ČLÁNOK
Ekonomickí ministri navrhli konkurz aerolínií
9. októbra 2001

Ekonomickí ministri navrhli do materiálu zaoberajúceho sa ďalším postupom nakladania so štátnym podielom v Slovenských aerolíniách, a.s. (SA) doplniť tretí variant, ktorým by mal byť konkurz spoločnosti. Materiál by mal predkladateľ, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) doplniť aj o viaceré ekonomické údaje, štruktúru záväzkov a pohľadávok a súvahu. Po rokovaní porady ekonomických ministrov to vyhlásil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Podľa Mikloša ministerstvo presadzovalo variant navýšenia základného imania spoločnosti vkladom 3 lietadiel do majetku spoločnosti. Ministri však pre neprítomnosť členov Porady ekonomických ministrov s právom hlasovať o svojom odporúčaní nemohli rozhodnúť. Po doplnení údajov by sa mala materiálom zaoberať vláda SR bez predchádzajúceho posúdenia ekonomickými ministrami.

Pôvodný návrh MDPT, ktorý ministerstvo predkladá na rokovanie vlády, obsahoval dva varianty. V prvom variante navrhuje ministerstvo najskôr zvýšiť základné imanie SA o hodnotu lietadiel vo vlastníctve štátu. Vkladom troch lietadiel TU 154-M do majetku spoločnosti by došlo k zvýšeniu základného imania o 600 mil. Sk a štát by tak získal majoritný podiel vo výške 82,4 %. Cieľom prvého variantu je ozdravenie spoločnosti, pričom nadobudnutie majoritného vlastníctva je zároveň dobré východisko pre budúcu privatizáciu a získanie strategického investora. Toto riešenie ale vyžaduje nevyhnutnú dohodu s ostatnými akcionármi o zmene ich postavenia ako minoritných vlastníkov spoločnosti.

Podľa druhého variantu by došlo k realizácii pôvodného návrhu privatizácie 34-percentného majetkového podielu štátu v spoločnosti. Nominálna hodnota akcií je 75,2 mil. Sk. Spoločnosť je však podkapitalizovaná a predajom by sa nedosiahol primeraný výnos z ich predaja. Medzi pozitívne stránky navrhovaného riešenia možno podľa materiálu zaradiť skutočnosť, že ukončením účasti štátu v SA sa zrovnoprávnia podmienky všetkých leteckých spoločností na trhu.

Slovenské aerolínie, a.s. boli založené v roku 1995. Najväčším akcionárom SA s podielom 36,58 % akcií je Devín Group, s.r.o. Štát vlastní 34 % akcií, ďalších 29,4 % patrí firme Wili, a.s., Púchov, blízkej zakladateľovi a predsedovi predstavenstva SA Viliamovi Veteškovi a 0,02 % patrí ruskej spoločnosti JAK. Vkladom troch lietadiel, by štát kontroloval majoritný podiel vo výške 82,4 % akcií. Štruktúra akcionárov by sa tak zmenila a Devín Group, s.r.o. by tak vlastnila už len 9,8 % akcií, firma Wili, a.s. 7,8 % akcií a korporácia JAK 0,005 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS