ČLÁNOK
ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače
22. októbra 2003

ECDL (European Computer Driving Licence) – Európsky vodičský preukaz na počítače – je medzinárodne rešpektovaný certifikát potvrdzujúci, že jeho držiteľ má základné znalosti z informačných technológií a ovláda základné zručnosti potrebné pre prácu s osobným počítačom.

Myšlienka vytvoriť testy zo znalosti práce s osobným počítačom a na ich základe vydávať všeobecne uznávané certifikáty vznikla v roku 1994 vo Fínsku ako reakcia na prudký rozvoj informačných technológií. Pomerne rýchlo sa rozšírila aj do ostatných škandinávskych krajín. Neskôr tento nápad prijala asociácia európskych informatických spoločností CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) založená v roku 1988 s cieľom šíriť počítačovú gramotnosť, podporovať medzinárodné štandardy informačnej počítačovej technológie a štruktúry celoživotného vzdelávania v informatike.

V Írsku bola založená nadácia ECDL Foundation (so sídlom v Dubline), ktorá projekt ECDL celoeurópsky a celosvetovo riadi a rozvíja. ECDL F poskytuje licencie na prevádzkovanie systému ECDL v jednotlivých krajinách prostredníctvom svojich partnerov, tzv. národných garantov, ktorým ECDL F udeľuje licencie na systém ECDL pre príslušný štát. Na Slovensku je držiteľom takejto licencie Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Národný garant potom udeľuje sublicencie na prevádzku Akreditovaných testovacích centier ďalším subjektom, dodržiavajúc pritom kritériá kvality vyžadované systémom ECDL.

V súčasnosti je ECDL vedúcim svetovým certifikačným programom v oblasti počítačov. Má viac ako 3 milióny účastníkov vo vyše 130-tich štátoch sveta. ECDL je medzinárodne akceptovanou mierkou (etalónom) zvládnutia základných znalostí pre prácu s osobným počítačom.

Prehľad pojmov

Jadrom iniciatívy ECDL je overovanie počítačovej gramotnosti pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností v siedmich tematických oblastiach (Sylabus ECDL). Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne rešpektovaný doklad Index ECDL, do ktorého sa mu zaznamenávajú výsledky testov. Formy výuky sa v systéme ECDL nepredpisujú.

Schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítače (Certifikát ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a časovo má neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v Akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí a zručností.

Akreditácie testovacích centier a skúšobných komisárov vykonáva národný garant ECDL, ktorý organizuje aj pravidelnú kontrolu dodržiavania pravidiel ECDL.

Sylabus ECDL

Sylabus ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných základných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Okruh základných znalostí a zručností delí do siedmich tematických celkov – modulov. Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý.

Moduly základného programu ECDL sú:

1. Základy informačných technológií

2. Používanie počítača a správa súborov

3. Spracovanie textov (textový procesor)

4. Tabuľkový kalkulátor (tabuľkový procesor)

5. Databázový systém

6. Elektronická prezentácia

7. Informácie a komunikácia

Okruh znalostí určený modulom 1 je základom pre teoretický test. Teoretický test obsahuje otázky z každej z vymenovanej oblasti. Okruhy znalostí určené modulmi 2 až 7 sú základom pre praktické testy z príslušných oblastí. Testy je potrebné zvládnuť na 75 percent. Každý test trvá maximálne 45 minút.

Nadácia ECDL F Sylabus ECDL priebežne vyvíja a prispôsobuje ho rozvoju výpočtovej techniky. V súčasnosti je najnovšia štvrtá verzia Sylabu ECDL, s ktorou bude systém ECDL nasadený aj na Slovensku.

Báza otázok a testov

Konkrétne otázky a praktické testy sa vyberajú z bázy otázok a testov, ktorá je jednotná na celom svete. Zostavuje a schvaľuje ju ECDL F. Báza otázok a testov je utajovaný súbor všetkých otázok a úloh, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť, a podlieha lokalizácii (t.j. prispôsobeniu a prekladu) pre daný štát. Za lokálnu verziu bázy zodpovedá národný garant. Pre každý modul (tematickú oblasť) existuje niekoľko samostatných sád overovacích otázok a úloh.

Konkrétny test pre daný modul sa vyberá náhodne pred konaním skúšky.

Pre každý z testov, okrem teoretického, si uchádzač môže podľa aktuálnej ponuky testovacích centier vybrať počítačovú platformu, v ktorej chce test absolvovať (napr. rôzne verzie Windows a produktov MS Office a pod.). Prípustné počítačové platformy pre SR schvaľuje Slovenská informatická spoločnosť.

Skúšky ECDL je potrebné absolvovať v priebehu troch rokov od dátumu prihlásenia do programu (t.j. od dátumu vystavenia indexu ECDL). Skúšky je možné vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých testovacích centrách, prípadne aj v rôznych štátoch.

Prečo ECDL aj na Slovensku

ECDL zaznamenáva celosvetovo značný rozmach, ktorý prekonal všetky očakávania. Podstatou veľkého úspechu systému ECDL vo svete je ponuka flexibilného, modulárneho programu, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou z globálneho hľadiska je:

. pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti,

. zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,

. poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne uznaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,

. vytvoriť model pre výučbu a tréning počítačových zručností,

. podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Prínosom z hľadiska jednotlivca je:

. celoeurópsky uznávaná kvalifikácia Certifikát ECDL,

. formálne preukázateľná úroveň schopností práce s počítačom,

. zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,

. výhodnejšia pozícia pri výbere zamestnania,

. mobilita a širšia možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete,

. vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností v oblasti IT.

Prínosom z hľadiska zamestnávateľa je:

. garancia určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov a u uchádzačov,

. zhodnotenie investícii do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej organizácii,

. zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov (konzultácií) pri práci s výpočtovou technikou,

. zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu moderných technológií,

. vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT,

. zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu.

Prínosom pre Akreditované testovacie centrá je:

. možnosť ponúknuť svojim klientom celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu,

. využívať nové druhy obchodných aktivít v oblasti ECDL testovania,

. začleniť sa do vzdelávacích programov a štandardov EÚ,

. zriadiť celú škálu flexibilných prípravných kurzov k testom ECDL.

V októbri 2001 Rada vlády SR pre informatiku prijala uznesenie k Návrhu na implementáciu európskeho kvalifikačného programu ECDL na Slovensku, v ktorom odporučila vláde SR zaviesť kvalifikačný program ECDL ako jednu z foriem na získavanie a preukazovanie digitálnej gramotnosti.

V októbri 2003 získala Slovenská informatická spoločnosť licenciu na systém ECDL pre Slovensko. Prvé akreditácie testovacích centier a skúšobných komisárov začnú v novembri 2003 a prvé skúšky pravdepodobne už v decembri 2003.

Slovenská informatická spoločnosť je mimovládna, nezisková, stavovská organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike a príbuzné oblasti. Jej základným poslaním je pomôcť vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Bola založená v roku 1993. Združuje odborníkov zaoberajúcich sa štúdiom a výskumom teoretických a metodologických problémov, odborníkov z informatickej praxe a aplikácií, ako aj pedagógov v oblasti informatiky, zjednocuje ich úsilie a chráni ich záujmy. Zastupuje slovenských informatikov v zahraničných informatických organizáciách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS