ČLÁNOK
Ekonomické hodnoty obyvateľstva sú statické
14. januára 2002

Prierez desaťročným sociálno-politickým vývojom na Slovensku ukázal, že sociálno-ekonomické postoje so širším hodnotovým zázemím sú jedným z kľúčových premenných ovplyvňujúcich postoje obyvateľstva k politickému režimu – sú kritickým momentom pre politickú priechodnosť transformačných procesov. Konštatuje analytik Inštitútu pre verejné otázky Marián Velšic v monografii Zmena politického režimu na Slovensku v perspektíve verejnej mienky, ktorá vyšla v edícii Pracovné zošity.

Podľa autora už začiatkom deväťdesiatych rokov výskumy odhalili pomerne vysoký podiel obyvateľstva, ktorý sa hlási k dedičstvu socialistickej ekonomiky. Silne zafixované predstave o úlohe štátu sa prejavili v postojoch obyvateľstva.

V ekonomickom myslení sa podľa Velšica je dosť veľká nezosúladenosť medzi postojmi, ktoré obyvateľstvo deklaruje a skutočnými postojmi, najmä u nositeľov liberálnej a socialistickej orientácie.

Deklarované ekonomické orientácie sú založené na vlastnom sebazaradení do ekonomického hodnotového spektra podľa typu – preferovanej ekonomiky – trhová indikuje liberálno-ekonomické orientácie, sociálno-trhová indikuje miešanie trhových princípov a zásahov štátu do ekonomiky, socialistická indikuje ekonomické orientácie založené na úlohe štátu.

Reálne ekonomické orientácie, na základe vybraných indikátorov ako postoje k úlohe štátu v ekonomike, k sociálnej nerovnosti, k zodpovednosti štátu, odhaľujú príčiny konkrétnych ekonomických postojov a verifikujú pravdivosť deklarovaných ekonomických orientácií.

Výskumy verejnej mienky ukázali, že nositelia liberálno-konzervatívnej orientácie v ekonomike sa regrutujú spomedzi takzvaných winners. Ide o tých obyvateľov, ktorí sú častejšie spokojní s vlastnou životnou úrovňou a ktorí zmenou ekonomickou reformou získali. Medzi nositeľmi socialistickej orientácie sa dá nájsť najviac tých, ktorí takouto zmenou najviac stratili, takzvaní losers.

Ekonomické hodnoty obyvateľstva sú statické, teda sa skoro vôbec nemenia, na rozdiel od politických hodnôt demokracie, ktoré sa postupne konsolidovali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS