ČLÁNOK


,

Dôverné vzťahy v banke
25. októbra 2002

Ak máte majetok, ktorý chcete zhodnocovať, otvárajú sa vám dvere privátneho bankovníctva. Podmienkou je dostatočný kapitál, ktorého minimálna výška je rozdielna v jednotlivých bankách. Napríklad v Tatra banke, a. s., Bratislava, je to 2,5 mil. Sk, v Ľudovej banke, a. s., Bratislava a Istrobanke, a. s. Bratislava 1 mil. Sk, v Slavii Capital, a. s., o. c. p., Bratislava, ktorá sa špecializuje na investičné bankovníctvo, je to 5 mil. Sk (alebo ekvivalent v inej mene). Na výber je finančné poradenstvo pri správe majetku alebo vloženie celej starostlivosti do rúk privátneho bankára.

Ak sa klient rozhodol pre dlhodobé riadenie a správu prostriedkov bankou, predpokladom je spomínané vlastníctvo finančných aktív v určitom objeme. Môže ich rozložiť investovaním na tuzemských a zahraničných finančných trhoch. Zvyčajne bankár identifikuje investičný profil klienta, ktorý zahŕňa požadovanú výnosnosť, preferencie, plánovanie rodinných financií, investičné zámery a vzťah k riziku. Predpokladom tvorby portfólia je napr. v Istrobanke voľba vlastnej stratégie, výber z piatich základných portfóliových typov. Odlišujú sa stupňom rizika a potenciálnym výnosom – od konzervatívneho po špekulačný typ (rozhoduje podiel akciových titulov v rámci celého portfólia). Kedykoľvek na požiadanie dostane klient aktuálne rozloženie a vyhodnotenie výnosnosti portfólia. Ak chce sám rozhodovať o investíciách, môže privátnemu bankárovi zadávať pokyny. Banka zabezpečí vystavenie príslušných dokumentov a samotnú finančnú transakciu. Podľa Jozefa Kšinského z oddelenia privátneho bankovníctva Istrobanky, výhodou takéhoto vzťahu je sledovanie dôležitých termínov a kontaktovanie klienta zo strany privátneho bankára, čo je pre klienta veľmi pohodlné.

Veľkú úlohu zohráva samotná osoba privátneho bankára a zásady, ktorými sa riadi. V Ľudovej banke platí postavenie „Banky v banke“, privátne bankovníctvo je v banke samostatnou súčasťou.

Diskrétnosť nadovšetko

Podľa Mareka Kelbela, riaditeľa divízie privátneho bankovníctva Slavie Capital, „klienti sú ochotní zveriť majetok do rúk len dôveryhodným bankárom, preto je diskrétnosť základnou podmienkou tohto nadštandardného vzťahu.“ „Bonitní klienti oceňujú starostlivosť a poradenstvo pri zhodnocovaní finančných prostriedkov,“ dodáva riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky Michal Liday. Okrem diskrétnosti je veľmi dôležitá profesionalita. Privátny bankár spolu s analytikmi denne sleduje vývoj finančných trhov, spoločenské, politické a ekonomické udalosti. Individuálny osobný prístup znamená, že bankár pružne reaguje na požiadavky každého klienta. Dvaja rôzni klienti majú odlišné finančné portfóliá a poradcovia im ponúkajú rozdielne investičné nástroje. „Práve táto časová neohraničenosť vzťahu medzi bankou a klientom predurčuje úspešnosť vzájomnej spolupráce,“ hovorí vedúci oddelenia v Ľudovej banke Slavomír Steigauf. Dôležitým princípom je aj vysoká kvalita ponúkaných služieb, ktorá by mala byť samozrejmosťou pri správe aktív všetkých klientov, nielen bonitných. Základom privátneho bankovníctva je teda osobný, dôverný vzťah bankára ku klientovi, ktorý sa ucelene stará o finančný majetok klienta. Aké konkrétne služby teda privátna banka ponúka?

Od tradičného k špeciálnemu

Nevyhnutnou podmienkou zhodnocovania vložených prostriedkov je efektívnosť. Bankári sa snažia vytvoriť portfólio formou investícií do kvalitných cenných papierov so zaujímavým výnosom. Spravujú ho, zabezpečujú výplatu kupónov a dividend, poskytujú poradenstvo v oblasti ďalších bankových služieb, daní a práva. Niektoré spoločnosti ponúkajú aj poradenstvo pri investíciách do nehnuteľností a umeleckých diel (Slavia Capital). Podľa M. Kelbela sú umelecké zbierky menej likvidným aktívom, ale okrem zhodnotenia prinášajú pre klienta aj potešenie. V rámci služieb môže klient využiť vkladové produkty, produkty kapitálových trhov a iné. Zaujímavé sú tiež projekty tzv. venture kapitálu, čo znamená účasť na rozvoji firmy. Klient investuje do firmy, ktorá je podhodnotená alebo malá, má však rastový potenciál. Po následnom rozvoji ju predá. „Tieto investičné alternatívy sú pre klientov veľmi atraktívne, poskytujú možnosti zvýšenia výnosnosti portfólií,“ dodáva M. Kelbel. Efektívnosť investícií privátneho bankovníctva je spravidla vyššia ako pri bežných vkladoch. V Slavii Capital dosiahla priemerná výnosnosť finančných portfólií spravovaných v roku 2001 v slovenských korunách 15,63 %, v eurách 9,86 % a v amerických dolároch 10,73 %.

Tatra banka pokladá za jeden z kľúčových cieľov zhodnotenie osobných finančných prostriedkov na finančných trhoch. Podľa M. Lidaya bankári navrhujú najvhodnejšie spôsoby investovania. Investičná atraktívnosť závisí napríklad aj od daňového režimu tej-ktorej investície. Tento aspekt zohľadňujú v odporúčaniach, pri návrhu a pri umiestňovaní portfólií. „Klienti štandardne investujú do troch základných investičných košov – peňažného trhu, dlhopisov a akcií, ktoré je možné dopĺňať o alternatívne investície (napr. finančné deriváty). Prístupné sú zahraničné aj tuzemské cenné papiere,“ dodáva M. Liday.

V Ľudovej banke môže individuálne služby využiť aj firma, nielen privátne osoby. Vyberie si z tradičných bankových a vkladových produktov, produktov kapitálových trhov, podielových fondov, rôznych štruktúrovaných produktov (kombinácia pevného a pohyblivého výnosu). Tím bankárov poskytuje aj investičné poradenstvo a asset manažment.

Za najkonzervatívnejší nástroj považuje Slavia Capital bankové depozity a depozitné certifikáty. Klienti využívajú dlhopisy, akcie, deriváty, podielové listy, rôzne indexové akcie a indexové certifikáty. Úverový vzťah je tiež súčasťou ponúkaných služieb, úver je zabezpečený cennými papiermi z portfólia klienta.

V investičných nástrojoch ponúka Istrobanka obchodovanie so štátnymi, bankovými i podnikovými dlhopismi, hypotekárnymi záložnými listami i komunálnymi obligáciami. Klient môže vložiť prostriedky aj do podielových fondov, akcií obchodovaných na domácej i medzinárodných burzách. V ponuke sú aj klasické bankové produkty, ako termínované vklady a depozitné certifikáty.

Prevláda konzervatívnosť

Skúsenosti privátnych bankárov s povahovými črtami investorov sú veľmi podobné. Podľa J. Kšinského klienti najradšej investujú do bezpečných cenných papierov (hypotekárne záložné listy, bankové dlhopisy, eurobondy Slovenskej republiky emitované na zahraničných trhoch, štátne dlhopisy). Pretrváva záujem o bankové termínované vklady v slovenských korunách prevažne s dlhšou lehotou splatnosti. V poslednom období sa zvyšuje záujem o trh s nehnuteľnosťami. Konzervatívny profil investorov potvrdil aj S. Steigauf. Podľa M. Lidaya väčšina klientov inklinuje k opatrnejším investičným stratégiám. Dominujú produkty dlhopisového typu a peňažného trhu, vo forme podielových listov alebo priamych investícií. Čoraz viac privátnych klientov si podľa neho uvedomuje výhody investovania v porovnaní s tradičnými predstavami o zhodnocovaní finančných prostriedkov na termínovaných účtoch.

„Záujem o investovanie do akcií je teraz minimálny. Slovenský akciový trh nie je veľmi likvidný a privátnych klientov takéto investície nelákajú. Ak sa nájdu odvážlivci, využívajú zahraničné akciové trhy, kde však v poslednom období zažívajú investori pomerne veľké sklamania,“ dopĺňa J. Kšinský.

Skúsenosti Poštovej banky, a. s., Bratislava ako obchodníka s cennými papiermi sú opačné. Investori, ktorí nie sú bonitní, nemajú záujem o dlhopisy. Spôsobuje to vysoká prvotná investícia. Napr. štátne dlhopisy majú nominálnu hodnotu až jeden milión korún. Naopak, klienti sa jednoznačne rozhodujú investovať do akcií renomovaných spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Napriek pozitívnym skúsenostiam privátnych bankárov, stále existujú psychologické bariéry investovania do cenných papierov. Konzervatívni Slováci radšej uložia prostriedky do termínovaných vkladov alebo iných produktov, kde majú vysokú istotu, no adekvátne nižší výnos.

Princípy prístupu ku klientom:

– diskrétnosť

– profesionalita

– efektívnosť

– individuálne riešenia

– komplexnosť riešenia

– flexibilita

– vysoká kvalita ponúkaných služieb

– bezpečnosť (trvalo dosahované dobré hospodárske výsledky bánk a divízií)

Tvorba portfólia závisí od:

– plánovanej dĺžky investícií

– požadovanej likvidity

– prípustnej miery rizika

– menového rozloženia

– daňového statusu klienta (daný krajinou, v ktorej je rezidentom)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS