ČLÁNOK
Ekonomický časopis č. 1/56/2008 prináša nasledujúce príspevky
2. júla 2008

Ekonomický časopis č. 1/56/2008 prináša nasledujúce príspevky
 
O  významnom postavení Ekonomického časopisu nielen v slovenskej ekonomickej vede svedčí zaradenie do najprestížnejších svetových bibliografických databáz: Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioural Sciences a do elektronickej verzie indexu EconLit.
Profini vôbec po prvý raz publikuje stručný obsah jednotlivých príspevkov 
 
 
Ekonomický časopis /Journal of Economics/ je recenzovaný vedecký časopis, ktorý prináša state, diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, peňažnej teórie a menovej politiky, podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Zaoberá sa otázkami svetovej ekonomiky, procesmi globalizácie a európskej integrácie. Prináša články z dejín ekonomického myslenia a národného hospodárstva, profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických prác a správy z vedeckého života.
O  významnom postavení Ekonomického časopisu nielen v slovenskej ekonomickej vede svedčí zaradenie do najprestížnejších svetových bibliografických databáz: Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioural Sciences a do elektronickej verzie indexu EconLit. Časopis je v prvom rade určený akademickej obci, študentom ekonómie, ale i predstaviteľom hospodárskopolitickej praxe a širšej odbornej verejnosti.
 
 
 
Odhad spotrebnej funkcie pre Slovensko a prognóza spotreby
 
Matúš SENAJ
 
Consumption Function Estimate and Consumption Forecast
 
Abstract
 
     This paper studies impacts of disposable income and financial wealth on aggregate household consumption. The considered time period ranges from 1996 to 2005. Results confirm that not only disposable income but also wealth has significant impact on consumption. Moreover, we show that the most appropriate proxy for wealth is the sum of monetary aggregate M2 and assets invested in mutual funds. We also investigate the effects of interest rates and further relevant variables. It turns out these variables are not significant in the consumption function. The second main objective of this work is to evaluate different consumption forecasting approaches. We show that the most accurate in sample and out of sample forecasts originate from a vector error correction model with exogenous variables.
 
Komparace připravenosti České republiky a Slovenské republiky na zavedení eura
 
Marian LEBIEDZIK – Pavel TULEJA – Iveta PAUHOFOVÁ
 
 
The Comparison of Preparedness of the Czech Republic
and Slovakia to Introduction of Euro
 
Abstract
 
     The Czech Republic and Slovakia before their entrance to the European Union committed to fulfil all conditions necessary for introducing the common European currency. While in case of the Czech Republic appears as possible term of entrance the country to the Euro-zone year 2012 or even later, in case of Slovakia is in last months more often discussed about 1st January 2009, whereas it will depend on the level of fulfilment of Maastricht criterias of nominal convergence. Although succesfull fulfilment of these criterias appears as bottom line for entrancing new country to the Euro-zone, according to many experts, is more important to fulfil real economic convergence criterias. This contribution deals with a process of real convergence of these two economics.
 
 
Vliv klastrů na konkurenceschopnost podniků
v České republice
 
Miroslav ŽIŽKA
 
 
Influence of Industry Clusters on Competitiveness of Enterprises
in the Czech Republic
 
Abstract
 
     The article introduces cluster initiatives in the CR which were analyzed from the point of view of the industry development, financial health and the size structure of the participating companies. Pursuant to the analysis of the main characteristics of the industries, it was necessary to refuse the hypothesis that it is mainly the declining or stagnant industries that express interest in cluster establishing. The interest in cluster establishing is expressed across industries, regardless of their economic performance. The results of the financial analysis carried out by means of basic ratio indicators and the index of bankruptcy and solvency IN99 supported the hypothesis that it is mainly the economically weak companies or companies that do not bring any value to their shareholders that are interested to participate in clusters. An analysis of the size structure confirmed the hypothesis that it is especially the micro and small enterprises that are interested to participate in clusters.
 
 
 
Prístupy k meraniu a kvantifikácii štruktúrnych zmien v ekonomike
 
František MELIŠEK
 
 
Approaches to Measurement and Quantification of Structural Changes in Economy
 
Abstract
 
     Interdependent relations between economic growth and structural changes exist in the economy. While economic growth can be measured with one aggregate macroeconomic indicator such as gross domestic product or gross national product, in the area of structural changes the measurement is more complex. The dynamics and intensity of structural changes in the economz or their influence on individual factors of economic growth cannot be measured by one indicator or by one paradigm. Many different approaches and methods of measurement and quantification of structural changes exist in economics. In this article we tried to fixate on some of them; they were the index of specialization of sectors, index of concentration of industries, measurement of the intensity of structural changes, Lilien´s indicator and the indicators of influence of structural changes on the growth of labour productivity.
 
 
Správne orgány ako základné vnútorné nástroje správy podniku
 
František OKRUHLICA
 
 
Boards as Basic Internal Tools of Corporate Governance
 
Abstract
 
     After accession to the European Union, the Slovak Republic should face global challenges which invoke pressure on the legal, regulatory and institutional framework of establishing flexible and competitive conditions for enterprises also in the field of Corporate Governance.
     Making the structure of boards as basic internal tools of Corporate Governance has an unsubstitutable role. The aim of this paper is to analyze theoretical starting points in establishing models of boards worldwide and also to draw attention to possibilities of further development of mechanism of internal control in enterprises in the conditions of the Slovak Republic. In conclusion, the author summarizes results of the study into recommendations to legally regulate the combination of both models of boards in the Slovak Republic.
 
 
 
 
 
Psychológia v prácach nositeľov Nobelových cien za ekonómiu
 
Jozef BAVOĽÁR
 
 
Psychology in Works of Nobel Prize Laureates in Economics
 
Abstract
 
     The aim of this article is to mention the importance of psychology in economic research. It is done by presenting laureates of Nobel Prize in economics, who most incorporated psychology to economics. We divide their scientific contribution into three areas: decision theory, markets with asymmetric information and game theory.
 
 
Plné texty článkov v elektronickej verzii od ročníka 1998 sú sprístupnené za poplatok na:
www.ceeol.com
Časopis vydáva Ekonomický ústav SAV spolu s Prognostických ústavom SAV.
Vychádza 10 x ročne.
Príspevky sú publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS