ČLÁNOK
EBOR a VÚB podpísali zmluvu o úverovej linke
10. marca 2003

Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla Všeobecnej úverovej banke (VÚB) úverovú linku v hodnote 20 miliónov euro na podporu stredných a malých podnikov (MSP) v Slovenskej republike. Ide už o druhú úverovú linku v rámci úveru pre MSP, ktoré spolocne financujú EBOR a Európska Komisia. Linka je poskytnutá na 5 rokov, co umožní VÚB vytvorit portfólio kvalitných úverov až do výšky 125 000 euro pri každom z nich. VÚB zároven získa druhú tranžu balíka technickej a financnej komisie Európskej komisie v hodnote do 1,6 mil. euro. Velká cast z nich sa vynaloží na školiaci program zameraný na financovanie MSP , ktorého cielom je urýchlit proces schvalovania úverov.

Úvery sú urcené malým a stredným podnikatelom a tiež živnostníkom, ktorých firma nemá obrat vyšší ako 40 miliónov euro a má maximálne 250 zamestnancov. Mikropôžicky, ktoré pomôžu najmä živnostníkom, sú vo výške do 30 tis. euro, malé pôžicky do 125 tis. euro. VÚB ich bude poskytovat v slovenských korunách, amerických dolároch a eurách, podla potreby žiadatela vo svojich pobockách na celom území Slovenska. Splatnost úveru je od jedného mesiaca do piatich rokov. Podnikatel môže požiadat až o dva úvery s tým, že neprekrocí hornú hranicu úveru (u mikropôžiciek 30 tis. euro, u pôžiciek 125 tis. euro). Pôžicky sú urcené na financovanie rozvojových a prevádzkových potrieb. Výhodou poskytovania úveru je, že žiadatel môže prispôsobit úver svojim podnikatelským aktivitám a môže ho prekonzultovat s poradcami EBOR aj v regiónoch.

Predchádzajúca úverová linka pre VÚB bola podpísaná v roku 2001 a je už na 90 % vycerpaná. Prostredníctvom pobociek VÚB na celom Slovensku, v Prahe a Brne v CR banka poskytla približne 300 úverov s priemerným objemom 57 000 euro.

Rozvoj MSP je pre EBOR hlavnou prioritou. Rozsiahle skúsenosti banky s dalšími úverovými programami pre malé podniky umožnilo rýchle využitie pôvodnej linky, povedal p. Rogers LeBaron, riaditel pre bankové úvery v EBOR. 20 miliónová linka teraz VÚB-ke pomôže nasmerovat sa na menšie úvery pricom sa využíva úverového hodnotenie a spolahlivé zásady úverovania. Zároven sa týmto podporí rozvoj obchodnej cinnosti v segmente MSP VÚB v Ceskej republike.

Generálny riaditel a predseda predstavenstva VÚB Tomas Spurny povedal, že rozvoj financovania MSP je pre VÚB hlavnou strategickou prioritou. Platí to predovšetkým pri podpore domácich MSP prostredníctvom užívatelsky výhodných produktov. Pán Spurny dodal, že EBOR predstavuje pre banku dôležitého partnera a to nielen v zmysle konkurencieschopného financovania, ale aj ako zdroj technickej pomoci pri zlepšovaní praktík banky v tejto oblasti úverovania.

VÚB sa stala clenom bankovej skupiny Intesa v novembri 2001.Táta banka je vedúcou bankou v SR, má 14 %-ný podiel na trhu v oblasti úverov poskytnutých na celom území krajiny a 22 %-ný podiel v oblasti vkladov. Banka si tiež vybudovala silnú pozíciu v retailovom bankovníctve. K 31. januáru 2003 mala banka spolu 242 pobociek a expozitúr a 4450 zamestnancov.

Linka bola spustená v roku 1999 na základe programu EK Phare s EBOR, s cielom sprístupnit MSP úvery, lízingové a kapitálové financovanie prostredníctvom tuzemských financných sprostredkovatelov v krajinách pristupujúcich do EÚ. Týmto spôsobom sa zabezpecilo viac ako 710 mil. euro (660 euro od EBOR, 110 mil. euro z EU) pre MSP, z toho 60 mil. euro bolo urcených pre Slovenskú republiku. V dnoch 6. – 7. marca VÚB usporiadala výrocný worshop EU a EBOR týkajúci sa úverovania MSP, ktorého sa zúcastnilo 70 zástupcov bánk a lízingových spolocností z Bulharska, CR, Estónska, Madarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska. Na workshope sa hovorilo o osvedcených praktikách vo financovaní MSP. Úcastníci mali zároven možnost poucit sa zo skúseností svojich kolegov.

Program Phare je jedným z klúcových kanálov v oblasti financnej a technickej spolupráce EU s budúcimi clenmi spolocenstva. V roku 2006 predpokladá umiestnit 1,5 mld. euro do krajín, v ktorých je takéto financovanie vhodné. Prostredníctvo programu Phare Slovensko doteraz dostalo financnú výpomoc vo výške viac ako 320 mil. euro.

EBOR sa snaží podporit prechod centrálne riadeného hospodárstva na trhové, ktoré prebieha v strednej a východne Európe a v Spolocenstve nezávislých štátov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS