ČLÁNOK


,

Domy a pozemky na internete
2. februára 2003

Na Slovensku sa v minulých rokoch povoľovalo ročne vyše 210-tisíc vkladov do katastra nehnuteľností. Hoci vláda na zrýchlenie vybavovania žiadostí, ktoré ležali na stoloch úradov celé mesiace (rekordný sklz – dva roky), vyčlenila vlani v marci 19 miliónov korún a v máji ďalších bezmála 27 miliónov korún, koniec roka opäť nevyznel priaznivo. Žiadateľ, ktorý neprišiel na rad ešte pred vianočnými sviatkami, mal smolu. Musel si počkať až do polovice januára.

Ak išlo napríklad o vyznačenie záložného práva do listu vlastníctva, čo je v stavebných sporiteľniach podmienkou na vyplatenie prideleného úveru, mal občan poriadne napnuté nervy. Lenže niet ľudí, a tí, ktorí sú, si takisto potrebujú vyčerpať dovolenku. Kataster nehnuteľností je podľa platnej legislatívy povinný o zmene vlastníctva rozhodnúť do jedného mesiaca. Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jelena Hudcovská si vlani pridelených 19 miliónov korún pochvaľovala, pretože mnohé okresy vďaka nim výrazne znížili sklz. A keď sa už prvé tri mesiace po tom, čo boli peniaze k dispozícii, počet nevybavených návrhov na vklad do katastra po zákonnej lehote znížil zhruba o 10 900, táto pomoc odstránila len najkrikľavejšie prípady.

Web operatívnejší

Podľa uznesenia vlády mali byť už vlani vyrovnané všetky sklzy na katastrálnych úradoch s výnimkou siedmich najviac zaostávajúcich, ktorými sú okresy Bratislava I – IV, Trenčín, Dolný Kubín a Prešov. Tie by mali situáciu zvládnuť do konca marca tohto roku. Ale vzhľadom na značný záujem verejnosti o investície do nehnuteľností sú katastre naďalej zavalené prácou. Boľavým miestom zostáva nedostatok odborných pracovníkov. V mnohých okresoch, najmä mimo väčších miest, chýbajú geodeti, právnici alebo informatici.

Pracovníci, ktorí žiadosti vybavujú, už nedvíhajú ani telefóny. Nemajú čas na vysvetľovanie, lenže občan zase tak často nehnuteľnosti nekupuje, nemá s tým dostatok skúseností a potrebuje informácie.

Logicky sa preto vynára otázka, kedy sa kataster nehnuteľností objaví na internete. Všeobecne sa totiž mieni, že veľa času zaberá pracovníkom katastrálnych úradov poskytovanie základných informácií. Čas je však vzácny aj pre ostatných ľudí, každý uvíta, keď si potrebnú informáciu môže prečítať na monitore svojho počítača.

Ivan Mikloš, ešte vo funkcii podpredsedu minulej vlády, hovoril o webovej verzii tak presvedčivo, že občan nadobudol dojem o rýchlom zavedení tejto myšlienky do praxe. Aj spomenutý májový balík 27 miliónov korún bol určený predovšetkým na realizáciu internetovej podoby katastra.

Podpora EÚ

Problém katastra netlačí len Slovákov, ktorí sú naň odkázaní. Kataster nehnuteľností v Slovenskej republike je predmetom masívnej podpory zo strany PHARE viac rokov. Už v roku 1998 bolo podpísané finančné memorandum „Príprava katastrálnej politiky, modernizácia a reštrukturalizácia katastra nehnuteľností, posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity Úradu geodézie, kartografie a katastra SR“ vo výške 3,5 mil.

eur, čo je zhruba 143,5 mil. Sk. Všetky prostriedky boli aj kontrahované a sústredené najmä na vytvorenie centrálnej databázy na poskytovanie informácií. Výsledkom bolo kúpenie výkonného centrálneho servera špičkovej kvality. Existujúci systém je dnes na takej úrovni, že informácie z centrálnej databázy je možné sprístupniť na internete s relatívne nízkymi investíciami, ktoré spočívajú najmä v dobudovaní bezpečnosti a rozšírení kapacity existujúcej prenosovej linky.

S ďalšími prostriedkami programu PHARE pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sa rátalo aj vo finančnom memorande na rok 1999. Zhruba 150-tisíc eur – 5,4 milióna korún – je viazaných najmä na upgrade centrálneho servera. Umožní to však i opravu nezrovnalostí a chýb v databáze, doplnenie chýbajúcich údajov a zladenie štruktúry zápisu dát v jednotlivých okresoch.

Odborníci vidia problémy aj v migrácii dát medzi regionálnymi databázami a uvedeným serverom. Pokus o automatizáciu neočakávane začal vykazovať neakceptovateľnú chybovosť. Ako ukázali rozsiahle analýzy, problémom bola historická nedôslednosť a nekonzistentnosť pri zápisoch do databáz v jednotlivých okresoch SR.

Nejde len o milióny

Odhady, koľko bude realizácia projektu stáť, sa rôznia. Hovorilo sa o počiatočných nákladoch sedem miliónov korún, ktoré si vyžiada testovanie, zaškolenie obsluhy, pripojenie k internetu, a o ďalších, bezmála štyroch miliónoch ročne na prevádzku.

Ďalej sú to výdavky na doplnenie a optimalizáciu databázy. Na zabezpečenie úplnej hodnovernosti údajov sú potrebné tzv. registre obnovenej evidencie pozemkov. Vlani bolo na tento účel určených 81,3 mil. Sk, schválený materiál vlády SR hovorí o potrebe ich zvýšenia minimálne o ďalších 100 mil. Sk. Ročne by však na tento účel bolo potrebných až 400 mil. Sk.

Čo zverejniť?

Kataster nehnuteľností v SR je v súčasnosti spravovaný ako súbor geodetických informácií (mapová časť) a súbor popisných informácií na okresnej úrovni, kde sa sústavne aktualizuje podľa došlých listín, rozhodnutí o povolení vkladu do katastra. V intervale 3 mesiace sa okresná báza údajov prenáša do Centrálneho výpočtového strediska na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislave.

V okresnej báze, ktorá je spravovaná v počítačovom prostredí, nie sú úplné údaje – napríklad neprenášajú sa spoluvlastnícke podiely, tituly nadobudnutia právneho vzťahu k nehnuteľnostiam, ťarchy a obmedzenia vlastníkov. Katastrálne odbory okresných úradov porovnávajú správnosť a úplnosť údajov uvedených v okresnej báze údajov katastra s údajmi na origináli listu vlastníctva (papierová forma archivácie). Ak zistia nedostatky, doplnia bázu údajov katastra o chýbajúce údaje tak, aby bol zabezpečený ich súlad s údajmi na origináli listu vlastníctva. Pre nedostatočný počet zamestnancov je tempo kompletizácie obsahu listov vlastníctva pomalé.

Na optimalizáciu databázy by bolo potrebné zamestnať troch kvalifikovaných pracovníkov v každom okrese minimálne na štyri roky. Až potom sa odstráni 20- až 35-percentná chybovosť a pomalé odozvy systému. Rýchlosť k prístupu dát je v súčasnosti rôzny. Na základe rodného čísla dokáže systém vyhľadať potrebnú informáciu za niekoľko minút, ak má však k dispozícii len meno, trvá jeho odozva aj niekoľko hodín.

Ochrana údajov

Na internete by boli v prvej fáze informácie na odbremenenie katastra, ako sú údaje o parcelách a identifikácia vlastníka (meno, adresa), ďalej údaje o parcele s informáciou, či na príslušnú parcelu bolo uplatnené záložné právo, vecné bremeno a podobne.

Občan by sa však dozvedel aj to, aká je priemerná čakacia lehota na jednotlivých katastrálnych úradoch a ich pracoviskách, ako sa rešpektujú expresné príplatky. Teda informácie, ktoré prispievajú k trasparentnosti činnosti katastrov. Katastrálne úrady patria podľa prieskumu Svetovej banky k oblastiam silne postihnutým korupciou. Predchádzajúca vláda od tohto opatrenia očakávala nielen skrátenie čakacích lehôt, ale aj zmenšenie priestoru na podvody s nehnuteľnosťami.

Prístup k informáciám

V súčasnosti sú poskytované informácie oprávneným osobám z centrálnej bázy údajov katastra nehnuteľností za celé Slovensko. Najčastejšími žiadateľmi sú daňové úrady, exekútori, colné úrady a banky.

Popisné údaje môže klient získať dvoma spôsobmi. Autorizovaný prístup cez telefónnu linku (modem) je možný výhradne na základe povolenia prevádzkovateľa, v rovnakom čase len jednému užívateľovi. Autorizovaný prístup cez internet už v rovnakom čase umožňuje prístup maximálne 30 užívateľom. Ani jeden, ako vidieť, nie je vhodný na hromadné poskytovanie informácií.

Údajová základňa katastra nehnuteľností je v súčasnosti naplnená sotva z dvoch tretín. Neúplné údaje o vlastníkoch, chýbajúce spoluvlastnícke podiely (keď parcela má zadefinovaného vlastníka len čiastočne – napríklad po jednom poručiteľovi), chýbajúce tituly nadobudnutia a ďalšie nedostatky sú dôsledkom minimálnej starostlivosti vlastníkov v minulosti a nedostatočného spoločenského dôrazu na evidovanie užívacích vzťahov bez úplného evidovania vlastníctva.

Ako vidieť, kataster nehnuteľností na internete nezávisí len od dostatku prostriedkov. Príprava v Českej republike trvala štyri roky a zo štátneho rozpočtu bola podporená jednou miliardou českých korún (1,36 mld. Sk). Pritom je známe, že tam nebolo vlastníctvo pôdy také rozdrobené ako na Slovensku.

Čo bráni masovému sprístupneniu?

– Nedokonalá údajová štruktúra.

– Nízka kvalita údajov, značná chybovosť.

– Nevyhovujúci spôsob dátových tokov

región – centrum.

– Nízka aktuálnosť

(3-mesačný aktualizačný cyklus).

– Organizačno-administratívne nedostatky.

– Pomalé odozvy z centrálnej bázy údajov

(minúty až hodiny).

Kataster v počítači

VÝHODY

– zníženie zaťaženosti katastra,

– zníženie korupcie,

– zvýšenie transparentnosti v majetkovoprávnych vzťahoch,

– zvýšenie kreditu SR pre zahraničných investorov a s tým spojený rozbeh komerčných aktivít,

– modernizácia práce katastrálnych úradov a zefektívnenie ich práce.

NEVÝHODY

– počiatočné vysoké náklady,

– možnosť zneužitia osobných údajov,

– zvýšenie administratívnej náročnosti (v prípade optimalizácie databázy).

Dane elektronicky

V ČR existuje možnosť podávať priznanie DPH elektronickou cestou s využitím elektronického podpisu. Najnovšie minister pre informatiku Vladimír Mlynář oznámil, že začali s testovaním ďalšej novinky, ktorou je priznanie dane z nehnuteľností. „Bude to predstavovať výraznú úľavu pre desaťtisíce podnikateľských subjektov,“ tvrdí. Spoločne s ministerstvom financií a daňovými poradcami budú postupne testovať aj elektronické priznanie cestnej dane a hlásenia o vyplatených nezdanených sumách fyzickým osobám.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS