ČLÁNOK
EK kvôli kríze podporila využívanie štrukturálnych fondov
24. februára 2009

Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová v reakcii na finančnú a ekonomickú krízu predstavila balík rozhodnutí Európskej komisie zameraný na zvyšovanie flexibility pri využívaní štrukturálnych fondov členskými štátmi. Zmeny prinesú krajinám EÚ predĺženie termínov na využitie prostriedkov pridelených na finančné obdobie 2000 až 2006 a zabezpečia maximálne využitie každého poskytnutého eura. Agentúru SITA v utorok informovala Lucia Žiláková zo zastúpenia EK v SR. Rozhodnutia predĺžiť termín na projekty a platby o šesť mesiacov na 30. jún 2009 komentovala komisárka Hübnerová takto: „Vyvíjame všetko úsilie na to, aby sme zabezpečili efektívne využitie každého eura zo štrukturálnych fondov. Kohéznu politiku prispôsobujeme tak, aby sme sa vyrovnali s novou ekonomickou realitou a umožnili členským štátom optimalizovať investície EÚ ako kvalitný liek proti kríze“.

V reakcii na výzvu EK požiadali členské štáty o predĺženie termínu nároku na finančné prostriedky pre 385 z 555 programov kohéznej politiky v rokoch 2000-2006, pri ktorých sa prostriedky nevyužili v plnej miere. Predĺženie obdobia oprávnenosti sa týka štyroch štrukturálnych fondov, ktoré v súčasnosti pôsobia: Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) a Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH). Táto flexibilita podľa EK umožní členským štátom a regiónom realizovať a dokončiť viac konkrétnych projektov. Komisia ich povzbudzuje, aby sa zamerali na sektory a opatrenia s vysokou návratnosťou, ako je investovanie do energetickej efektívnosti s cieľom vytvárať zelené pracovné miesta a energetické úspory a podpora čistých technológií na oživenie sektorov ako stavebný a automobilový priemysel.

EK tiež prijala opatrenie na zabezpečenie väčšej flexibility pre členské štáty a regióny pri prideľovaní finančných prostriedkov na rôzne priority. Až doteraz mali riadiace orgány dvojpercentné rozpätie flexibility, ak chceli previesť finančné prostriedky medzi takzvanými „prioritnými osami“, ktoré definujú strategické investičné oblasti každého operačného programu kohéznej politiky. „Situácia, v ktorej sa teraz ocitáme, sa veľmi líši od ekonomického prostredia v roku 2000, kedy sme sa dohodli na prioritách. Vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktorým členské štáty čelia, rozhodla komisia o päťnásobnom zvýšení flexibility medzi prioritami, z 2 % na 10 %. Toto umožní členským štátom nasmerovať zvyšné prostriedky tam, kde budú mať najväčší vplyv,“ povedala ďalej Hübnerová.

Komisia skúma všetky možnosti zvyšovania a zrýchľovania investícií Spoločenstva a uľahčenia finančných prevodov pre členské štáty, a tým aj pre konečných príjemcov štrukturálnych fondov. V tejto súvislosti sa prijalo alebo prijíma niekoľko legislatívnych návrhov a nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa predchádzajúcich a súčasného programového obdobia. Celkové finančné prostriedky pridelené členským štátom v rozpočtovom období 2000-2006 predstavovali 257 mld. €. Doteraz bolo vyplatených 225 mld. €, čo je 87,5 % celkovej sumy. Členské štáty môžu teraz realizovať platby za toto obdobie do 30. júna 2009. Termín na platby v rámci kohézneho fondu za obdobie 2000-2006 je vo väčšine prípadov koniec roka 2010.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS