ČLÁNOK
Dôraz by sa mal presunúť z podpory sektora k podpore konkrétneho podnikania
16. mája 2002

Ministri prerokovali materiál o Analýze vývoja malého a stredného podnikania (MSP) a návrh na zmeny v systéme podpory MSP. Podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) sa napriek viacerým pokusom doteraz nepodarilo sprehľadniť systém podpory MSP. Rezort upozorňuje, že podpora MSP je rozdrobená medzi viaceré rezorty, čo vedie k nekoordinovanosti celého systému a znižuje jeho účinok. „Nedostatkom nekoordinovaného a fragmentovaného prístupu, aký v súčasnosti existuje v SR, je nízka miera efektivity a nízka transparentnosť,“ varuje MH.

Ministerstvo opäť žiada, aby podporné programy spravovalo menej inštitúcií. V Analýze MSP však konkrétne subjekty, ktoré by mali zo systému vypadnúť, nemenuje. Navrhuje tiež znížiť počet rôznych podporných programov a posunúť dôraz z podpory sektora k podpore konkrétneho podnikania, hlavne v jeho počiatočných fázach. V oblasti zlepšenia dostupnosti finančných prostriedkov pre menších podnikateľov naznačuje potrebu orientácia na nové nástroje financovania, ako napríklad prostredníctvom rizikového kapitálu, čo si však vyžiada zmenu legislatívy. Na ďalšie oblasti, ktoré sú pre podporu MSP nevyhnutné a ktoré treba zlepšiť, poukazuje rezort cez problémy malých a stredných podnikateľov.

Za najväčšie problémy, ktoré znevýhodňujú malé a stredné podniky na Slovensku, považuje ministerstvo diskriminačnú daň z príjmu. Oproti veľkým podnikom sú najviac znevýhodnené podnikajúce fyzické osoby (až 84 % MSP), ktoré musia platiť progresívnu daň z príjmu. „Okrem toho sú MSP diskriminované aj voči zahraničným, najmä veľkým investorom, a to hlavne pri poskytovaní daňových prázdnin,“ píše ministerstvo v analýze MSP.

Za ďalšie problémy MSP označuje MH vysoké odvodové zaťaženie. „U malých a stredných podnikov, u ktorých je vo všeobecnosti vyšší podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch ako u veľkých podnikoch, sa negatívne prejavuje aj vysoký rozdiel medzi celkovými nákladmi práce vynaloženými zamestnávateľom na jedného pracovníka mesačne a čistým mesačným príjmom zamestnanca. Ten u nás predstavuje viac ako 50 %,“ upozorňuje ministerstvo. Drobných podnikateľov trápi aj často sa meniaca legislatíva, právna neistota a nefunkčný kapitálový trh. „Kapitálové financovanie predstavuje jeden z tradičných nástrojov rozvoja podnikov, vrátane MSP. V prípade, že je kapitálový trh nefunkčný, vzhľadom na obmedzený prístup k úverom sú MSP odkázané výlučne na financovanie rozvoja z kumulovaných vlastných zdrojov. Navyše, aj táto posledná možnosť financovania je v slovenských podmienkach obmedzená vzhľadom na už spomínané vysoké odvodové a daňové zaťaženie,“ dodáva MH.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie stratégie MH Jána Oravca, k zefektívneniu podnikateľského prostredia už prispeli opatrenia vlády zamerané na zníženie daňového zaťaženia právnických osôb, reštrukturalizácia bankového sektora a energetiky, ako aj reštrukturalizácia vo vnútri malých podnikov. Úspešnosť týchto opatrení dokazuje aj výrazný nárast ziskovosti v oblasti podnikateľskej sféry. Pozitívny je vývoj zamestnanosti, ktorý v minulom roku zaznamenal rast o 1 % ako aj zastavenie poklesu miery nezamestnanosti. „Tieto údaje sú síce potešiteľné, ale na to aby sme mohli určiť či pôjde o pozitívny trend si musíme počkať na ďalšie výsledky“ dodal.

Schválením charty sa SR zaviazala prijímať opatrenia pre potreby malých a stredných podnikov. Tieto opatrenia by mali predovšetkým smerovať k zefektívneniu legislatívy a regulácie, zlacneniu a zrýchleniu zakladania firiem, prispôsobeniu daňových systémov ako aj k posilneniu technologickej kapacity podnikov. Zlepšenie je možné dosiahnuť zavedením systémových zmien v prospech zefektívnenia podnikateľského prostredia, pričom tieto zmeny musia byť v súlade s ekonomickým prostredím Európskej únie.

Európska charta pre malé podniky je prvým pilierom podnikateľskej politiky Európskej komisie a základným kameňom pre politiky členských štátov. Oficiálne pristúpenie SR ku Charte bolo podpísané 23. apríla v Maribore. Okrem Slovenska podpísalo Chartu aj ostatných 12 kandidátskych krajín. V súlade s uznesením vlády SR č. 333/2002 sú jednotlivé štátne orgány povinné pri návrhu svojich koncepcií a legislatívy dodržiavať princípy Európskej charty. Prvú informáciu o implementácii Charty predloží Ministerstvo hospodárstva na rokovanie vlády koncom septembra tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS