7 mld. Sk. Odhad NBS pre hrubý domáci produkt v bežných cenách na rok 2001 predstavuje 967 mld. Sk. V takom prípade deficit bežného účtu platobnej bilancie za rok 2001 dosiahol 9,1 % z HDP.

NBS za jeden z kľúčových dôvodov nárastu dovozov považuje zvýšenie domáceho dopytu a vysokú dovoznú náročnosť investičného dopytu. V prípade importu technológií je však možné podľa centrálnej banky ich prorastový vplyv na deficit obchodnej bilancie akceptovať, pretože bol z veľkej časti financovaný priamymi zahraničnými investíciami a mal by vytvárať potenciál zvyšovania exportnej výkonnosti SR.

Základný problém v zahraničnoobchodných vzťahoch predstavuje podľa NBS vysoká dovozná náročnosť a malá pružnosť domácich výrobcov reagovať na zvýšenie domáceho dopytu, čo sa odrazilo vo zvýšených dovozoch nielen polotovarov a strojov, ale aj spotrebných predmetov.

Všetky tri dokumenty uverejňujú FINI v rubrike Analýzy a dokumenty


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS